Oikeudenmukaisuus-ilmiötyöskentely

Oikeudenmukaisuus-ilmiötyöskentely

Tekijä: Aino-Elina Kilpeläinen

  • Kohderyhmä: luokka-asteet 1-9. Tämä monialaisen oppimisen kokonaisuus voidaan soveltaa eri luokka-asteille sopivaksi ja toteuttaa myös useamman luokan yhteisenä työskentelynä.
  • Kesto: 5-6 tuntia
  • Tavoitteet: Tavoitteena on tarkastella oppilaiden kanssa oikeudenmukaisuutta yleisesti tai rajatummin (esimerkiksi koulussa/ Suomessa/ maailmassa/ tulevaisuudessa).
  • Opetussuunnitelma: monialaiset kokonaisuudet / teemapäivät / katsomusaineet / yhteiskuntaoppi. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: L7. Erityisesti perusopetuksen ensimmäisillä luokilla (vuosiluokat 1-2) on tavoitteena keskustella oikeudenmukaisuudesta ja oikeudenmukaisesta tulevaisuudesta. Oikeudenmukaisuus on osa perusopetuksen arvoperustaa ja tehtävää. Oikeudenmukaisuus tulee ottaa huomioon koulutyön järjestämisessä, ja perusopetus pyrkii myös edistämään oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Harjoituksen kulku:

Lämmittely (0,5 tuntia)

Esimerkiksi Osallisuus ja oikeudenmukaisuus leikkivarjolla tai jokin sääntöleikki.

Kysymysten tekeminen (0,5 tuntia)

Taululle kirjoitetaan ”oikeudenmukaisuus” (tai rajatummin alakoululaisille ”oikeudenmukaisuus koulussa” tai yläkoululaisille “oikeudenmukaisuus Suomessa” tai ”oikeudenmukaisuus maailmassa”). Oppilaita ohjataan tekemään kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta. Mitä haluamme tietää oikeudenmukaisuudesta? Mitä meidän pitäisi kysyä, että ymmärtäisimme, mistä oikeudenmukaisuudessa on kysymys? Kysymykset voidaan kirjoittaa taululle tai käyttää apuna suuria muistilappuja tai sähköistä sovellusta. Myös opettaja voi keksiä kysymyksiä. Tässä vaiheessa kysymyksiin ei vielä vastata, vaan tarkoitus on keksiä mahdollisimman paljon hyviä kysymyksiä.

Työstäminen ryhmittäin (2-3 tuntia)

Oppilaat jaetaan ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee yhden kysymyksen, jota se haluaa lähteä yhdessä selvittämään. Ryhmät pohtivat, mistä he voisivat saada vastauksia kysymykseensä (esim. oppikirjat, muut materiaalit, luokkatovereiden tai opettajan haastattelu jne). Opettajat kiertävät opetustiloissa ja auttavat ryhmiä etsimään ja pohtimaan vastauksia kysymyksiin. Tässä vaiheessa opettajat voivat pitää myös pienen tietoiskun tai voidaan katsoa jokin videoaineisto yhdessä.

Seuraavassa vaiheessa ryhmät päättävät, minkälaisen tuotoksen haluavat löytämistään vastauksista tehdä muille nähtäväksi. Tuotos voi olla esimerkiksi sarjakuva, esitelmä, video, näytelmä tai mainos. Tuotoksia voidaan myös etukäteen rajata esimerkiksi niin, että kaikki ryhmät tekevät näytelmän.

yhteinen Jakaminen: (2 tuntia)

Kun kaikkien ryhmien tuotokset ovat valmiit, kokoonnutaan taas yhteen. Ryhmät esittelevät tuotoksensa toisille. Jokaisen tuotoksen jälkeen keskustellaan tai kirjoitetaan ylös, mitä oikeudenmukaisuudesta opittiin kyseisen tuotoksen äärellä.