Tapauskeskustelu

Tapauskeskustelu nuorille

Tekijät: Kia Kurunmäki ja Aino-Elina Kilpeläinen

  • Kohderyhmä: Sopii parhaiten 7. – 9.-luokkalaisille.
  • Tavoitteet: Lisätä ymmärrystä kulttuurista ja katsomuksellista moninaisuutta kohtaan. Kehittää oppilaan kykyä pohtia toisen tunteita ja ajatuksia, asettua toisen asemaan sekä tuntea empatiaa toista kohtaan. Kannustaa oppilasta tarkastelemaan kulttuurista ja katsomuksellista moninaisuutta sekä siihen liittyvää vuorovaikutusta reflektiivisesti, monesta eri näkökulmasta käsin sekä omat oletuksensa ja etuoikeutensa tiedostaen.
  • Kesto: 45 min / useamman oppitunnin projektityöskentely.
  • Opetussuunnitelma: katsomusaineet / monialaiset kokonaisuudet / teemapäivät. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: L1, L2. Uskonnon sisältöalueet: S1, S2. Elämänkatsomustiedon sisältöalueet: S1.
  • Huomioitavaa: Taustatietoa tapauskeskustelusta sekä ohjeet aikuisille suunnattuun tapauskeskusteluun löydät täältä: linkki KuKaS-hankkeen julkaisuun. Aikuisille suunnattua tapauskeskustelua voi hyödyntää esimerkiksi pedagogisten koulutuspäivien ohjelmana.

Harjoituksen kulku:

Opettaja valitsee etukäteen ryhmän tarkasteltavaksi soveltuvan tapauskertomuksen.

Tapauskertomukset (selailtava lista)

Tapauskeskusteluarkit (kertomukset valmiina keskustelua helpottavassa pohjassa)

Tapauskertomukset ovat autenttisia, katsomuksellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kertomia muistoja kulttuurien ja katsomusten kohtaamiseen liittyvistä vuorovaikutustilanteista koulussa.

Oppilaille näytettävä ohje ja purukukeskustelun pohja

  1. Oppilaat lukevat ryhmissä tapauskertomuksen ja pohtivat yhdessä tapaukseen liittyviä kysymyksiä. Oppilaat kirjaavat keksimiään vastauksia ryhmän omaan tapauskeskusteluarkkiin.
  2. Opettaja tukee, motivoi ja ohjeistaa ryhmien itsenäistä työskentelyä. Opettaja kannustaa tarkastelemaan tapausta monesta eri näkökulmasta sekä tiedostamaan mahdollisia oletuksia ja etuoikeuksia. Opettaja voi tarvittaessa esittää omia ideoitaan ja jatkaa tyrehtynyttä keskustelua. Opettaja tarjoaa toisenlaisia näkökulmia, jos keskustelussa esiintyy stereotyyppistä tai halventavaa ajattelua.
  3. Lopuksi tapauskeskustelu puretaan opettajan johdolla.  Purun voi toteuttaa esimerkiksi keskustelemalla yhteisesti oppilaiden vastauksista ja kirjaamalla dioihin (liite yllä) tämän keskustelun havaintoja. Toinen vaihtoehto on koota vastaukset sähköiselle alustalle. Keskustelun päätteeksi oppilaat pohtivat kokoavasti mitä koko harjoituksesta voisi oppia.

Vaihtoehtoisia toteutustapoja

Rastityöskentely

Rastityöskentelynä toteutetussa tapauskeskustelussa valikoidut tapaukset laitetaan rasteiksi eri puolille luokkaa. Oppilaat kiertävät pienryhmissä rastilta toiselle pohtien yhtä tapauksen kysymystä jokaisen rastin kohdalla.

”Kuuma tuoli”

Keskustelu on sovellettavissa myös draamaharjoitukseksi, jossa opettaja lukee tapauksen ääneen (tai se heijastetaan näkyville). Luokan edessä oleva tyhjä ”kuuma tuoli” on vuorollaan tapauksen kertojan tai mahdollisesti jonkun muun tapauksessa esiintyneen henkilön istumapaikka. Vapaaehtoiset oppilaat voivat käydä tuolissa kertomassa, mitä tapauksen henkilö tuntee ja vastaamassa muihin hänelle esitettyihin kysymyksiin.