Feministinen pedagogiikka

FEMINISTISEN PEDAGOGIIKAN OPINTOKOKONAISUUS 25 OP

Feministinen pedagogiikka on sukupuolentutkimuksen ja kriittisen pedagogiikan keskusteluista rikastunutta pedagogista ajattelua, opetuksen käytäntöjä ja vuorovaikutuksen tapoja. Feministisen pedagogiikan keskiössä ovat kysymykset opettamisesta tiedon tuottamisena sekä opetuksesta valtaan kytkeytyvänä tilanteisena ja ruumiillisena toimintana ja suhteena. Feministisessä pedagogiikassa pedagoginen osaaminen nähdään sekä yksilön että yhteisön osaamisena ja voimavarana. Feministisessä yliopistopedagogiikassa pohditaan opettamista ja ohjaamista erityisesti korkeakoulutuksen kontekstissa ja aikuisten opiskelijoiden kanssa toteutettavana toimintana.

Opintokokonaisuuden käytyään tutkijaopettaja osaa hyödyntää omassa opetus- ja ohjaustyössään feministisen pedagogiikan periaatteita ja käytäntöjä sekä edistää opiskelijoiden oppimista sukupuolen ja muut erot huomioon ottavalla intersektionaalisella tavalla. Opintokokonaisuuden suoritettuaan osallistuja osaa lisäksi tunnistaa henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä pedagogisen kehittämisen tarpeita ja tuottaa ratkaisuja niihin.

Sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto HILMAn järjestämä Feministisen pedagogiikan opintokokonaisuus (25 op) koostuu viidestä opintojaksosta (a’ 5 op), joista ensimmäiset kaksi – Feministisen pedagogiikan perusteet I ja II – ovat edellytyksenä kolmen muun opintojakson suorittamiselle. Opintokokonaisuus soveltuu sekä sukupuolentutkimuksen että muiden tieteenalojen tutkijaopettajille.

Koulutuksen suunnittelu-ja ohjausryhmä: Hanna Ojala (Tuni), Kristiina Brunila (HY), Leena-Maija Rossi (LaY), Kirsi Tuohela (TY), Tuija Saresma (JYU) ja Aino-Maija Elonheimo (Hilma-verkosto/HY)

*****************************************************************

HAKUILMOITUS

FEMPEDA3
TUNTEET JA RUUMIILLISUUS FEMINISTISESSÄ OPETTAMISESSA 19.9.-18.11.2022 (5 op)

Kuvaus:

Feministisen pedagogiikan yksi keskeinen teema on ollut pohtia opettamista paitsi tietoon ja ajatteluun myös tunteisiin ja ruumiillisuuteen liittyvänä toimintana ja prosessina. Tässä opintojaksossa huomio kohdistuu tunteisiin ja ruumiillisuuteen opetustilanteissa, opetuksellisessa vuorovaikutuksessa ja opetuskäytännöissä. Pyrimme ymmärtämään näkyvyyden, läsnäolon, tunteiden ja ruumiillisuuden kysymyksiä sekä feminististen tekstien kautta että reflektoimalla niitä omassa opettajuudessa.

Ajattelemme tunteita tässä yhteydessä yhteisöllisinä ja toisiinsa tilanteisesti vaikuttavina, emme niinkään yksilöpsykologian kautta. Keskitymme akateemisiin tunteisiin, akateemisen työn ja yhteisön synnyttämiin tunteisiin, joita tarkastelemme ennen muuta opettamisen kontekstissa.

Kurssin teemoja lähestytään sekä teoreettisen tiedon että käytännön harjoitusten kautta. Opintojakson suoritettuaan osallistuja tunnistaa omaan opettajuuteen ja oppimiseen liittyviä tunteita, soveltaa näihin ja ruumiillisuuteen liittyvää tietoa omassa opettajan työssään, osaa uusia toiminnallisia menetelmiä ja hallitsee aihepiiriin liittyvää teoreettista keskustelua.

Sisällöt:

Opettajan ruumiillisuus; tunteet ja ruumiillisuus opetustilanteissa; toiminnalliset menetelmät

Rakenne:

Kurssi koostuu moodletyöskentelystä, pienryhmissä tapahtuvasta itsenäisestä työskentelystä ja kahdesta päivän mittaisesta yhteistapaamisesta. Yhteistapaamisista toinen järjestetään zoomissa ja toinen Taideyliopistolla Helsingissä.

Toteutus:

Syyslukukausi 2022, osittain yhteistyössä Taideyliopiston kanssa. Kurssi on feministisen pedagogiikan syventävä opintojakso ja se edellyttää feministisen pedagogiikan perustason tietosisältöjen hallintaa. Kurssille voivat hakea ne, jotka ovat suorittaneet joko Hilma-verkoston vanhan Fempeda1-kurssin (10 op) tai uudenmuotoiset Fempeda1 (5 op) ja Fempeda2 (5 op).

Haku kurssille: oheisella e-lomakkeella 19.4.- 15.5.2022. Mukaan valituille ilmoitetaan 24.5.

Aikataulu:

Kirjallinen ennakkotehtävä
19.-29.9.2022 ennakkotehtävän palautus ja työskentelyä moodlessa
30.9.2022 yhteistapaaminen zoomissa
3.-28.10.2022 itseohjautuvaa pienryhmätyöskentelyä, johon kuuluu oman ryhmän zoom-tapaaminen
31.10.-10.11.2022 työskentelyä moodlessa
11.11.2022 yhteistapaaminen Taideyliopistolla
14.-18.11.2022 työskentelyä moodlessa

Ennakkotehtävä:

Kurssin ennakkotehtävänä kirjoitetaan aiheesta ”Minä ruumiillisena ja tuntevana opettajana” vapaamuotoinen 1-2 sivun pohdinta. Ennakkotehtävä palautetaan kurssin käynnistyessä moodleen oman pienryhmän keskustelualueelle ja tehtäviä käytetään keskustelun pohjana.

Kurssin tehtävät, materiaalit ja suoritus: Kurssi edellyttää perehtymistä kirjalliseen materiaaliin sekä omakohtaista työskentelyä ja yhdessä pienryhmän kanssa toteutettavaa kirjallista tehtävää. Yhteistapaamisiin osallistuminen on pakollista.

Opettajatiimi: Hanna Ojala (TAU), Leena-Maija Rossi (LaY), Kristiina Brunila (HY), Kirsi Tuohela (TY), Tuija Saresma (JY) ja Aino-Maija Elonheimo (Hilma/HY). Lisäksi mukana muita opettajia ja alustajia kurssin eri vaiheissa.

*************************************************************

FEMPEDA2 Feministisen pedagogiikan perusteet II (5 op) KEVÄT 2022

Linjakas opettaminen ja sen toisin toistamisen mahdollisuudet feministisen pedagogiikan näkökulmasta

Millaista on navigoida feministiopettajana linjakkaan opetuksen, yliopistojen käytäntöjen, opetuksen suunnittelun ja kehittämisen sekä hallinnollisten prosessien maisemissa? Millaista suunnittelua ja arviointia, mitä menetelmiä ja käytäntöjä toivomme, teemme ja jaamme?

Koulutus on tarkoitettu Hilma-verkoston kymmenen jäsenyliopiston piirissä toimiville opettajille ja on osa Hilma-verkoston 25 opintopisteen laajuista Feministisen pedagogiikan koulutusta. Etusija on hakijoilla, jotka ovat osallistuneet FemPeda 1-koulutukseen tai joilla on kevään 2022 aikana omaa opetusta käynnissä tai suunnitteilla.

Kuvaus:

Opintojaksolla tarkastellaan yliopistollista opetusta työnä ja opetellaan hahmottamaan opetusta ohjaavien asiakirjojen, järjestelmien ja hallinnollisten prosessien, kurssisuunnittelun, opetuskäytäntöjen, -menetelmien ja vuorovaikutuksen sekä arvioinnin välisiä suhteita. Lisäksi opetellaan analysoimaan erilaisia opetustilanteita ja toteutetaan pienimuotoinen pedagoginen kehittämistehtävä. Opintojakson suoritettuaan tutkijaopettaja hahmottaa linjakkaan opetuksen idean ja feministisen (yliopisto)pedagogiikan tarjoamat mahdollisuudet toisin tekemiseen.

Sisällöt:

Opettajan työtä ohjaavat asiakirjat (mm. tutkintosäännöt, opetussuunnitelma) sekä hallinnolliset järjestelmät (esim. opetusohjelma-alustat, ilmoittautuminen, arvosanojen antaminen) ja prosessit. Opetuksen suunnittelu, tavoitteet, arviointi ja palaute. Opetuksen seuraaminen -tehtävä ja oman opetuksen kehittämistä koskeva paperi.

 Aikataulu ja ohjelma:

 Kirjallinen ennakkotehtävä; palautus kurssin alkaessa
Moodletyöskentelyä 17.-26.1.2022 (1,5 vkoa)
Lähitapaaminen to-pe 27.-28.1.2022 zoom
Moodletyöskentelyä 31.1.-11.2.2022 (2 vkoa)
Opetuksen seuraamistehtävän ja oman opetuksen kehittämistä koskevan kirjallisen työn tekeminen
Moodletyöskentelyä 14.-24.3.2022 (2 vkoa)
Lähitapaaminen pe 25.3.2022 zoomissa
Moodletyöskentelyä 28.3.-8.4.2022 (2 vkoa)

Oman opetuksen kehittämistä koskevan kirjallisen työn palautus 22.4.2022 mennessä
Koko porukalle yhteinen palaute kurssin sujumisesta 13.5.2022 mennessä

*************************************************************

FEMPEDA1 Feministisen pedagogiikan perusteet I (5 op) SYKSY 2021

Opintojaksolla perehdytään feministisen pedagogiikan perusteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin sekä feministisen pedagogiikan piirissä kehiteltyihin opetuksen käytäntöihin. Opintojaksolla tarkastellaan feminististä yliopisto-opettamista suhteessa yhteiskuntaan ja koulutusta koskevaan muuttuvaan hallintaan sekä yhteisöllisenä tiedon tuottamisen tapana. Opetustilanteita pohditaan eroja, tunteita ja valtaa sisältävinä tilanteisina suhteina. Opintojakson suoritettuaan osallistuja hallitsee feministisen pedagogiikan perusteet ja osaa hyödyntää feministisen yliopistopedagogiikan periaatteita opetus- ja ohjaustyössään.

Sisällöt:

Mitä on feministinen pedagogiikka; historia ja nykykeskustelut; suhde yliopistopedagogiikkaan; feministinen opettaminen tiedon tuottamisena; opettaminen (valta)suhteina ja tilanteina; tunteet.

************************************************************************

FemPeda-koulutusten lisäksi Hilma-verkosto järjestää opetuksen kehittämispäiviä eri teemoista ja eri paikkakunnilla. Sukupuolentutkimuksen päivät ja tasa-arvopäivät ovat vuotuisesti näitä tilaisuuksia. Seuraavan kerran webinaari Feministisestä pedagogiikasta  marraskuussa 2022.

Syksyllä 2018 julkaistiin Vastapainon kustantamana myös Feministisen pedagogiikan ABC-kirja, jonka toteuttamiseen Hilma-verkosto osallistui. Kirjalle on tulossa feministisen pedagogiikan utopioihin ja murroksiin liittyvä jatko-osa nimeltään Intersektionaalinen  feministinen pedagogiikka,   joka ilmestyy toivottavasti vuoden 2022 aikana.

 

NB: FemPeda 1-2 toteutetaan seuraavan kerran lv.2023-24.

 

Linkkejä FemPeda-koulutusten yhteisiin blogeihin:
FemPeda 2; 2019-2020
FemPeda 2017-2018
FemPeda 2014-2015