Feministinen pedagogiikka

FEMINISTISEN PEDAGOGIIKAN OPINTOKOKONAISUUS 25 OP

Feministinen pedagogiikka on sukupuolentutkimuksen ja kriittisen pedagogiikan keskusteluista rikastunutta pedagogista ajattelua, opetuksen käytäntöjä ja vuorovaikutuksen tapoja. Feministisen pedagogiikan keskiössä ovat kysymykset opettamisesta tiedon tuottamisena sekä opetuksesta valtaan kytkeytyvänä tilanteisena ja ruumiillisena toimintana ja suhteena. Feministisessä pedagogiikassa pedagoginen osaaminen nähdään sekä yksilön että yhteisön osaamisena ja voimavarana. Feministisessä yliopistopedagogiikassa pohditaan opettamista ja ohjaamista erityisesti korkeakoulutuksen kontekstissa ja aikuisten opiskelijoiden kanssa toteutettavana toimintana.

Opintokokonaisuuden käytyään tutkijaopettaja osaa hyödyntää omassa opetus- ja ohjaustyössään feministisen pedagogiikan periaatteita ja käytäntöjä sekä edistää opiskelijoiden oppimista sukupuolen ja muut erot huomioon ottavalla intersektionaalisella tavalla. Opintokokonaisuuden suoritettuaan osallistuja osaa lisäksi tunnistaa henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä pedagogisen kehittämisen tarpeita ja tuottaa ratkaisuja niihin.

Sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto HILMAn järjestämä Feministisen pedagogiikan opintokokonaisuus (25 op) koostuu viidestä opintojaksosta (a’ 5 op), joista ensimmäiset kaksi – Feministisen pedagogiikan perusteet I ja II – ovat edellytyksenä kolmen muun opintojakson suorittamiselle. Opintokokonaisuus soveltuu sekä sukupuolentutkimuksen että muiden tieteenalojen tutkijaopettajille.

Vuonna 2023 käynnistyvät sekä FemPeda4 että FemPeda5!

FemPeda 4 – Ohjaus feministisessä pedagogiikassa (5 op) KÄYNNISSÄ KEVÄÄLLÄ 2023!

Kurssikuvaus:
Kurssilla syvennytään ohjaamiseen feministisen pedagogiikan työtapana ja prosessina tutkijaopettajan oman arkisen ohjaustyön kontekstissa. Kurssilla tutustutaan feministisiin ohjauskäytäntöihin niin kirjallisuuden kuin kurssilaisten ohjauskokemusten kautta. Kurssin aikana opetellaan tunnistamaan omia vahvuuksia ohjaustyössä sekä analysoimaan ja ratkaisemaan ohjausprosesseissa eteen tulevia mahdollisia ongelmia pedagogisesti perustelluilla ja erot intersektionaalisesti huomioon ottavilla tavoilla. Kurssilla tarkastellaan akateemisen ohjauksen erilaisia muotoja yksilö- ja ryhmäohjauksesta ohjaavaan yhteisöön sekä opintojen tasoa (kandi, maisteri, tohtori) ohjausta määrittävänä tekijänä.

***********************************************************

FEMPEDA5 Feministisen pedagogiikan kehittämishanke ja vertaismentorointi (5 op); syksy 2023

 Kurssikuvaus:

Itsenäisesti suoritettava feministisen pedagogiikan kehittämishanke. Opintojakson tavoitteena on suunnata opetusajattelua yksilöllisestä opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta opetusyhteistyöhön ja opetuskokonaisuuksien kehittämiseen. Kehittämishanke voi olla suunnitelma, kokeilu, arviointi, koulutustilaisuus tai muu vastaava oman yhteisön opetuksen kehittämiseen, opetussuunnitelmatyöhön tai ohjaukseen liittyvä tehtävä, joka toteutetaan omassa (yliopisto)yhteisössä ja joka hyödyttää yhteisöä.

Hankkeen tulee pohjautua tutkimuskirjallisuudelle ja osallistua siten feminististä opettamista koskevaan ja feministisesti opettamiseen suuntautuvan yhteisön sisäiseen pedagogiseen keskusteluun. Kehittämistehtävien lisäksi opimme yhdessä vertaismentoroinnin keskeisiä työtapoja.  Vertaismentorointi (verme) on työssä oppimisen ja osaamisen kehittämisen menetelmä, joka perustuu hiljaisen tiedon jakamiseen, yhteiseen tasa-arvoiseen tiedon rakentamiseen ja arjen käytäntöjen sanallistamiseen. Opintojakson suoritettuaan tutkijaopettaja hahmottaa opettavan yhteisön merkityksen ja osaa perustella pedagogiseen kehittämiseen liittyviä yhteisöllisiä ratkaisuja.

Toteutus:

Kurssi toteutetaan 1.9.-15.12.2023. Toteutamme tämän kurssin niin, että osallistujat toimivat pienryhmissä yhdessä mentoreiden kanssa, antavat ja saavat tukea toisiltaan oman hankkeensa toteuttamisen eri vaiheissa. Kurssin koko porukalle yhteiset zoom-tapaamiset ovat 1.9.2023 klo 12.30- 15 ja 15.12.23 klo 9-12. Lisäksi mentorryhmät tapaavat kuukausittain erikseen sopiminaan aikoina.

Haku kurssille:

Kurssille haetaan 2.-21.5.2023 välisenä aikana hakulomakkeella, johon liitetään ideapaperi (200-250 sanaa) kehittämishankkeesta, jossa perustellaan pedagogisen kehittämisen tarve.  Jakson suorituksena voi olla esimerkiksi hankeraportti TAI julkaistavaksi tarkoitettu käsikirjoitusteksti.
Haku kurssille tässä https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/123193/lomake.html;
lähetä ideapaperisi osoitteeseen aino-maija.elonheimo@helsinki.fi.

Kurssi on feministisen pedagogiikan syventävä opintojakso ja se edellyttää feministisen pedagogiikan perustason tietosisältöjen hallintaa. Kurssille voivat hakea ne, jotka ovat suorittaneet joko Hilma-verkoston vanhan Fempeda1-kurssin (10 op) tai uudenmuotoiset Fempeda1 (5 op) ja Fempeda2 (5 op). Mikäli Sinulla ei ole kehittämishanketta tai ideaa, ota yhteyttä aino-maija.elonheimo@helsinki.fi, verkostolla on muutama kehittämisprojektiksi sopiva ajatus varastossa.

Vastuuyliopistot HY, JY,  LaY,Tay ja TY, koulutuksen ohjausryhmässä Hanna Ojala, Kristiina Brunila, Leena-Maija Rossi, Tuija Saresma, Riikka Taavetti  ja Aino-Maija Elonheimo. Mentoroinnin osuutta tälle kurssille on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Päivi Iikkanen (JY).

********************************************

NB: FemPeda 1-2 toteutetaan seuraavan kerran lv. 2024-25

Linkkejä FemPeda-koulutusten yhteisiin blogeihin:
FemPeda 2; 2019-2020
FemPeda 2017-2018
FemPeda 2014-2015