Feministinen pedagogiikka

FEMINISTISEN PEDAGOGIIKAN OPINTOKOKONAISUUS 25 OP

Feministinen pedagogiikka on sukupuolentutkimuksen ja kriittisen pedagogiikan keskusteluista rikastunutta pedagogista ajattelua, opetuksen käytäntöjä ja vuorovaikutuksen tapoja. Feministisen pedagogiikan keskiössä ovat kysymykset opettamisesta tiedon tuottamisena sekä opetuksesta valtaan kytkeytyvänä tilanteisena ja ruumiillisena toimintana ja suhteena. Feministisessä pedagogiikassa pedagoginen osaaminen nähdään sekä yksilön että yhteisön osaamisena ja voimavarana. Feministisessä yliopistopedagogiikassa pohditaan opettamista ja ohjaamista erityisesti korkeakoulutuksen kontekstissa ja aikuisten opiskelijoiden kanssa toteutettavana toimintana.

Opintokokonaisuuden käytyään tutkijaopettaja osaa hyödyntää omassa opetus- ja ohjaustyössään feministisen pedagogiikan periaatteita ja käytäntöjä sekä edistää opiskelijoiden oppimista sukupuolen ja muut erot huomioon ottavalla intersektionaalisella tavalla. Opintokokonaisuuden suoritettuaan osallistuja osaa lisäksi tunnistaa henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä pedagogisen kehittämisen tarpeita ja tuottaa ratkaisuja niihin.

Sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto HILMAn järjestämä Feministisen pedagogiikan opintokokonaisuus (25 op) koostuu viidestä opintojaksosta (a’ 5 op), joista ensimmäiset kaksi – Feministisen pedagogiikan perusteet I ja II – ovat edellytyksenä kolmen muun opintojakson suorittamiselle. Opintokokonaisuus soveltuu sekä sukupuolentutkimuksen että muiden tieteenalojen tutkijaopettajille.

Vuonna 2023 käynnistyvät sekä FemPeda4 että FemPeda5!

FemPeda 4 – Ohjaus feministisessä pedagogiikassa (5 op)

Kurssikuvaus:

Kurssilla syvennytään ohjaamiseen feministisen pedagogiikan työtapana ja prosessina tutkijaopettajan oman arkisen ohjaustyön kontekstissa. Kurssilla tutustutaan feministisiin ohjauskäytäntöihin niin kirjallisuuden kuin kurssilaisten ohjauskokemusten kautta. Kurssin aikana opetellaan tunnistamaan omia vahvuuksia ohjaustyössä sekä analysoimaan ja ratkaisemaan ohjausprosesseissa eteen tulevia mahdollisia ongelmia pedagogisesti perustelluilla ja erot intersektionaalisesti huomioon ottavilla tavoilla. Kurssilla tarkastellaan akateemisen ohjauksen erilaisia muotoja yksilö- ja ryhmäohjauksesta ohjaavaan yhteisöön sekä opintojen tasoa (kandi, maisteri, tohtori) ohjausta määrittävänä tekijänä.

Rakenne:

Kurssi koostuu kirjallisesta ennakkotehtävästä, moodletyöskentelystä, pareittain tapahtuvasta ohjaamisen seuraamis- ja palautetehtävästä sekä kahdesta päivän mittaisesta yhteistapaamisesta. Yhteistapaamisista toinen järjestetään zoomissa ja toinen Aalto yliopistolla Espoossa.

Toteutus:
Kevätlukukausi 2023, osittain yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa. Kurssi on feministisen pedagogiikan syventävä opintojakso ja edellyttää feministisen pedagogiikan perustason tietosisältöjen hallintaa. Kurssille voivat hakea ne, jotka ovat suorittaneet joko Hilma-verkoston vanhan Fempeda1-kurssin (10 op) tai uudenmuotoiset Fempeda1 (5 op) ja Fempeda2 (5 op). Lisäksi kurssille hakeutuvilta edellytetään meneillään olevaa omaa ohjausta (= kanditutkielman tai gradun tai väitöskirjan ryhmä/yksilöohjausta).

Haku kurssille:  Täältä  löytyvällä e-lomakkeella 16.1 – 12.2.2023.  Mukaan valituille ilmoitetaan 17.2. 2023 mennessä.

Aikataulu:

Kirjallinen ennakkotehtävä
6.-16.3.2023 ennakkotehtävän palautus ja työskentelyä moodlessa
17.3.2023 yhteistapaaminen klo 9-12 zoomissa
20.-31.3.2023 työskentelyä moodlessa
20.3.-14.4.2023 ohjauksen havainnointitehtävän tekeminen
21.4. yhteistapaaminen klo 10-16 Aalto yliopistolla Espoossa
24.4.-5.5.2023 työskentelyä moodlessa

Ennakkotehtävä:
Kurssin ennakkotehtävänä kirjoitetaan vapaamuotoinen 1-2 sivun pohdinta siitä, miten omat ohjattavana olemiseen liittyvät kokemukset näkyvät omassa tavassa ohjata. Ts. millaisia hyviä ohjauskäytäntöjä kohtasit esim. oman gradu- tai väitöskirjaprosessin aikana, joita käytät myös omissa ohjauksissasi; mitä taas et missään nimessä halua integroida omaan tapaasi ohjata. Ennakkotehtävä palautetaan kurssin käynnistyessä moodleen oman pienryhmän keskustelualueelle ja tehtäviä käytetään keskustelun pohjana.

*********************************************************

FemPeda5 – Itsenäinen  opetukseen liittyvä projekti ja vertaismentorointityöskentely; käynnistyy elokuussa 2023, haku kurssille touko-kesäkuussa.  FemPeda-ohjausryhmä ja mentoroinnin osalta opettajana myös Päivi Iikkanen.  Lisätietoja myöhemmin.

Vastuuyliopistot HY, JY,  LaY,Tay ja TY, koulutuksen ohjausryhmässä Hanna Ojala, Kristiina Brunila, Leena-Maija Rossi, Tuija Saresma, Riikka Taavetti  ja Aino-Maija Elonheimo.

NB: FemPeda 1-2 toteutetaan seuraavan kerran lv. 2024-25

Linkkejä FemPeda-koulutusten yhteisiin blogeihin:
FemPeda 2; 2019-2020
FemPeda 2017-2018
FemPeda 2014-2015