Tuleva opetus

Syksyn 2021 kurssiohjelma
Courses Autumn 2021


Introduction to Gender Studies (5 ECTS);
20.9- 19.11.2021;  Teacher Ph.D Eira Juntti

Course Description: The course provides an introduction to the field of gender studies, beginning with a discussion on the concept of gender and continues with the following topics: bodies & sexuality, social construction of gender, masculinities, gendered relationships, feminist theory and feminist movement, gender & work, and gender & politics.

By the end of the course, students will be familiar with the basic concepts used in gender studies, know the main theories on gender used in social sciences and be familiar with the history of the feminist movement.

Course Requirements: The course requires active weekly participation.

Weekly Participation: Every week, students will read 1–2 texts available online and discuss them in small groups in the Moodle learning environment. Each student is assigned the responsibility of opening the weekly discussion in their group twice during the course, plus they are required to write 3 comments in response to others’ posts every week. Weekly participation counts for 70% of the final grade.

Learning Diary: The final assignment is a Learning Diary, including a self-evaluation, which counts for 30%.

Self-introduction & Course Evaluation: In addition, students are required to post a self-introduction in the beginning and complete a course evaluation in the end of the course.

Course Materials: There will be a selection of reading materials available through Moodle.

Target Group & Prerequisites: Previous studies in gender studies are not required. The course is meant primarily for Bachelor’s (Candidate’s) students, or students in their early years of Master’s programs in the social sciences or humanities (e.g. history, sociology, anthropology, political science, cultural studies). If there are more applicants than can be accommodated, priority will be given to exchange students and students in English language Master’s programs. In addition, we seek to accept students from all member universities equally.

Apply here 16.8.2021-10.9.2021


Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä (5 op);
27.9.-26.11.2021
Opettajat: Hannareeta Seling, Anna Mikkola, Ina Kauranen,
Aino-Maija Elonheimo & Timo Valtonen
;

yhteistyössä HY:n avoimen  yliopiston ja henkilöstökoulutuksen kanssa.

Hilma-verkosto on järjestänyt suosittua tasa-arvokurssia jo vuodesta 2008. Työelämäopintojen ja verkostoitumisen merkitys kasvaa koko ajan, ja valtakunnallinen maisterivaiheessa olevien opiskelijoiden tapaaminen toimii eräänä vastauksena juuri tähän. Kurssin zoom-tapaamisessa (14.-15.10.2021) tutustutaan tasa-arvoviranomaisiin ja sukupuolentutkimuksen alumneihin. Kurssin tehtäviin kuuluu niin urahaastatteluja kuin projektitöitäkin. Projektitehtävä voidaan tehdä yhteistyössä jonkun todellisen tasa-arvo-ja yhdenvertaisuus-alan toimijan kanssa.

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen voi tulla työksi. Työelämässä jo oleville kurssi tarjoaa tilaisuuden tutkia vaikkapa oman työpaikan tai alan tilannetta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista.

Tämä Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä- kurssi järjestetään ensimmäistä kertaa yhteistyössä HY:n Avoimen yliopiston  sekä HY:n henkilöstökoulutuksen kanssa. Sille voivat siis osallistua paitsi yliopistojen maisterivaiheessa olevat perustutkinto-opiskelijat, myös työelämässä olevat ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiin liittyvää tietoa kaipaavat.

Haku kurssille täällä 23.8.2021-15.9.2021

 


Sukupuoli ja uskonto (5 op) 4.10.-26.11.2021;
Opettajat: Moona Kinnunen ja Heli Yli-Räisänen

Kurssin kuvaus ja tavoitteet Kurssilla tutustutaan muinaisen Lähi-idän sekä antiikin uskontojen kautta sukupuoleen, seksuaalisuuteen, HLBTIQA+ ja queer-representaatioihin ja ruumiillisuuteen uskontojen yhteydessä. Kurssin tarkoituksena on pohtia yhdessä, miten sukupuolentutkimuksen kysymyksiä voidaan soveltaa uskontoja ja uskonnollisia ilmiöitä tutkittaessa, ja toisaalta tuoda esiin uskonnollisuuden/uskonnottomuuden vaikutus intersektionaalisena identiteetin osatekijänä sukupuolentutkimuksessa.

Kurssi käsittelee sukupuolentutkimusta suhteessa uskontoihin ja uskonnollisuuteen aika- ja paikkakontekstiin katsomatta, mutta muinainen Lähi-itä ja antiikki toimivat esimerkkitapauksina. Kurssi perustuu kriittiseen ajatteluun, vallankäytön tarkasteluun sekä eri näkökulmien muodostamien leikkauspisteiden hahmottamiseen. Intersektionaalisuus on lähtökohta kaikessa kurssilla opetettavassa. Kurssin edetessä opiskelija oppii käyttämään erilaisia metodologisia työkaluja aihepiirin käsittelemiseen monipuolisesti. Kurssille osallistujia kannustetaan tunnistamaan ja tiedostamaan oma positionsa suhteessa uskontoihin ja uskonnottomuuteen.

Opiskelijalla voi olla valmiina mielessään uskonto tai aihe, jota hän haluaa tarkastella kurssin edetessä ja kurssin lopputehtävässä. Kurssille osallistuvat tuovat mukanaan oman osaamisensa ja henkilökohtaisen taustansa. Kurssille toivotaan ihmisiä monenlaisista eri konteksteista ja lähtökohdista.

Kohderyhmä
Kurssille osallistuvan odotetaan tuntevan sukupuolentutkimuksen perustermistöä ja kriittisen tarkastelun lähtökohdat. Näiden peruslähtökohtien hallitsemiseen voi valmistautua lukemalla ennen kurssia tarjotun lukulistan sisällöt. Lukulista tulee näkyviin Moodleen noin viikkoa ennen kurssin aloituspäivää.

Työskentelytavat
Kurssi toteutetaan Moodlessa. Kurssin aikana osallistujat lukevat opettajien laatimat opastukset, syventyvät kurssilukemistoon ja osallistuvat Moodle-keskusteluihin, kommentoivat muiden esseitä ja kirjoittavat oman esseensä kurssin teemoista. Lukutehtävät orientoivat opiskelijan kurssin aiheeseen ja auttavat kartoittamaan alan kirjallisuutta monipuolisesti. Kurssin lopputyönä opiskelija kirjoittaa esseen itse valitsemastaan aiheesta. Työssä hyödynnetään kurssilla opittuja teoreettisia näkökulmia ja kysymyksiä. Annamme tarvittaessa apua aiheen valintaan ja kirjallisuuden etsimiseen. Kurssilla noudatetaan turvallisen tilan periaatteita.

Haku kurssille  täällä 6.9-24.9.2021


Gender and environment (5 ECTS)
Teacher: Dr. Olga Cielemecka

SORRY – we need to cancel this course. We hope to be able to organise it spring 2022!

Course description
Today’s climate emergency, raising sea levels, extreme weather, species extinction, and ubiquitous pollution require not only urgent action but also a critical and interdisciplinary reflection on the causes of environmental crisis and its impact on various human and nonhuman lives. This course looks into the question of humans’ relationship with and understanding of the environment through the lens of selected feminist, queer, and other anti-oppressive perspectives. We employ critical tools and theories to discuss environmental change in relation to multiple trajectories of power and resistance that involve the interlocking systems of sex/gender, race/ethnicity, dis/ability, and other. We discuss the historical roots of environmental crisis and inquire into possible climate futures. The course introduces essential readings on gender and environment and familiarizes students with some of the key issues, questions, and debates in the field of feminist environmental humanities – an eclectic field of study that looks at intersections of environmental and societal issues with multiple critical theories of race, gender, and species. The course offers a space to discuss and reflect on current environmental crisis and how it affects various bodies, communities, and ecologies.

Objectives
On completion of the course, student should be able to:
1) Understand fundamental concepts and theories discussed during the course, such as social construction of the nature/culture divide, various conceptions of nature, the Anthropocene, wilderness, ecology, and the connection between normativity and the concept of nature “nature”.
2) Be able to identify and problematize the intersections of environmental and societal issues, such as struggles for racial, Indigenous, and gender justice.
3) Acquire and practice critical skills that allow for a reflection on historical, gendered, racialised, classed, and otherwise socially, historically, and politically shaped understandings of human relationships with other living beings and more-than-human environments.
4) Identify main concepts, arguments, and methods in a text; contextualise and critically analyse them;
5) Become acquainted with radically interdisciplinary, critical methods in humanities research on environmental and ecological issues.
6) Understand the contributions of feminist theory to environmental humanities and the role of critical queer, antiracist, anticolonial, and antimilitary interventions into environmental theory.
7) Identify critical tools of the humanities and arts useful in discussions about climate emergency and action.
8) Apply this knowledge in a reflection on contemporary social and political situation in the context of climate emergency;
9) Improve their writing skills and practice academic as well as creative writing according to the standards and requirements of Finnish higher education.

Study methods: The course consists of pre-recorded lectures, readings, virtual classroom meetings – online seminars taking place in real time, and written assignments. Each class consists of an introductory lecture and activities grounded in the reading material. Reading load for each session is approximately 20-25 pages. On top of these there is a total of four written assignments for students to submit.   I use a mix of online teaching-learning methods and activities, such as whole group and small group discussions, concept mapping, group work, academic writing exercises, creative writing practices, glossary building, poster making. Course materials include a variety of materials, such as e.g. academic articles, book chapters, newspaper clippings, links, videos, other visual and audio material, additional reading list, and prerecorded lectures provided by the instructor. All materials will be made available to students prior to the class.

 


SUORITETTAVISSA OMAAN TAHTIIN KOSKA TAHANSA:


Feministisen ajattelun klassikot
(5 op)
Opettaja Hannareeta Seling

Kurssilla tutustutaan feministisen ajattelun historiaan klassikon asemaan nousseiden avaintekstien välityksellä, ja sen tavoitteena on feministisen ajattelun historian ja klassikkotekstien perustuntemus. Kurssi kattaa tekstejä ja ajattelijoita 1790-luvulta 1970-luvulle.

Kurssi perehdyttää eri aikakausien feministisiin teemoihin, käsitteisiin ja kysymyksiin sekä asettaa ne yhteiskunnalliseen ja aatehistorialliseen kontekstiinsa. Kurssi auttaa ymmärtämään feministisen ajattelun kehittymiseen liittyviä jatkumoita ja katkoksia sekä katsomaan nykyfeminismiä uusin silmin.

Tämä kurssi on suoritettavissa koska vaan! Moodleen pääset hakakirjautumisen kautta oman yliopistosi tunnuksilla, kurssiavain on FEMKLASSIKKO ja tästä linkistä löydät kurssin.  Kurssille ei tarvitse ilmoittautua. Osallistua voivat kaikki Hilman jäsenyliopistojen opiskelijat. Kurssi soveltuu parhaiten aineopintovaiheeseen. Kurssi on itseohjautuva ja voit suorittaa sen omaan tahtiisi. Monivalintatehtävien lisäksi opettaja tarkastaa jokaiselta opiskelijalta kaksi esseetä kurssin kuluessa.


SUORITETTAVISSA OMAAN TAHTIIN KOSKA TAHANSA:

Sukupuolentutkimuksen peruskurssi (5 op)

Opettajat Taru Leppänen ja Lotta Kähkönen; suoritukset vastaanottaa Hannareeta Seling 

Kurssin kuvaus: Kurssi johdattaa sukupuolentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksiin. Lisäksi kurssilla perehdytään sukupuolentutkimuksen ja tasa-arvoajattelun kehittymiseen sekä transtutkimuksen ja queertutkimuksen lähtökotiin. Kurssi tarjoaa välineitä muun muassa sukupuolen, seksuaalisuuden ja rodullistamisen kriittiseen tarkasteluun sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnassa.

Kurssin tavoitteet: Opiskelija ymmärtää sukupuolentutkimuksen historiaan ja sukupuolten asemaan tutustumisen perusteella sukupuolentutkimuksen suuntauksien moninaisuuden ja osaa hahmottaa keskeisimpien tutkimussuuntauksien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä sekä limittyneisyyttä. Hän tuntee sukupuolentutkimuksen keskeisten tutkimussuuntausten välillä käytyä keskustelua. Lisäksi hän tuntee feministisen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja on tutustunut niiden määrittelyihin. Opiskelija ymmärtää liberalistisen tasa-arvofeministisen ajattelun saavutukset, mutta osaa suhtautua myös kriittisesti siihen sekä kykenee hahmottamaan vaihtoehtoja tälle ajattelutavalle.

Tämä kurssi on myös  suoritettavissa koska vaan! Moodleen pääset Haka-kirjautumisen kautta oman yliopistosi tunnuksilla, kurssiavain on  SUPEHILMA  ja tästä linkistä löydät kurssin.  Kurssille ei tarvitse erikseen  ilmoittautua. Osallistua voivat kaikki Hilman jäsenyliopistojen opiskelijat. Kurssi on itseohjautuva ja suoritetaan katsomalla ja opiskelemalla opetusvideoita omaan tahtiin Moodlessa, perehtymällä kurssin kirjallisuuteen  ja kirjoittamalla essee.

Muille kuin  jäsenyliopistojen perustutkinto-opiskelijoille kurssi on avoinna  Turun yliopiston Avoimen kautta.


Verkosto tarjoaa myös

FemPeda  – feminististä yliopistopedagogiikkaa

Hilma-verkoston suosittu FemPeda – feministisen yliopistopedagogiikan koulutus järjestetään seuraavan kerran lv. 2021-22, se toteutetaan jatkossa uudistettuina  5 x 5 op moduuleina (25 op). Syksyllä 2021 käynnistyi näistä ensimmäinen, keväällä 2022 toteutetaan FemPeda2-moduuli. Katso lisää kohdasta Feministinen pedagogiikka. Vastuuyliopistot HY, JY, Tay ja TY, koulutuksen ohjausryhmässä Hanna Ojala, Kristiina Brunila, Leena-Maija Rossi, Tuija Saresma, Kirsi Tuohela ja Aino-Maija Elonheimo.


Kevään 2022 kurssiohjelma julkaistaan marraskuussa 2021. Otamme jatkuvasti vastaan myös uusia kurssi-ideoita ja opettajia! Myös opiskelijat voivat toivoa, mitä kursseja haluaisivat opiskella. Kysy lisää suunnittelijalta, tai tarjoa kurssi-ideaasi tällä e-lomakkeella!