Valokopiointi

Yliopiston ja opettajien oikeus valmistaa kappaleita opetusta varten julkaistusta teoksesta valokopioimalla tai muulla vastaavalla menetelmällä on sallittua solmittujen sopimuslisenssien mukaisesti.

Jos opiskelija itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ottaa kopioita omaa yksityistä käyttöä ja opiskelua varten, opiskelijan toimintaan voidaan soveltaa tekijänoikeuslain yksityiskäyttöä koskevia säännöksiä. Katso kohta Yksityiskäyttö. 

Yliopistoa koskevassa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kopioston välisessä sopimuksessa todetaan seuraavasti:

 • Sopimus koskee kopiointia, joka tapahtuu opettajan toimesta, johdolla tai aloitteesta ja jonka tuloksena valmistetut teoskappaleet jaetaan opiskelijoille osana laitoksen koulutuspalveluja ilman erillistä korvausta. Sopimus ei koske kopioita, joista peritään opiskelijoilta erillinen maksu eikä kopiointia sellaisen opetuksen tai koulutuksen yhteydessä, joka kuuluu maksupalveluasetuksen tai muun vastaavan säännöksen piiriin, jonka nojalla oppilaitos perii palveluistaan tai suoritteistaan maksun. (Ks. maksullista opetusta koskeva sopimus myöhemmin.)
 • Kopioinnilla ei tarkoiteta teoksen kappaleen valmistamista tietokoneella luettavaan muotoon eikä äänen tai liikkuvan kuvan tallentamista.
 • Sopimus koskee myös digitaalisesta lähteestä tapahtuvaa teoksen tulostamista ja tällaisesta tulosteesta valokopioimalla tai vastaavin menetelmin tapahtuvaa teoksen kappaleiden valmistamista tai valmistuttamista.
 • Sopimus koskee myös valokuvia ei kuitenkaan diakuvia eikä piirtoheitinkuvia.
 • Opetus- ja oppimateriaalin kopioita saadaan käyttää silloin, kun tavanomaista opetus- ja oppimateriaaliksi valmistettua tai hyväksyttyä aineistoa ei ole sekä sen täydennykseksi. Painetun materiaalin käyttämistä on pidettävä ensisijaisena kopioihin verrattuna. Kopioiden enimmäismäärä kopiointitapahtumaa kohti on opettajan opetettavana olevien oppilaiden lukumäärä lisättynä muutamalla kappaleella opettajaa itseään varten.
 • Luku- tai koulutuskauden aikana saa valmistaa samoja opiskelijoita varten opetus- tai oppimateriaalina käytettäväksi kopioita samasta teoksesta tai teoksia sisältävästä julkaisusta edellyttäen, että kopioitavan osan laajuus on enintään 20 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta. Tätä menettelyä noudattaen saa yliopiston tai korkeakoulun tutkimustoimintaa varten kopioida kullekin tutkimukseen osallistuvalle henkilölle sekä laitoksen arkistoon.
 • Nuotteja sisältävästä julkaisusta saa kopioida enintään 10 sivua. Kuoro-, yhtye- ja orkesterinuotteja saa kopioida vain musiikin teoria-aineiden opetusta tai tutkimusta varten.
 • Hallintotoimintaa varten saa kustakin teoksesta tai teoksia sisältävästä julkaisusta kopioida enintään 20 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta. Kopioita saa valmistaa niin monta kuin asianomaisen tehtävän tarkoituksenmukainen hoitaminen vaatii. Erillisten nuottien ja nuottivihkojen kopiointi on kielletty.
 • Työ- ja harjoituskirjoja tai vastauskirjoja ei ole lupa kopioida osittainkaan. Etäopetuksessa saa kuitenkin opiskelija kopioida työ- ja harjoituskirjaan laatimansa vastauksen lähetettäväksi opettajalle tarkistamista varten edellyttäen, että opiskelijalla on halussaan kyseinen kirja. Etäopetuksessa saa myös opettaja kopioida vastauskirjaan sisältyvän mallivastauksen lähetettäväksi opiskelijalle edellyttäen, että opettajalla on hallussaan kyseinen kirja.
 • Suojatuista teoksista valmistettuja kopioita käytettäessä tekijän tai valokuvaajan nimi on ilmoitettava siten kuin hyvä tapa vaatii. Yleensä riittää se, että opettaja ilmoittaa kopioita jakaessaan kopioiden lähteen. Selvintä on kuitenkin nimen ym. lähdeviittausten merkitseminen itse kopioihin tai nimiölehdestä otetun kopion liittäminen jaettaviin kopioihin.

Helsingin yliopisto on solminut Kopioston kanssa kopiointia koskevan sopimuksen myös sellaista Helsingin yliopistossa tapahtuvaa opetusta varten, josta opiskelijoilta peritään maksu. Tässä sopimuksessa todetaan seuraavasti

 • Sopimus ei koske työ-, harjoitus- tai vastauskirjoja eikä sävelteoksia.
 • Teoksen oikeudenhaltijalla on oikeus kieltää teoksen kopiointi. Tällaiset kiellot ovat nähtävissä Kopioston verkkosivuilla.
 • Samalla kurssilla käytettäväksi samasta teoksesta tai teoksia sisältävästä julkaisusta saa kopioida enintään 20 sivua ja enintään puolet julkaisusta. Kopioita käytettäessä tekijän tai valokuvaajan nimi on ilmoitettava siten kuin hyvä tapa vaatii.
 • Sopimus ei koske täydennyskoulutusta ja avointa yliopistotoimintaa harjoittavia yksiköitä, joita varten on olemassa erillinen sopimus.

Maksullista kopiointia on mm.

 • oppilas-/opiskelijakohtaiset opetusmateriaalimaksut, kuten maksulliset opetus-/luentomonisteet
 • kopiokorteilla otetut kopiot, mikäli kopiointi tapahtuu opettajan/luennoitsijan aloitteesta

Tekijänoikeuslain 13 §