Tietokantojen käyttäminen

Tekijänoikeuksia saatetaan loukata, jos teoksena suojattavasta tietokannasta valmistetaan kappaleita tai saatetaan tietokanta yleisön saataviin. Katso tarkemmin kohta Tekijän oikeudet.

Jos tietokantaa ei suojata teoksena, tietokanta voi kuitenkin saada suojaa tekijänoikeuslain 49 §:n mukaisesti, mikäli tietokannan sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta.

Puhdas tietojen hakeminen tietokannoista ei yleensä ole tietokantaa koskeva tekijänoikeusloukkaus. Tietojen käyttöä voivat kuitenkin säännellä sopimusehdot. Yksittäinen tietokannassa oleva aineisto voi toisaalta olla tekijänoikeudella suojattu teos, jonka käyttö on rajoitettua.

Tietokannat ovat käytettävissä tekijänoikeuslain rajoitussäännösten mukaisesti. Katso tarkemmin kohta Rajoituksia tekijän oikeuksiin. Väliaikaista kappaleen valmistamista koskevaa rajoitussäännöstä ei sovelleta tietokantaan. Yksityiskäyttöä koskevaa pykälää ei sovelleta kaikkiin tietokantoihin. Katso tarkemmin kohdat  Tilapäisen kappaleen valmistusoikeus ja Yksityiskäyttö.

Jos tietokanta on saatu käyttöön sopimusehtojen nojalla, on noudatettava sopimusehtoja. Sopimusehdoissa saatetaan asettaa lakia tiukempia rajoituksia. Sopimusehdot voivat edellyttää, että kaikki tietokannan käyttäjät sitoutetaan noudattamaan sopimuksessa mainittuja ehtoja.

Sellainen sopimuksen ehto, jolla estetään työn laillista käyttäjää käyttämästä tietokannan sisällöllisesti tai määrällisesti arvioiden epäolennaista osaa mihin tahansa tarkoitukseen tai rajoitetaan tällaista käyttöä, on tehoton. Se, jolla on oikeus käyttää tietokantaa, saa valmistaa tietokannasta kappaleita ja tehdä kaikki muutkin toimet, jotka ovat tarpeen tietokannan sisältöön pääsyn ja sisällön tavanmukaista käyttöä varten, ja sopimuksen ehto, jolla rajoitetaan tällaista käyttöä, on tehoton.

Nämä säännökset koskevat kuitenkin vain Suomen tekijänoikeuslain mukaisia tietokantoja. Katso tarkemmin kohta 9 Milloin sovelletaan Suomen tekijänoikeuslakia ja miten ulkomailla tehtyä aineistoa voi käyttää.

  • Tekijänoikeuslain 11 a §
  • Tekijänoikeuslain 12 §
  • Tekijänoikeuslain 49 §
  • Tekijänoikeuslain 25 §

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja:

1998:7 Tekijänoikeudet tietokoneella luettavissa olevaan kirjekokoelmaan Tiivistelmä
1999:15 Tekijänoikeudet harjututkimuksen yhteydessä syntyneeseen aineistoon Tiivistelmä
1999:17 Tietokannan tekijänoikeudellinen suoja Tiivistelmä
2008:10 Kurssimateriaalin tekijänoikeussuoja Tiivistelmä
2012:6 Tekijänoikeus koulutusmateriaaliin Tiivistelmä