Tietokoneohjelmien käyttäminen

Tietokoneohjelmat saavat suojaa tekijänoikeuslain mukaisina teoksina. Katso tarkemmin kohta Tekijän oikeudet. Lisäksi on hyvä muistaa, että tietokoneohjelma on nykyään myös patentoitavissa tietyin edellytyksin.

Tietokoneohjelmat ovat käytettävissä tekijänoikeuslain rajoitussäännösten mukaisesti. Katso tarkemmin kohta Rajoituksia tekijän oikeuksiin sekä eri alakohdat. Väliaikaista kappaleen valmistamista koskevaa rajoitussäännöstä ei sovelleta tietokoneohjelmaan. Yksityiskäyttöä koskevaa pykälää ei sovelleta tietokoneohjelmiin. Katso tarkemmin kohdat Tilapäisen kappaleen valmistusoikeus ja Yksityiskäyttö.

Jos tietokoneohjelma on saatu käyttöön sopimusehtojen nojalla, on kuitenkin noudatettava sopimusehtoja. Sopimusehdoissa saatetaan asettaa lakia tiukempia rajoituksia. Sopimusehdot voivat edellyttää, että kaikki tietokoneohjelman käyttäjät sitoutetaan noudattamaan sopimuksessa mainittuja ehtoja.

Tekijänoikeuslaissa on kuitenkin myös erityisiä tietokoneohjelmia koskevia säännöksiä, joita pääosin ei voi sopimuksin sivuuttaa.

Se, joka on laillisesti hankkinut tietokoneohjelman, saa valmistaa ohjelmasta sellaiset kappaleet ja tehdä ohjelmaan sellaisia muutoksia, jotka ovat tarpeen ohjelman käyttämiseksi aiottuun tarkoitukseen. Myös virheet voi korjata. Lisäksi se, jolla on oikeus käyttää tietokoneohjelmaa, saa valmistaa ohjelmasta varmuuskappaleen, jos se on tarpeen ohjelman käytön kannalta. Se, jolla on oikeus käyttää tietokoneohjelmaa, saa tarkastella, tutkia tai kokeilla tietokoneohjelman toimintaa niiden ideoitten ja periaatteiden selvittämiseksi, jotka ovat ohjelman osan perustana, jos hän tekee sen ohjelman tietokoneen muistiin lukemisen tai ohjelman näyttämisen, ajamisen, siirtämisen tai tallentamisen yhteydessä.

Ohjelman koodin kopioiminen ja sen muodon kääntäminen on sallittua, jos nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä sellaisten tietojen hankkimiseksi, joiden avulla voidaan saavuttaa yhteentoimivuus itsenäisesti luodun tietokoneohjelman ja muiden ohjelmien välillä, ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. nämä toimenpiteet suorittaa lisenssinhaltija tai muu henkilö, jolla on oikeus käyttää ohjelman kappaletta, taikka heidän lukuunsa henkilö, jolla on siihen oikeus
 2. yhteentoimivuuden saavuttamisen kannalta tarpeellinen tieto ei aikaisemmin ole ollut helposti ja nopeasti 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden saatavilla sekä
 3. nämä toimenpiteet rajoittuvat niihin alkuperäisen ohjelman osiin, jotka ovat yhteentoimivuuden saavuttamisen kannalta tarpeen.

Eli kaikkien ehtojen on täytyttävä samanaikaisesti.

Tietoja, jotka on näin saatu, ei saa

 1. käyttää muuhun tarkoitukseen kuin itsenäisesti luodun tietokoneohjelman yhteentoimivuuden aikaansaamiseksi
 2. antaa muille, ellei se ole tarpeen itsenäisesti luodun tietokoneohjelman yhteentoimivuuden kannalta eikä
 3. käyttää ilmaisumuodoltaan huomattavassa määrin samanlaisen tietokoneohjelman kehittämiseen, valmistamiseen tai markkinoille saattamiseen taikka muuhun tekijänoikeutta loukkaavaan toimeen.

Nämä tietokoneohjelmia koskevat säännökset koskevat kuitenkin vain Suomen tekijänoikeuslain mukaisia tietokoneohjelmia. Katso tarkemmin milloin sovelletaan Suomen tekijänoikeuslakia ja miten ulkomailla tehtyä aineistoa voi käyttää.

 • Tekijänoikeuslain 1 §
 • Tekijänoikeuslain 2 §
 • Tekijänoikeuslain 11 a §
 • Tekijänoikeuslain 12 §
 • Tekijänoikeuslain 25 §

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja:

2007:3 Opinnäytetyönä tehdyn tietokoneohjelman tekijänoikeus Tiivistelmä