Kemian opettajaopiskelijan ohjeet

Opiskelijalla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Tältä sivulta löytyy kaikki olennainen lyhyessä ja ytimekkäässä muodossa.

LUKUVUOSI

Lukuvuosi ja opetusperiodit

Kemian opettajan opintosuunnan opinto-ohjelmat

TIEDOKSI FUKSILLE (ELI 1. VUODEN OPISKELIJALLE)

Kemian opettajankoulutusyksikkö ja henkilökunta: Kemian opettajankoulutusyksikkö on kotiyksikkösi! Tule rohkeasti tutustumaan Kemian opettajakoulutusyksikön tiloihin ja henkilökuntaan (Chemicum, B-siipi, 1. krs).

HOPS-ohjaus: Varaa itsellesi ohjausaika HOPS-ohjaajalta keväälle.   Ohjauksessa sinulle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja voit kysyä kaikenlaisista, vielä epäselvistä opintoasioista.

MFK-407 Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen (2 op) -kurssi: Ilmoittaudu ja osallistu kurssille heti syksyllä. Kurssi on aivan ensimmäinen kaikista opettajankoulutuksen kursseistasi ja kestää koko lukuvuoden. Kurssin aikana saat tukea HOPSin laadinnassa sekä tietoja ja taitoja yliopisto-opiskeluun ja tulevaan aineenopettajan työhösi.

Opintoni-sivut: Opintoni-sivut ovat omat sivusi Helsingin yliopiston opintotarjontaan ja omien opintojen seuraamiseen.

Kemian laitoksen fuksiwiki uusille opiskelijoille: Helsingin yliopiston Kemistit ry ylläpitämä fuksiwiki on selkeä ja antaa helppolukuista tietoa esimerkiksi eri kursseista.

Opiskelijaelämää: Tietoa erilaisista opiskelijatapahtumista ja vastauksia kaikkiin opiskelijan arkeen liittyviin kysymyksiin saat tutoriltasi tai Kemian opettajankoulutusyksikön vanhemmilta opiskelijoilta, kuten Hannalta (hanna.mustikkaniemi(at)helsinki.fi).

Erilaisia opiskelijayhteisöjä, joihin voit halutessasi kuulua:

  • Kemian opettajankoulutusyksikön suunnitteluryhmä (koostuu  opiskelijoista ja henkilökunnasta)
  • HYK (kemian opiskelijoiden ainejärjestö)
  • MAOL (LUMA-opettajien järjestö)
  • HAO (Helsingissä opettajaksi opiskelevien järjestö)
  • SOOL (Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto, valvoo opettajaopiskelijoiden etuja ja oikeuksia sekä opettajankoulutuksen kehittämistä)
HOPS JA OPINTONEUVONTA

HOPS laaditaan, että opiskelija saa kokonaiskuvan opintojen rakenteesta. Opiskelija laatii itselleen HOPSin joka syksy.

HOPS-ohjausajan varaaminen: Jokaisen opiskelijan HOPS päivitetään vuosittain, syyslukukauden aikana. HOPSin laadinta on olennainen osa opintoja.

  • Lue HOPS-ohjeet.
  • Laadi itsellesi HOPS. Älä laadi HOPsia WebOOdiin.
  • Varaa HOPS-ohjausaika opinto-ohjaajalta s-postitse.

Kaikissa muissa opintoja koskevissa asioissa lähetä s-postia yksikön opintoneuvojille. Kerro viestissä nimesi, pääaineesi, tutkintovaatimukset joita noudatat sekä asiasi tai kysymyksesi.

YLEISTÄ OPINNOISTA

Opiskelun eteneminen ja opintoihin liittyvien asioiden selvittäminen on ensisijaisesti opiskelijan omalla vastuulla.

Tutkintoon vaadittavien kurssien suorittaminen: Ole tietoinen, minkä vuoden tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelet. Sekä LuK- että FM-tutkinto suoritetaan saman vuoden tutkintovaatimusten mukaisesti. Vanhat kurssit ovat uudistuneet lukuvuoden 2014-2015 alusta alkaen. Siirtymäsäännöistä selviää, miten voit korvata vanhoja kursseja uusilla kursseilla.

Opintotukeen oikeuttavan opintopistemäärän kerääminen lukuvuoden aikana (45 – 60 op)

Opintokokonaisuuksien kokoaminen: Opiskelijan on itse huolehdittava, että suoritetut irralliset kurssit kerätään perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksiksi.

Lomakkeita: Perus-, aine- ja syventävien opintojen opintokokonaisuuslomakeet sekä LuK- ja FM-tutkintotodistusten pyyntölomakkeet ja monia muita

KEMIAN LAITOKSEN KURSSIT

Kemian laitoksen kurssit: Kaikki kemian laitoksen kurssit löytyvät WebOodista (WebOodi > Opinto-oppaat > Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta > Kemian laitos).

Kurssi-ilmoittautumiset: Kaikille kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Poikkeuksia ovat erilaiset seminaarit. Kursseille ei voi osallistua  ilmoittautumatta eikä myöhässä.

Esitietovaatimukset:  Osalle kursseista on esitietovaatimuksia, jotka on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa. Noudata esitietovaatimuksia.

KEMIAN OPETTAJANKOULUTUSYKSIKÖN KURSSIT

Kurssikuvaukset: Voit lukea lyhyet kurssikuvaukset ja opiskelijapalautteita jokaisesta kemian opettajankoulutusykiskön kurssista.

Kemian opettajankoulutusyksikön kurssit: Ilmoittaudu kursseille WebOodissa viimeistään 1 vk ennen kurssin alkua. Kursseille ei voi tulla ilmoittautumatta eikä myöhässä.

Läsnäolovelvollisuus eli ihanaa opiskella yhdessä: Kemian opettajankoulutusyksikön opetus perustuu sosio-konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja kursseilla on läsnäolovelvollisuus (Helsingin yliopiston Tutkintosääntö 6§). Kursseilla opiskellaan aktiivisesti ryhmissä, jopa opiskelijat opettavat toisiaan. Yhden kurssikerran voi olla poissa selvittämättä, muista tulee neuvotella etukäteen kurssin opettajan kanssa.

Aktiivisuus: Kurssiaktiivisuus on osa jokaisen kurssin arvosanaa. Jokaisen kurssin alussa esitellään yksityiskohtaisesti kurssin arviointiperiaatteet. Opiskelijalta voidaan evätä opinto-oikeus kurssilla asiattoman käytöksen vuoksi.

Arviointi: Kemian opettajankoultuusyksikön kurssien arviointi on monipuolista. Kursseilla opiskelija saa riittävästi ohjausta sekä diagnostista, formatiivista ja summatiivista arviointia. Saat sekä arvosanoja että suullista ja sanallista arviointia.

Palaute: Kemian opettajankoulutusyksikön kursseja kehitetään vuosittain tutkimuspohjaisesti ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Siksi jokaisen kurssin viimeinen kurssikerta on varattu opiskelijapalautetta varten. Jokaisesta kurssista voi antaa palautetta myös WebOOdiin kurssin loputtua.

Kesken jäänyt kurssisuoritus: Kesken jäänyttä Kemian opettajankoulutusyksikön kurssia on mahdollista täydentää aina kyseisen lukukauden loppuun asti: syksyllä 31.12. asti ja keväällä 31.05. asti. Tämän jälkeen keskeneräinen suoritus hylätään ja kurssi on opiskeltava kokonaan uudelleen. Poikkeuksia ovat: raskaus, vakava sairaus (lääkärintodistus), varusmiespalvelu.

SIVUAINEOPINNOT

Kemian opettajan tutkintoon kuuluu kaksi pakollista sivuainetta: pedagogiset aineenopettajaopinnot (25 op + 35 op) ja toinen opetettava aine (väh. 25 op + 35 op).

Toinen opetettava aine: Toisen opetettavan aineen voi valita esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista:

Pedagogiset opettajaopinnot: Pedagogiset opinnot suoritetaan kahdessa osassa. Pedagogiset perusopinnot (3. vuosi, syyslukukausi) kuuluvat LuK-tutkintoon ja pedagogiset aineopinnot (4. vuosi, kevätlukukausi) FM-tutkintoon.

Pedagogisiin opintoihin sisältyy myös opetusharjoittelua, johon on määritelty ainekohtaiset aineenhallintarajat. Tietyt kurssit on oltava suoritettuna, että voi osallistua opetusharjoitteluun. Näistä rajoista ei jousteta.

Pedagogisiin opintoihin sitoudutaan ilmoittautumalla tulevan lukukauden kursseille WebOodissa. Lisätietoja saat

KANDIDAATINTUTKIELMA

Kandidaatintutkielman aloitus

Kemian opettajankoulutusyksikön tutkielmaopas

PRO GRADU-TUTKIELMA

Pro gradu -tutkielman aloitus

55008 Kemian opetuksen ja tutkimuksen seminaari, 5 op (pakollinen, voi aloittaa syyskuussa tai tammikuussa)

Kemian opettajankoulutusyksikön tutkielmaopas

Pro gradu -tutkielman tarkastus ja hyväksyminen (vaatii kirjautumisen Flammaan)

 TUKEA OPINTOIHIN

Opintopsykologi: Kumpulan kampuksen opintopsykologit ovat LUMA-aineiden opiskelun asiantuntijoita. Jos tuntuu, etteivät opinnot etene, et mainaa jaksaa tai olet tullut epävarmaksi, onko valitsemasi opintopolku oikea, käy juttelemassa opintopsykologille.

50055 Tehoa opiskeluun -opintojakso

Kemian laitoksen opintoneuvonta