Tule tekemään opinnäytetyö kestävästä kehityksestä

Opettajat ja opiskelijat tarvitsevat tietoa ja työkaluja globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen ja toimijuuden kehittämiseen.

Helsingin yliopiston kemian osasto yhdessä yhteistyötahojen kanssa tarjoaa mahdollisuuksia tietojen ja työkalujen kehittämiseen kahdella kansainvälisellä kurssilla: Teachers` Climate Change Forum opettajille sekä Global Challenges Course For Youth 15-19-vuotiaille opiskelijoille.

Kurssien kehittäminen on tutkimuspohjaista. Tutkimusryhmään etsitään nyt opinnäytetyön tekijää/tekijöitä, jotka saavat mahdollisuuden osallistua kansainvälisen tiedeopetuksen kehittämiseen.

Opinnäytetyön tekijältä edellytetään, että tutkimusaihe sopii omaan pääaineeseen (keskusteltava oman pääaineen vastaavan kanssa), opinnäytetyö liittyy joko kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon.

Kurssien kehittämiseen ja tutkimukseen voi myös osallistua osana muiden kurssien suoritusta (tiedustele tätä mahdollisuutta Jaanalta sekä omalta kurssiopettajaltasi). Kurssin voi yhdistää esimerkiksi Tiedekasvatuskurssiin.

Hae paikkaa vapaalla hakemuksella sähköpostitse perustelemalla miksi olisit kiinnostunut tekemään opinnäytetyön kyseisen kurssin parissa (voit ilmaista kiinnostuksesi joko toisesta kurssista tai molemmista), ja miksi olisit sopiva tehtävään (jaana.herranen@helsinki.fi)

Prof. Maija Aksela, kurssien johtaja
Dr. Jaana Herranen, projektipäällikkö
LUMA-keskus Suomi, HY

Kestävän kehityksen osa-alueiden ilmentyminen luonnontieteiden projektitöissä: Tapaustutkimus StarT-projekteista

Kestävän kehityksen opetus on noussut merkittävään rooliin uusien opetussuunnitelmien myötä. Tutkimusten mukaan opettajat kuitenkin kokevat, että heillä ei ole riittävästi valmiuksia opettaa kestävää kehitystä koulussa. Tähän tarpeeseen pyrittiin juuri valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa vastaamaan tutkimalla luonnontieteellisissä aineissa (fy, ke, bi, ge) tehtyjä projektitöitä ja tarkastelemalla, kuinka niissä näkyy kestävän kehityksen näkökulmat: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen.

Projekteissa painottui kestävän kehityksen ekologinen näkökulma, mutta toisaalta projekteista nostettiin erilaisia teemoja kestävän kehityksen osa-alueiden sisältä. Nämä teemat voivat olla ideoina projekteihin tai muihin oppimiskokonaisuuksiin. Tutkimuksessa nostettiin myös työtapoja, joilla kestävää kehitystä on käsitelty projektitöissä. Kestävän kehityksen työtavoissa näkyvät projektioppimisen vaiheet antaen katsauksen eri tavoista käsitellä kestävän kehityksen osa-alueita projektioppimisessa. Tutkimus antaa lisätietoa sekä opettajille että opettajankouluttajille kestävän kehityksen opetuksen kehittämiseen.

Tutustu koko tutkimukseen tästä.

 Teksti ja kuvat: Kaisa Väätäinen

Uutta tutkimustietoa kestävän kehityksen ja kiertotalouden opettamisesta

Kesällä 2018 yksiköstämme valmistunut FM Hanna Mustikkaniemi selvitti pro gradu -tutkimuksessaan aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta. Tutkimusaihe on tärkeä ja ajankohtainen. Se on otettu vahvasti huomioon myös opetussuunnitelmien perusteissa, jossa kestävä kehitys mainitaan 168 kertaa.

Kestävä kehitys on monialainen aihe, joka koostuu ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista näkökulmista. Monialaisuutensa ansiosta se on mainio aihe eheyttävään opetukseen  teema yhdistää elinympäristön ja yhteiskunnan luonnollisesti koulumaailmaan, mutta vaatii myös usean oppiaineen tietojen ja taitojen osaamista sekä soveltamista.

 

Mustikkaniemi keräsi gradun tutkimusaineiston Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa -kurssin yhteydessä vuosien 2015–2017 aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden käsityksiä kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta. Lisäksi tutkittiin, miten opiskelijat toteuttaisivat kestävän kehityksen opetusta kurssin jälkeen.

Tutkimuksessa havaittiin, että käsitykset etenkin kestävästä kehityksestä ovat painottuneet sen ekologiseen osa-alueeseen. Kestävän kehityksen opettamiseen opiskelijat hyödyntäisivät mieluiten kurssillakin hyödynnettyjä opetusmenetelmiä eli eheyttävää opetusta, vierailuja ja projekteja.  Projektipohjainen oppiminen nähtiin innostavana opetusmenetelmänä. Työtapa motivoi, antaa mahdollisuuden laajan näkökulman kehittymiseen ja opettaa työelämän edellyttämiä taitoja. Sen haasteeksi koettiin oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden erot ja sopivan tuen tason löytäminen. Lisäksi sen koettiin olevan haastava ja aikaa vievä työtapa opettajalle.

Tutkimus antaa katsauksen opiskelijoiden tämän hetken käsityksiin kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös vastaavanlaisten kurssien kehittämiseen. Tämä tutkimus toimii hyvänä avauksena etenkin kiertotalouteen liittyvän tutkimuksen saralla opettajankoulutuksessa.

Tutustu koko tutkimukseen tästä.

Vinkki opettajille: MALU-Kursseilla on luotu kestävään kehitykseen ja eheyttävään opetukseen pohjautuva yritysyhteistyömalli. Luodut mallit auttavat opettajia erityisesti yhteisöllisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Vapaasti käytettävissä olevat yhteistyömallit löytyvät täältä: https://maluyhteiskunnassa.wordpress.com/contact/.

Teksti ja kuva: Hanna Mustikkaniemi
Toimitus: Johannes Pernaa