Formatiivinen arviointi kemian oppimisen tukena

Muistatko, miten sinua on arvioitu koulussa? Koitko arvioinnin auttavan sinua oppimisessasi? Tutkimuksen mukaan oikeanlainen arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa. Erityisesti opettajan antamalla arviointipalautteella on suuri vaikutus siihen, minkälaisena oppijat näkevät itsensä oppijoina.  Toisaalta tutkimukset ovat osoittaneet, että kemia koetaan vaikeaksi oppiaineeksi.  Näiden syiden vuoksi onkin tärkeää etsiä eri menetelmiä opetuksen ja oppimisen tueksi kemiassa. Oikealla tavalla toteutettu formatiivinen arviointi tutkitusti vaikuttaa myönteisesti oppijan opiskeluun ja oppimiseen. Joulukuussa 2018 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa selvitettiin, minkälaisia formatiivisia arviointimenetelmiä kemian oppimisen tukena voisi käyttää.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus järjesti luonnontieteen opettajille täydennyskoulutusta (2016) aiheesta formatiivinen arviointi, jonka aikana opettajille opetettiin muun muassa Fakta ensin -arviointimenetelmä. Opettajat käyttivät tätä arviointimenetelmää osana opetustaan erään kemian oppitunnin aikana. Tämän jälkeen oppijat vastasivat kyselylomakkeeseen, jossa kysyttiin käytetystä Fakta ensin -arviointimenetelmästä sekä yleisistä formatiivisen arviointitavoista. Kyselytutkimuksen vastauksia analysoitiin monimenetelmäisellä tutkimusmetodilla.

 

Tutkielman tulosten perusteella oppilaat ja opiskelijat pitivät kysytyistä formatiivisen arvioinnin tavoista eniten siitä, että he saavat henkilökohtaista palautetta opettajalta. Sen lisäksi he kokivat Fakta ensin -menetelmän positiivisena tapana toteuttaa arviointia sekä kokivat sen auttaneen tunnistamaan omaa oppimistaan.  Arvionitikulttuurin muutoksen aikana on tärkeä huomioida myös oppijoiden kokemuksia arviointimenetelmästä, jotta saavutettaisiin kemian opetuksesta kehittävä ja mielekäs kokonaisuus.

Jotta osattaisiin tukea oppijoita kemiassa, on tärkeää tunnistaa haasteet kemian opetuksessa. Miten sinä hyödynnät formatiivista arviointia kemian opetuksessa? Pro gradu -tutkielmassa esitetyn formatiivisen Fakta ensin -arviointimenetelmän lisäksi Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus on koonnut hyödyllisen koosteen formatiivisista arviointitehtävistä ja -välineistä arvioinnin tueksi.

Linkki: https://blogs.helsinki.fi/opinarvio/files/2015/08/Välineitä-formatiiviseen-arviointiin.pdf

Tutustu koko tutkimukseen tästä.

 Teksti ja kuva: Iines Kuosmanen