Lukion ja yliopiston yhteiskurssin relevanssi lukiolaisen ja yliopisto-opiskelijan näkökulmasta

Uusi lukiolaki vauhdittaa uudistuvaa lukiota, yhteistyö korkeakoulujen kanssa tulee vahvemmaksi osaksi jokaisen lukion arkea, kun lukiolaisille tarjotaan entistä enemmän kurkistusikkunoita opintoihin korkea-asteella sekä samalla ideoita oman alan löytämiseen. Helsingin yliopiston ja Espoon lukioiden välillä on kehitetty yhteiskurssista mallia yhteistyöhön. Globaalit haasteet -kurssilla yhdistyy opettajankoulutus ja lukiolaisten opinnot. Opettajaopiskelijat ohjaavat lukiolaisia projektitöissä, saavat kokemuksia käytännön opettajantyöstä ja uuden opetussuunnitelman mukaisista ilmiöpohjaisista opinnoista. Lukiolaiset perehtyvät maailmanlaajuisesti kaikkia koskettaviin asioihin ja projektityön ohessa tutustuvat yliopistoympäristöön. Tässä pro gradu -tutkielmassa on käytetty relevanssin mallia, jossa relevantilla opetuksella sanotaan olevan positiivisia vaikutuksia oppijan elämässä. Relevanssi jaetaan kolmeen henkilökohtaiseen, ammatilliseen ja yhteiskunnalliseen. Mallia käyttäen tarkasteltu kurssin hyötyjä eri osapuolten näkökulmasta sekä selvitetty Espoon lukiotoimen asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Kurssi oli lukiolaisille erilainen lukioon verrattuna ja myös erityisen mielekäs. Se näkyi henkilökohtaisen relevanssin alueella. Yliopisto-yhteistyö toi tietoa opiskelusta ja relevanssin ammatillista ulottuvuutta. Yliopisto-opiskelijat arvostivat ammatillista dimensiota suurimmaksi. Opetuskokemus ja lukiolaisten kanssa työskentely koettiin merkitykselliseksi. Henkilökohtainen relevanssi tuli esiin mm. positiivisen kokemuksen, kiinnostuksen ja yhteistyön myötä. Espoon lukiotoimen tavoitteisiin peilaten kurssi suoriutui lukiolaisten kokemuksien mukaan hyvin. Opettajankoulutusta kehitetään tutkimusperusteisesti ja tuloksia käytetään yhteistyökurssin kehittämiseen.

Tutustu koko tutkimukseen tästä.

 Teksti ja kuva: Topias Ikävalko

Tutkimusta Kemianluokka Gadolin relevanssista opettajille ja oppilaille

Kemian opettajankoulutusyksiköstä on valmistunut uusi pro gradu -tutkielma, jossa tutkittiin non-formaalin kemian oppimisympäristön, Kemianluokka Gadolinin, relevanssia eli merkityksellisyyttä toiminnallisen opintokäynnin tehneiden oppilaiden ja opettajien näkökulmista.

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, onko Kemianluokka Gadolin relevantti oppimisympäristö kaikilla Stuckeyn ja kumppaneiden (2013) luoman relevanssimallin mukaisilla relevanssin tasoilla, joita ovat henkilökohtainen, yhteiskunnallinen ja ammatillinen relevanssi. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin Kemianluokka Gadolinin vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Tutkimus toteutettiin kyselylomaketutkimuksena.

Tutkimuksen mukaan Kemianluokka Gadolin on relevantti oppimisympäristö, johon tehdyllä opintokäynnillä voidaan saavuttaa niin henkilökohtaisen, yhteiskunnallisen kuin ammatillisen relevanssin taso sekä oppilaiden että opettajien mielestä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että oppilaiden ja opettajien näkemykset ovat selkeästi linjassa keskenään opintokäynnin merkityksellisyydestä. Tutkimustulosten avulla tullaan kehittämään Kemianluokka Gadolinin toimintaa.

Lue koko tutkimus tästä.

Teksti ja kuva: FM Pipsa Blomgren