Lukion opiskelijan mielenterveystaitojen tukeminen kemian opiskelun yhteydessä

Lukiolaisten uupumuksesta on puhuttu pitkään ja aihe on ollut runsaasti esillä mediassa. Se on kasvava ongelma ympäri maailman, mikä näkyy kansainvälisistä tutkimuksista ja kouluterveyskyselyistä. Opiskelu-uupumus lisää riskiä moniin mielenterveysongelmiin, koulun keskeyttämiseen sekä heikentää opiskeluintoa ja oppimistuloksia.

Eheyttävän opetuksen merkitys on viime aikoina lisääntynyt, koska keskeisissä työelämä-ja 2000-luvun taidoissa, kuten kriittisessä ajattelussa, ongelmanratkaisutaidoissa ja opiskelijan kyvyssä integroida eri tieteenalojen tietoja, on havaittu selvää heikentymistä. Eheyttävä opetus nähdään potentiaalisena keinona opettaa nyky-yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja.

Juuri valmistuneessa maisterintutkielmassa on tuotettu kehittämistutkimuksen menetelmin uutta teoriaa, joka yhdistää kemian opiskelun mielenterveyden kontekstiin eheyttävää opetusta hyödyntämällä. Kehittämistuotoksena on syntynyt eheyttävä projektityö, joka yhdistää terveystiedon ensimmäisen ja kemian kolmannen moduulin tavoitteita ja sisältöjä. Materiaalin perimmäinen tavoite on opetussuunnitelman sisältöjen ohella tukea nuorten mielenterveyttä ja ennaltaehkäistä uupumista tai lieventää sen oireita. Tutkimuksellinen projektityö yhdistää välittäjäaineiden kautta orgaanisen kemian perusteita ja molekyylimallinnusta terveyskäyttäytymisen osa-alueisiin (ravitsemus, uni ja liikunta) sekä itsemyötätuntoon mahdollisimman tieteidenvälisellä lähestymistavalla. Näistä yhteyksistä on muodostettu oheinen kuva. Projektityö sisältää opiskelijapienryhmän tutkimusta ja erilaisia aktiviteetteja kuvassa esitetyistä teemoista ja auttaa opiskelijoita tekemään oppiaineiden välisiä yhteyksiä. Materiaali on tavoitteensa takia suunnattu lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Oppimateriaali huomioi monia lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisia laaja-alaisia tavoitteita sekä harjoittaa opiskelijoiden korkeampia ajattelutaitoja. Materiaalilla on potentiaalia vastata moniin projektioppimiseen ja eheyttävään opetukseen liittyviin haasteisiin. Lisäksi se voi tehdä kemian oppimisesta autenttisessa ja tosielämään sidotussa kontekstissa merkityksellisempää, syvällisempää ja eheämpää.

Terveyskäyttäytyminen, itsemyötätunto ja välittäjäaineet ovat yhteydessä toisiinsa mielenterveyden edistämisessä.

Terveyskäyttäytyminen, itsemyötätunto ja välittäjäaineet ovat yhteydessä toisiinsa mielenterveyden edistämisessä.

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä. 

Teksti: Kirsi Kepsu