Uutta tutkimustietoa kestävän kehityksen ja kiertotalouden opettamisesta

Kesällä 2018 yksiköstämme valmistunut FM Hanna Mustikkaniemi selvitti pro gradu -tutkimuksessaan aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta. Tutkimusaihe on tärkeä ja ajankohtainen. Se on otettu vahvasti huomioon myös opetussuunnitelmien perusteissa, jossa kestävä kehitys mainitaan 168 kertaa.

Kestävä kehitys on monialainen aihe, joka koostuu ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista näkökulmista. Monialaisuutensa ansiosta se on mainio aihe eheyttävään opetukseen  teema yhdistää elinympäristön ja yhteiskunnan luonnollisesti koulumaailmaan, mutta vaatii myös usean oppiaineen tietojen ja taitojen osaamista sekä soveltamista.

 

Mustikkaniemi keräsi gradun tutkimusaineiston Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa -kurssin yhteydessä vuosien 2015–2017 aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden käsityksiä kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta. Lisäksi tutkittiin, miten opiskelijat toteuttaisivat kestävän kehityksen opetusta kurssin jälkeen.

Tutkimuksessa havaittiin, että käsitykset etenkin kestävästä kehityksestä ovat painottuneet sen ekologiseen osa-alueeseen. Kestävän kehityksen opettamiseen opiskelijat hyödyntäisivät mieluiten kurssillakin hyödynnettyjä opetusmenetelmiä eli eheyttävää opetusta, vierailuja ja projekteja.  Projektipohjainen oppiminen nähtiin innostavana opetusmenetelmänä. Työtapa motivoi, antaa mahdollisuuden laajan näkökulman kehittymiseen ja opettaa työelämän edellyttämiä taitoja. Sen haasteeksi koettiin oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden erot ja sopivan tuen tason löytäminen. Lisäksi sen koettiin olevan haastava ja aikaa vievä työtapa opettajalle.

Tutkimus antaa katsauksen opiskelijoiden tämän hetken käsityksiin kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös vastaavanlaisten kurssien kehittämiseen. Tämä tutkimus toimii hyvänä avauksena etenkin kiertotalouteen liittyvän tutkimuksen saralla opettajankoulutuksessa.

Tutustu koko tutkimukseen tästä.

Vinkki opettajille: MALU-Kursseilla on luotu kestävään kehitykseen ja eheyttävään opetukseen pohjautuva yritysyhteistyömalli. Luodut mallit auttavat opettajia erityisesti yhteisöllisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Vapaasti käytettävissä olevat yhteistyömallit löytyvät täältä: https://maluyhteiskunnassa.wordpress.com/contact/.

Teksti ja kuva: Hanna Mustikkaniemi
Toimitus: Johannes Pernaa

Kehittämistutkimus: Relevantti tutkimuksellinen ja kokeellinen opiskelu lääkekemian kontekstissa

Kemian opettajankoulutusyksiköstä on valmistunut uusi pro gradu -tutkielma, jossa Tanja Luostari tutki relevanttien (merkityksellisten) tutkimuksellisten ja kokeellisten oppilastöiden kehittämistä lääkekemian kontekstissa.

Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena. Sen päätavoitteena oli selvittää, minkälainen on oppilaiden mielestä relevantti lääkekemian oppilastyö ja miten relevantteja tutkimuksellisia ja kokeellisia töitä kehitetään?

Tutkimuksessa havaittiin, että lukiolaiset toivovat enemmän tietoa työelämästä, kemiaan liittyvistä ammateista sekä jatko-opiskelumahdollisuuksista. Lisäksi he haluavat oppia ymmärtämään kemian roolia yhteiskunnassamme.

  • Miksi kemian teollisuudella on Suomessa tärkeä rooli?
  • Miksi lääketeollisuus tarvitsee kemian tietämystä?

Kehittämistuotoksena syntyi tutkimuksellinen lääkekemia-aiheinen oppilastyö. Työssä käsitellään lääkevalmistusta sekä emulsioiden ja seoksien kemiaa. Oppilastyö on suunniteltu lukiolaisille, mutta sopii myös peruskoulun kemiaan, kunhan vain seokset on ehditty käsittelemään. Työn tavoitteena on kerrata emulsiot seoksina, kerrata poolisuuden ja vesiliukoisuuden käsitteitä, harjoittaa ongelmanratkaisutaitoja sekä esitellä oppilaille lääkealan uramahdollisuuksia.

Työ tulee ensi syksynä tarjolle Kemianluokka Gadolinin työohjepankiin ja opettajien vapaaseen käyttöön.

Linkki tutkimukseen.

Teksti: Tanja Luostari
Kuva: Tanja Luostari