Keminformatiikan taidoilla kokeellisuutta voidaan vähentää ja mallit ohjaavat tieteellistä ajattelua: asiantuntijoiden näkemyksiä kemiasta

Piirto-ohjelmistot, molekyylimallinnus ja kemiallisen tiedon tietopankit ja tietotyypit perustuvat informatiikkaan kemiasta, eli keminformatiikkaan. Rakennekaavat luetaan merkkien ja numeroiden jonoina, tietotyypit muuttavat matemaattisilla malleilla atomit ja sidokset tietokoneelle luettaviksi verkoiksi ja miljoonat molekyylit on tallennettu tuoreimmista kokeellisista tutkimuksista julkisiin tietokantoihin. Keminformatiikka mahdollistaa nykytutkimuksen, jossa datasta otetaan kaikki irti. Esimerkiksi parhaista lääkeaineista ja niiden rakenteista voidaan keminformatiikalla etsiä uusia lupaavia lääkkeitä mallintamalla samankaltaisia lääkkeitä, tutkia näiden mallien kemiallisia ominaisuuksia ja analysoida laajoja aineistoja laskennallisilla menetelmillä. Tämä mahdollistuu vain tietokoneilla ja datatieteellisellä analyysillä, koska tietoa on lääkeaineista massiivisesti, ja siksi teknologiat kuten tekoäly ja koneoppimisen mallit auttavat tutkijoita ymmärtämään miten tietojenkäsittelytieteellä voidaan mallintaa ja simuloida kemiaa.

Uudet teknologiat ja keminformatiikka asettaa myös painetta koulutukseen ja oppimiselle uusinta teknologian hyödyntämiseen. Siksi tässä tutkielmassa selvitettiin asiantuntijoita, tutkijoita haastattelemalla miten keminformatiikkaa kemiassahyödynnetään ja mitä taitoja siihen tarvitaan. Lopuksi mietittiin miten opetus ja oppiminen voi mahdollisesti hyödyntää keminformatiikkaa. Ohjelmointitaidot ovat keminformatiikan keskiössä. Python-ohjelmointi korostui erityisesti sen laajan käytön myötä ja erityisesti, koska se tekee koneoppimisesta ja eri ohjelmistojen hyödyntämisestä helpompaa. Osaamistavoitteet olivat kuitenkin erilaiset sen suhteen, kuinka paljon koneoppimista ja ohjelmointia kemistit tarvitsevat. Ala muuttuu nopeasti ja on kasvava monitieteellinen tieteenhaaransa, jonka keskiössä on kemia, mutta tämän lisäksi myös biologia ja fysiikka, kun mallintaminen tarkastelee yhä kompleksisempia ilmiöitä. Keminformatiikasta voidaan silti saada yleistettävää ja tavoitteet ovat suuret: kokeellisuutta voidaan vähentää, kun osa tuloksista voidaan simuloida aiempaan kokeellisuuteen pohjautuen. Tämän lisäksi hypoteesien testaaminen ja tutkimuksellisuudessa ajatteluntaidot ja ideointi voivat auttaa ongelmanratkaisussa aivan uudella tavalla: tietokoneen objektiivisia malleja hyödyntäen. Keminformatiikka näyttäytyy lupaavalta, mutta haastavalta monitieteelliseltä tieteeltä, josta tulisi käydä enemmän julkista keskustelua yliopistokoulutuksessa.

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä. 

Teksti: FM Aleksi Takala

Kyselylomake kemian opetuksen tutkimuksesta puuttuvaan uusiutuvien luonnonvarojen ja kestävyyskasvatuksen kontekstiin

Maapallon ehtyvien resurssien vuoksi kiinnostus uusiutuvista luonnonvaroista on kasvanut yhteiskunnassa ja yhä enemmän halutaan tutkia niiden mahdollisuuksia eri sovellus- ja käyttökohteissa. Sen vuoksi ne tulisi tuoda osaksi myös kemian koulutusta. Tutkielmassa paneuduttiin uusiutuviin luonnonvaroihin kiinnostuksen ja kestävyyskasvatuksen näkökulmasta. Kiinnostuksen laskusta kemiaa kohtaan ollaan huolestuneita ja kestävyyskasvatus kasvattaa yhä enemmän jalansijaa opetussuunnitelmissa, jonka vuoksi ne valikoituivat tutkimuksen näkökulmiksi.  

Tekemässäni maisterintutkielmassa tehtiin ja testattiin määrällisellä pilottitutkimuksella kyselylomake edellä mainittuun kontekstiin paikkaamaan alalta puuttuvaa tutkimusaukkoa. Tavoitteena oli testata sen toimivuutta ja saada alustavia tuloksia kyselylomakkeelle suunniteltuihin tutkimuskysymyksiin. Kyselylomakkeella mitattiin uusiutuvan limoneenin yhteyttä tilannekohtaisen kiinnostuksen heräämiseen kemiaa kohtaan, uusiutuvien luonnonvarojen kiinnostuskohteita sekä uusiutuvien luonnonvarojen yhteyttä kestävyyskasvatuksen toteutumiseen.  

Kyselylomakkeen tekemisen vaiheet.

Kuva. Kyselylomakkeen tekemisen vaiheet.

Tehdyssä pilottitutkimuksessa kyselylomake todettiin toimivaksi. Alustavat tulokset kyselylomakkeelle suunniteltuihin tutkimuskysymyksiin myös osoittivat olevansa mielenkiintoisia eli ne antoivat osviittaa aiheen potentiaalista olla varteenotettava tutkimuskohde tulevaisuudessa. Uusiutuvien luonnonvarojen, kuten limoneenin käytöllä on potentiaalia herättää nuorissa tilannekohtaista kiinnostusta kemiaa kohtaan ja useat eri näkökulmat niissä kiinnostavat heitä. Lisäksi alustavien tuloksien mukaan uusiutuvien luonnonvarojen käyttö tukee kestävyyskasvatuksen mukaista opetusta.   

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä. 

Kirjoittaja: FM Suvi Korhonen

Tilannekohtaisen kiinnostuksen herääminen tiedejuhlissa

Nuorten kiinnostus luonnontieteitä kohtaan on ollut jo pitkään laskussa. Non-formaaleilla oppimisympäristöillä, kuten tiedejuhlilla, on tutkittu olevan positiivisia vaikutuksia lasten kiinnostuksen kehittymiseen. Opettajien olisi tärkeä tiedostaa, millä tavoilla oppilaiden kiinnostusta voidaan herättää. Opettaja pystyy vaikuttamaan erityisesti tilannekohtaisen kiinnostuksen heräämiseen. Seuraavassa kuvassa on esitelty muutamia tapoja, mikä herättää oppilaissa tilannekohtaista kiinnostusta.

Juuri valmistuneessa maisterintutkielmassani on tutkittu, millä tavalla tiedejuhlat tukevat lasten kiinnostuksen kehittymistä. Tutkimuksessa selvitettiin lasten ja vanhempien kokemuksia tiedejuhlista. Vaikka tutkimuksen kontekstina on tiedejuhlat, pystyy samoja tilannekohtaiseen kiinnostukseen vaikuttavia tekijöitä hyödyntämään myös luokkahuoneessa.

Tutkimuksessa havaittiin tiedejuhlien sisältävän paljon tilannekohtaista kiinnostusta lisääviä tekijöitä. Voidaan siis sanoa tiedejuhlien herättävän tilannekohtaista kiinnostusta. Lapsia kiinnosti eniten aktiviteetit, joissa oli jotain yllättävää tai epätavallista. Sekä lapset, että vanhemmat pitivät siitä, että lapset pääsivät tekemään juhlissa paljon itse. Tutkimuksen perusteella tiedejuhlia voidaan pitää onnistuneena konseptina.

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä.

Teksti: Laura Saarinen