Kyselylomake kemian opetuksen tutkimuksesta puuttuvaan uusiutuvien luonnonvarojen ja kestävyyskasvatuksen kontekstiin

Maapallon ehtyvien resurssien vuoksi kiinnostus uusiutuvista luonnonvaroista on kasvanut yhteiskunnassa ja yhä enemmän halutaan tutkia niiden mahdollisuuksia eri sovellus- ja käyttökohteissa. Sen vuoksi ne tulisi tuoda osaksi myös kemian koulutusta. Tutkielmassa paneuduttiin uusiutuviin luonnonvaroihin kiinnostuksen ja kestävyyskasvatuksen näkökulmasta. Kiinnostuksen laskusta kemiaa kohtaan ollaan huolestuneita ja kestävyyskasvatus kasvattaa yhä enemmän jalansijaa opetussuunnitelmissa, jonka vuoksi ne valikoituivat tutkimuksen näkökulmiksi.  

Tekemässäni maisterintutkielmassa tehtiin ja testattiin määrällisellä pilottitutkimuksella kyselylomake edellä mainittuun kontekstiin paikkaamaan alalta puuttuvaa tutkimusaukkoa. Tavoitteena oli testata sen toimivuutta ja saada alustavia tuloksia kyselylomakkeelle suunniteltuihin tutkimuskysymyksiin. Kyselylomakkeella mitattiin uusiutuvan limoneenin yhteyttä tilannekohtaisen kiinnostuksen heräämiseen kemiaa kohtaan, uusiutuvien luonnonvarojen kiinnostuskohteita sekä uusiutuvien luonnonvarojen yhteyttä kestävyyskasvatuksen toteutumiseen.  

Kyselylomakkeen tekemisen vaiheet.

Kuva. Kyselylomakkeen tekemisen vaiheet.

Tehdyssä pilottitutkimuksessa kyselylomake todettiin toimivaksi. Alustavat tulokset kyselylomakkeelle suunniteltuihin tutkimuskysymyksiin myös osoittivat olevansa mielenkiintoisia eli ne antoivat osviittaa aiheen potentiaalista olla varteenotettava tutkimuskohde tulevaisuudessa. Uusiutuvien luonnonvarojen, kuten limoneenin käytöllä on potentiaalia herättää nuorissa tilannekohtaista kiinnostusta kemiaa kohtaan ja useat eri näkökulmat niissä kiinnostavat heitä. Lisäksi alustavien tuloksien mukaan uusiutuvien luonnonvarojen käyttö tukee kestävyyskasvatuksen mukaista opetusta.   

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä. 

Kirjoittaja: FM Suvi Korhonen