Pakohuoneet kemian opetuksessa

Pakohuoneet, jotka saivat alkunsa 80-luvun tekstipohjaisista videopeleistä, ovat viime vuosikymmenen aikana tehneet hypyn videopeleistä reaalimaailmaan alkaneet valtaamaan tilaa viihdemarkkinoilla.

Pakohuoneita markkinoidaan virkistyskokonaisuuksina niin yrityksille kuin yksityishenkilöille. Pakohuoneiden suuren suosion puolesta puhuu se, että Suomessakin eri pakohuone kokemuksia tarjoavia yrityksiä on kymmeniä useassa eri kaupungissa. Mutta miten olisi mahdollista hyödyntää pakohuoneita opetuksessa? Mitä mahdollisuuksia pakohuoneilla on opetuksessa ja mitä niiden hyödyntäminen vaatii? Näihin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan pro gradu kehittämistutkimuksessa pakohuoneiden käytöstä kemian opetuksessa.

Kuvia pakohuonetehtävistä ja -rekvisiitoista
Kuvia pakohuonetehtävistä ja -rekvisiitoista.

Kehittämistutkimuksessa luotiin ja arvioitiin yläkoulun kemian oppilaille kohdennettu pakohuonekokonaisuus, jonka vaatimuksena oli kouluissa aidon toisinnettavuuden takaaminen. Lisäksi kehittämistutkimuksen aikana luotiin menetelmiä, joiden avulla pakohuoneiden suunnittelu ja toteuttaminen olisi helpompaa ja arvioitiin pakohuoneen mahdollisuutta toimia oppilaiden minäpystyvyyden tukijana.

Kehittämistutkimuksen kehittämistuotoksena syntyi pakohuone, jonka toteuttamiseen ei työvälineinä ja reagensseina tarvita mitään, jota ei voisi olettaa löytyvän edes huonosti varustellusta kemian ja kuvaamataidon luokasta.

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä.

Teksti: FM Arttu Paavola

Terveyskasvatus kemian projektimaisessa opetuksessa: esimerkkinä ravinnon rasvat

Terveys ja ravitsemus ovat kuumia keskustelunaiheita nykypäivänä. Erityisesti ravinnon rasvat ja niiden terveellisyys nostavat esiin monenlaisia eriäviä mielipiteitä. Mutta mitä vastauksia tähän saadaan kemiasta? Millainen rooli on elimistössämme välttämättömillä rasvahapoilla ja miten hyvin ne näkyvät kemian opetuksessa? Miten projektioppimista voisi hyödyntää aiheen läpikäynnissä?

Näihin kysymyksiin pyrittiin löytämään vastauksia pro gradu-tutkielmassa, jossa suoritetun tutkimuksen tuloksien pohjalta luotiin kemian opetukseen kolme projektioppimista tukevaa, kokeellisuutta sisältävää työtä ravinnon rasvoista ja niiden terveysvaikutuksista. Töiden tavoitteeksi asetettiin aiheen liittäminen vahvasti nuorten jokapäiväiseen elämään niin, että se antaa eväät tehdä parempia valintoja oman ruokavalion rasvojen suhteen. Tutkielma käy läpi projektioppimisen viimeaikaisen tutkimustiedon, antaa vinkkejä opetusmetodin käytännöntoteutukseen sekä käy läpi projektioppimisen kultaisten standardien mukaiset seitsemän ydinelementtiä ja opetuskäytännettä. Näiden tehtävä on antaa opettajalle hyvä ohjenuora laadukkaan projektioppimisen toteuttamiseen luokkahuoneessa.

Koko tutkielma löytyy eThesiksestä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004071725

Teksti: FM Hanna Hankaniemi

Kemian opettajien kokemat huolenaiheet MarvinSketch-ohjelmiston omaksumisessa

Ylioppilaskirjoitusten sähköistämishanke toteutettiin 2010-luvun loppupuolella. Hankkeen alusta lähtien ongelmia oli tuottanut sopivan molekyylimallinnusohjelmiston saaminen osaksi Abittikoeympäristöä ja ylioppilaskirjoituksia. Lopulta Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ilmoitti keväällä 2017 lisänneensä MarvinSketch-molekyylimallinnusohjelmiston osaksi Abittia. YTL:n tekemä päätös MarvinSketch:in lisäämisestä Abittiin oli varsin poikkeuksellinen, sillä se rajoittaa paljon opettajien autonomiaa. Suurimmalle osalle opettajista MarvinSketch on täysin tuntematon ohjelmisto, joten he joutuvat opettelemaan sen käyttämisen, jotta he voivat opettaa ohjelmiston käyttöä opiskelijoille. Opettajat siis käytännössä pakotetaan omaksumaan MarvinSketch-ohjelmiston käyttö alusta alkaen.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin opettajien kokemia huolenaiheita, joita he kokevat omaksuessaan MarvinSketch-ohjelmiston käyttöä. Tutkimus toteutettiin huolenaiheisiin perustuvalla omaksumismallilla. Mallin mukaan innovaation (tässä tutkimuksessa MarvinSketch) omaksumisen aikana yksilön kokemat huolenaiheet voidaan jakaa selkeisiin kategorioihin ja että huolet muuttuvat loogisesti omaksumisen aikana. Näistä kategorioista käytetään nimitystä huolenaiheiden tasot. Lisäksi huolenaiheita kartoittamaan on luotu huolenaihekyselylomake, jota käytettiin tämän tutkimuksen mittarina.

Tässä tutkimuksessa opettajat jaettiin ryhmiin ohjelmiston käyttötason ja opetuskokemuksen mukaan. Näiden ryhmien kokemia huolenaiheita tutkittiin sitten erikseen. Tulosten mukaan opettajat kokevat hyvin samantapaisia huolia MarvinSketch-ohjelmiston omaksumisen aikana riippumatta opetuskokemuksesta tai käyttötasosta. Suurinta huolta opettajille aiheuttaa ohjelmiston käyttöön ja henkilökohtaisiin asioihin liittyvät kysymykset, kun taas ohjelmiston vaikutus opiskelijoihin ei näytä huolettavan opettajia. Kaavioon 1 on koottuna tutkimuksen tulokset kokonaisuudessaan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opettajat haluavat tietoa ohjelmiston perusominaisuuksista, käyttövaatimuksista, sekä pedagogisesti mielekkäästä tavasta käyttää ohjelmistoa. Tulosten perusteella on tarkoitus kehittää opettajille suunnattuja MarvinSketch-koulutuksia vastaamaan paremmin opettajien tarpeita.

Tutustu koko tutkimukseen.

Kaavio 1. Tutkimuksen tulokset kokonaisuudessaan.
Kaavio 1. Tutkimuksen tulokset kokonaisuudessaan.

Teksti: Topias Mällinen