YLLI-hankkeen aloitusseminaarista askelmerkit eteenpäin

Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö -tutkimushankkeen Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyö käynnistettiin virallisesti 18.11.2020 pidetyssä aloitusseminaarissa. Ajalle tyypillisesti (ja turvallisesti) seminaari järjestettiin virtuaalisesti. Paikalla oli runsaasti hankkeen tutkijoita Jyväskylästä ja Helsingistä sekä hankkeeseen liittyvien opinnäytetöiden tekijöitä ja ohjausryhmän jäseniä.

Kirjoittaja: Janne Pyykönen (Jyväskylän yliopisto)

Hankkeen johtaja Petteri Muukkosen aloituspuheenvuoron jälkeen Helsingin yliopiston geoinformatiikan tutkimusryhmän (Digital Geography Lab) johtaja, professori Tuuli Toivonen Helsingin yliopistolta esitteli ryhmänsä aiempia tutkimusaiheita ja -tuloksia aiheeseen liittyen. Digital Geography Lab on käyttänyt suuria paikkatietoaineistoja selittämään ihmisten vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa erityisesti saavutettavuuden ja aktiivisen liikkumisen näkökulmasta.

Toivosen puheenvuorossa nousi esiin liikuntapaikan saavutettavuuden tutkimisen multimodaalisuus. Eri liikennevälineillä, eri kellonaikoihin ja eri vuodenaikoihin tietyn kohteen saavutettavuus muuttuu. Näitä muuttujia tulee huomioida myös saavutettavuusanalyyseissä. Ihmisten julkaisemasta sosiaalisen median datasta ja muista nykyään saatavilla olevista lähteistä kerätty paikkatietoaineisto voi selittää niin liikkumisympäristöjen saavutettavuutta, niiden käyttöä kuin ihmisten toimintaa eri ympäristöissä.

Erilaisen paikkatietoaineiston hyödynnettävyys liikuntasuunnittelussa sekä suuressa että pienessä alueellisessa mittakaavassa on yksi YLLI-hankkeen tärkeistä näkökulmista. Paikkatietoaineistojen tuottama big data voi kertoa meille suuria linjoja erilaisista ilmiöistä, mutta sen rinnalle tarvitaan selittävää tietoa siitä, miksi paikkatietoaineisto näyttäytyy tietynlaisena.

Jyväskylän yliopiston puolelta vastaava tutkija Mikko Simula esitteli vastavuoroisesti Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan toimintaa. Liikuntatieteellisen tiedekunnan tärkeä tehtävä on tuottaa tieteellistä tietoa yhteiskunnan eri toimijoiden tietotarpeisiin.  Liikuntatieteellinen tiedekunta on ainoa yliopistotasoinen liikunta-alan asiantuntijoiden koulutusyksikkö Suomessa. Liikuntatieteellinen tutkii liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta ilmiönä hyvin monipuolisesti, solutasolta yhteiskunnallisiin rakenteisiin, ja kaikissa ihmisten elinvaiheissa, Tiedekunnan strategian perustassa on liikkuva ihminen – hyvinvoiva yhteiskunta.

YLLI-hankkeessa tavoitteena on tuottaa erityisesti liikuntasuunnittelijoille työkaluja yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien edistämiseen lähiöissä, ja samalla tutkia tämän tiedolla johtamisen prosessin toimivuutta.

YLLI tuo yhteen useita tutkijoita ja monipuolista osaamista

Muissa seminaarin puheenvuoroissa esiteltiin YLLI-hankkeen tutkijoita ja heidän aiempia tutkimuksiaan sekä suunnitelmia hankkeen tulevaisuudesta. Jyväskylän yliopistolla syksyn aikana hankkeessa aloittaneet tutkijat Janne Pyykönen ja Ilkka Virmasalo esittelivät heidän sekä Kirsi Vehkakosken, Elina Hasasen ja Mikko Simulan valmisteleman Jyväskylän yliopiston YLLI-hankkeen sosiologisen tiedontarpeen aineistonkeruusuunnitelman. Sekä Jyväskylän Huhtasuolla, että Helsingin Kontulassa tullaan keräämään YLLI-hankkeen aikana monipuolista aineistoa lähiön ihmisten liikkumisympäristöistä ja liikkumismahdollisuuksista niin haastatteluilla, kyselyillä kuin havainnoinnilla ja liikennevirtamittauksilla. Koronaviruksen vaikutus aineistonkeruuseen on huomioitu, ja aineistoa kerätään käytettävissä olevilla ja niin tutkijoille kuin tutkimusalueiden asukkaille turvallisilla metodeilla.

Kirsi Vehkakoski esitteli LIPAS-verkkosivustoa, joka kerää yhteen Suomen liikuntapaikat ja paljon kuntien tuottamaa tietoa liikuntaan liittyen. Sivuston tietoa päivitetään jatkuvasti kaupunkien toimesta, ja sen tietoa käytetään niin tutkimustyöhön kuin kaikkien suomessa asuvien liikuntamahdollisuuksiin liittyvään tietotarpeeseen vastaamiseen. YLLI-hankkeessa LIPAS-tietokannassa voidaan esimerkiksi kokeilla kaupunkien liikuntasunnittelijoille aineiston pohjalta toteutettuja työkaluja. Onnistuneet kokeilut voidaan jättää pysyvästi osaksi järjestelmää.

Helsingin yliopisto on rekrytoinut hankkeeseen kaksi tutkijatohtoria: Pengyuan Liu ja Charlotte Van der Lijn. Pengyuani aiempi tutkimustyö on liittynyt sosiaalisen median julkaisujen tuottamien aineistojen tulkitsemiseen ja luokitteluun tekoälyn avulla. Tekoäly voi myös yhdistää esimerkiksi kuvan ja geoinformaation. Suurissa aineistoissa tekoälyn käyttäminen mahdollistaa suurten ja monipuolisten aineistomassojen tehokkaan käytön.

Van der Lijn taas on tutkinut kiinteistöjen kysyntää Iso-Britanniassa verkkohakujen luoman big datan avulla. Verkkohakuja tutkimalla voidaan selvittää ihmisten tarpeita ja niissä tapahtuvaa muutosta monipuolisesti eri aikaväleiltä. Esimerkiksi Koronaviruksen vaikutus lasku hetkellisesti suuresti asuntojen etsintää Iso-Britanniassa.

Lisäksi Helsingin yliopiston opiskelija, LuK Sonja Koivisto esitteli seminaarissa tulevaa Pro gradu -tutkielmaansa. Tässä työssä selvitetään Helsingin eri alueiden liikuntapaikkojen määrän ja sosioekonomisten muuttujien sekä formaaliseen ja informaaliseen liikkumiseen liittyvien twitter-julkaisujen määrien välisiä yhteyksiä. Työn tuottaman tiedon avulla voidaan lisätä tietoa siitä, onko edellä mainituilla tekijöillä yhteyttä, ja miten mahdollista yhteyttä voidaan hyödyntää.

YLLI-hanke on tärkeä avaus liikuntatieteilijöiden ja maantieteilijöiden yhteistyölle

Yhteenvetona seminaarin avauspäivän voidaan nähdä täyttäneen tehtävänsä. Eri yliopistojen edustajat tutustuivat ja saivat tietoa siitä, miten eri näkökulmasta on lähestytty ihmisten fyysistä aktiivisuutta. Päivä tuotti vastauksia avoimiin kysymyksiin, ja samalla herätti myös uusia liittyen erilaisiin yhteistyömahdollisuuksiin YLLI-hankkeessa ja tulevaisuudessa. Petteri Muukkosen sanoin: ”We have a good group with diverse skills and wide knowledge”.

Sosiologisen tutkimuksen ja sosiaalisen median ja muun paikkatietoaineiston yhdistämistä ja hyödynnettävyyttä toisiinsa nähden on tärkeää tutkia. Parhaimmillaan aineistot antavat mahdollisuuden edistää monipuolisesti alueiden liikuntamahdollisuuksia. YLLI-hanke on tärkeä avaus yhteistyölle maantieteilijöiden ja liikuntatietelijöiden yhteistyölle. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi.