Mitä opettajat oppivat Gadolin-vierailulla?

Kemianluokka Gadolinissa vierailee vuosittain tuhansia oppilaita yhdessä opettajiensa kanssa. Oppilaat pääsevät tutustumaan aitoon laboratorioympäristöön ja tekemään siellä kokeellisia töitä, mutta mitä hyötyä vierailuista on opettajille? 

Juuri valmistuneessa maisterintutkielmassa tutkittiin, mitä opettajat haluaisivat oppia ja mitä he kokevat oppivansa vieraillessaan oppilaiden kanssa Kemianluokka Gadolinissa. Tavoitteena oli selvittää, voivatko vierailut Kemianluokka Gadoliniin toimia opettajien ammatillisen kehittymisen tukena.  

Tutkimuksen tulosten perusteella vierailut Gadolinissa voivat sekä vahvistaa opettajien osaamista että tuoda jatkuvan ammatillisen kehittymisen osaksi heidän työaikaansa. Opettajien odotukset keskittyivät toiveeseen saada uutta tai täydentävää tietoa kemiasta. Myös toive päästä tekemään sellaisia kokeellisia töitä, joita kouluarjessa ei ole mahdollista toteuttaa, oli heidän odotuksissaan korkealla. Opettajat kokivat, että vierailu antoi ideoita työskentelytapojen rikastuttamiseen omassa opetuksessa.  

Tutkijavierailut osana opintokäyntejä koettiin hyödyllisiksi toisaalta siksi, että niiden koettiin lisäävän opettajan tietoa ajankohtaisesta kemian tutkimuksesta, mutta myös siksi, että ne antavat opettajalle työkaluja oppilaiden motivoimiseen relevanssin kautta. Se, että Gadolinissa opettaja voi keskittyä tarkkailemaan oppilaiden työskentelyä, Gadolinin ohjaajan opetusta sekä uusia kokeellisia töitä, on ainutlaatuista, ja se tuo tutkimuksen perusteella sellaista tukea opettajan työhön, jota he aikovat hyödyntää omassa opetuksessaan kouluarjessa vierailun jälkeen.  

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä. 

Teksti: Reija Pesonen

Eriyttäminen kemian opetuksessa

Opetusryhmissä on nykyisin hyvin heterogeenista porukkaa. Lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) ohjaa opettajia miettimään opetustaan yhä enemmän jokaiselle oppilaalle henkilökohtaisemmaksi. Tämä tuo tarpeen eriyttämiselle. Eriyttämisellä tarkoitetaan kaikkia tukitoimia, erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä, jotka pyrkivät mahdollistamaan kaikkien oppilaiden opiskelun samassa luokassa.

Kemiassa on paljon abstrakteja käsitteitä ja niiden ymmärtäminen vaatii jonkinlaista konkreettista kosketusta.  Yksi tapa tukea oppilasta uuden asian oppimisessa, on kokeellinen työskentely. Maisteritutkielmani tutkii miten työohjeen avulla voisi eriyttää kokeellista työskentelyä. Erilaiset työohjeet tukevat eri tasoisia oppilaita ja ohjaavat kokeellisen työn suorittamista eri lailla. Avoimessa työohjeessa oppilas joutuu itse miettimään miten saisi suoritettua kokeellisen työn, kun taas perinteisessä ”resepti” mallisessa työohjeessa itse kokeellisen työn voi suorittaa lähes mekaanisesti. Tärkeää kuitenkin työohjeesta riippumatta olisi tukea oppilasta havainnoimaan ja tekemään sen avulla johtopäätöksiä, jottei kokeellisuus jäisi erilleen opiskeltavasta asiasta. 

Yhtenä osana maisteritutkielmaa kehitin työohjetta Punakaalin väriskaala nimiseen kokeelliseen työhön. Koska erilaisten työohjeiden tuoma tuki, on vahvasti läsnä eriyttämistä ajatellessa, kehittämistuotokseni pitää sisällään neljä erilaista työohjetta alkuperäisen avoimen työohjeen lisäksi. 

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä. 

Teksti: Riina Karppinen

Yläkoululaisten käsityksiä kemian roolista ja merkityksestä kestävän tulevaisuuden takaamisessa

Kemian merkitys kestävän tulevaisuuden takaamisessa on suuri. Kemian roolin ja merkityksen ymmärtäminen kestävän kehityksen edistämisessä vaikuttaa positiivisesti oppilaiden yleiseen kemiankuvaan, lisää oppilaiden motivaatiota ympäristöystävälliseen käytökseen ja voimaannuttaa oppilaita vaikuttamaan kestävän kehityksen edistämiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kemian tehtävänä on välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden luomisessa.

Maisterintutkielmassani tutkittiin yläasteikäisten (N=161) nuorten käsityksiä kemian roolista ja merkityksestä kestävän kehityksen edistämisessä. Tutkimustulosten mukaan oppilaat eivät tiedä onko kemian tieteestä tai kemian tehtaista enemmän haittaa kuin hyötyä kestävän kehityksen edistämisessä. Oppilaat eivät myöskään tiedä ovatko kemian alan yritykset ympäristöystävällisiä toiminnassaan. Oppilaat näkevät myös, että kemikaalit ovat luonnostaan vaarallisia, ympäristölle myrkyllisinä ja, että niiden käyttämistä täytyy vähentää.

Oppilaiden käsityksiin voidaan vaikuttaa luokkahuoneessa sisällyttämällä opetukseen vihreää kemiaa. Erilaisia tapoja sisällyttää vihreää kemiaa opetukseen on mm. soveltamalla vihreän kemian periaatteita laboratoriotyöskentelyssä, ympäristöön tai ihmisten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä voidaan käyttää opetuksen kontekstina, väitellä sosio-yhteiskunnallisista aiheista kuten muovijätteen vaarallisuudesta maapallollemme ja analysoimalla kemiallisten reaktioiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Kestävän kehityksen mukaisiin yrityksiin perehtymällä voidaan myös osoittaa oppilaille kuinka vihreä kemia voi tuottaa yrityksille taloudellisia hyötyjä ja samalla huomioida mahdolliset ympäristöongelmat.

Elhan Mohamed

Tutustu myös yksikön muihin opinnäytetöihin.