Koejakso

Koejakson suorituspaikka

  • Koejaksoon liitettävä työskentelyjakso voi olla työsopimuksen mukaisena pidempi kuin itse koejakso

Koejakson koulutussopimus

  • Erikoistuva täyttää koejakson koulutussopimukseen omat, koulutusjakson ja koulutuspaikan tiedot.
  • Lähikouluttaja täyttää sen jälkeen omat tietonsa. ”Hyväksy ja lähetä” siirtää lomakkeen erikoisalan vastuuhenkilölle.
  • Yleislääketieteessä ELSA:n ohjeiden mukaisena “lähikouluttajana” toimii yliopiston hyväksymä erikoislääkärikouluttaja.
  • Erikoisalan vastuuhenkilö näkee etusivulta Koejaksot-otsikon alta koulutussopimukset (avoimet, allekirjoitusta odottavat ja allekirjoitetut). Tarkistettuaan koejakson koulutussopimuksen tiedot, vastuuhenkilö lähettää lomakkeen allekirjoitettavaksi ja saa silloin sähköpostiinsa linkin allekirjoitusta varten.

Koejakson arviointi

A Aloituskeskustelu

  • Aloituskeskustelu ja osaamistavoitteet (merkinnät A-E tässä kappaleessa viittaavat ELSA:ssa julkaistuun koejakson lomakkeeseen).
  • Erikoistuvan täyttämä lomake lähetetään lähikouluttajalle ja sen jälkeen lähiesihenkilölle (tai hänen nimeämälleen yleislääketieteen erikoislääkärille, ellei esihenkilö ole yleislääketieteen erikoislääkäri).
  • Koejakson suorituspaikka.
  • Koejakson alkamispäivä ja päättymispäivä.
  • Koejakso suoritetaan kokoaikatyössä (kyllä/ei).
  • Koulutuspaikan arvioijiksi valitaan lähikouluttaja ja lähiesihenkilö (tai erikseen nimetty yleislääketieteen erikoislääkäri), joille erikoistuva antaa tässä vaiheessa katseluoikeuden Elsaan 6 kuukauden ajaksi.
  • Aloituskeskustelu ja koejakson osaamistavoitteiden määrittely:
    • Tässä otetaan huomioon koejakson yleiset ohjeet ja koejakson tarkoitus muodostaa kuva erikoisalasta ja sen vaatimuksista sekä erikoistuvan valmiudesta ja soveltuvuudesta alalle.
    • Koejakson aikana arvioidaan erikoistuvan osaamisen seuraavia alueita, jotka huomioidaan koejakson tavoitteiden asettelussa.
      – Kliiniset perustiedot ja -taidot.
      – Perusterveydenhuoltoon sopivien diagnostisten menetelmien ja strategioiden käyttö (muun muassa osaa hallita työhön liittyvää epävarmuutta ja tehdä tarkoituksenmukaisia päätöksiä keskeneräisissäkin asioissa).
      – Yhteistyötaidot työyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa.
      – Ammatilliset vuorovaikutustaidot.
      – Kehittymispotentiaali (muun muassa positiivinen asenne työhön sekä kyky muuttaa toimintaansa saadun palautteen ja itsearvioinnin seurauksena)
    • Aloituskeskustelussa hyödynnetään lähikouluttajan kanssa erikoistuvan HOPSia ja erikoistuvan asettamia henkilökohtaisia tavoitteita. ELSA:ssa HOPS tallennetaan kohtaan Koulutussuunnitelma – Henkilökohtainen koulutussuunnitelma.
    • Sovitaan kahden vastaanoton havainnoinnin ajankohdat (koejakson alusta 1 kuukauden +/- 2 viikon ja 5 kuukauden +/- 2 viikon) ja koejakson puoliväliin ajoittuva välikeskustelu.
  • Koejakson aloituskeskustelu tulee kouluttajalle hyväksyttäväksi, näkyy etusivulla Koejaksot-otsikon alla. Hyväksy ja lähetä -toiminnolla lomake siirtyy lähiesihenkilön hyväksyttäväksi.
  • Lähiesihenkilön toiminnot ovat vastaavat kuin lähikouluttajalla. ”Palauta muokattavaksi” palauttaa lomakkeen erikoistuvalle muokattavaksi, ja muokkausten jälkeen lomake kulkee uudelleen lähikouluttajan kautta lähiesihenkilölle.

B Väliarviointi

  • Arvioidaan työssä suoriutumisen perusteella soveltuvuutta yleislääketieteen erikoisalalle. Mikäli todetaan kehittymistarpeita jollain osaamisalueella, tarkennetaan sanallisesti arviota sekä sovitaan toimenpiteet, suunnitelma ja seuranta.
  • Erikoistuva kirjaa välikeskustelun sisällön Väliarviointi-kohtaan ja lähettää sen lähikouluttajalleen, jolta lomake jatkaa hyväksynnän jälkeen lähiesihenkilölle hyväksyttäväksi.

C Kehittämistoimenpiteet

  • Tähän kohtaan kirjataan kehittymistoimenpiteiden osalta seurantaa, mikäli väliarvioinnissa todettiin tarpeita. Jos kehittymistoimenpiteet eivät ole olleet riittäviä, arvioidaan tarve keskusteluun erikoisalan vastuuhenkilön kanssa.
  • Jos erillistä seurantasuunnitelmaa ei luotu, ei tätä kohtaa tarvitse täyttää.

D Loppukeskustelu

  • Loppukeskustelu käydään koejakson lopulla. Se sisältää erikoistuvan itsearvioinnin jaksosta, omasta osaamisesta ja seuraavista oppimistavoitteista. Loppukeskustelussa hyödynnetään erikoistuvan HOPSia.
  • Lähikouluttaja antaa oman arvionsa erikoistuvan osaamisesta. Osaamista arvioidaan kolmiportaisesti Hyvät valmiudet yleislääketieteen erikoistuvaksi, Kohtalaisesti kehittymistarpeita ja Paljon kehittymistarpeita.

Arvioitavat osa-alueet ovat

  1. Kliiniset perustiedot ja -taidot.
  2. Perusterveydenhuoltoon sopivien diagnostisten menetelmien ja strategioiden käyttö (muun muassa osaa hallita työhön liittyvää epävarmuutta ja tehdä tarkoituksenmukaisia päätöksiä keskeneräisissäkin asioissa).
  3. Yhteistyötaidot työyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa.
  4. Ammatilliset vuorovaikutustaidot.
  5. Kehittymispotentiaali (muun muassa positiivinen asenne työhön sekä kyky muuttaa toimintaansa saadun palautteen ja itsearvioinnin seurauksena): arvioidaan Hyvät valmiudet yleislääketieteen erikoistuvaksi, Kohtalainen ja Vähäinen.
  • Lisätietoja voi kirjata sanallisesti lisäksi.
  • Loppukeskustelun kirjaamisen jälkeen erikoistuva lähettää sen lähikouluttajalle hyväksyttäväksi, ja lomakkeen hyväksyy lähiesihenkilö. Sen jälkeen arvio koejaksosta lähtee erikoisalan vastuuhenkilölle.
  • Lomakkeen hyväksyjän eli lähiesihenkilön tulee olla yleislääketieteen erikoislääkäri tai lähiesihenkilön nimeämä yleislääketieteen erikoislääkäri toimipaikasta (tilanteet, joissa lähiesihenkilö ei ole yleislääketieteen erikoislääkäri).

E Erikoisalan vastuuhenkilön arvio koejaksosta

  • Erikoisalan vastuuhenkilö hyväksyy tai hylkää koejakson. Hylkäystilanteessa kirjataan tarkemmat perustelut ja arviointi käydään läpi koejakson suorittajan kanssa.
  • Hyväksynnän jälkeen erikoisalan vastuuhenkilö vielä allekirjoittaa arvion koejakson koulutussopimuksen tavoin.

Julkaistu 3.2.2023