Osaamisen arvioinnin periaatteet

  • Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa, missä vaiheessa erikoistumisen polkua erikoistuva lääkäri on suhteessa erikoislääkärikoulutuksen osaamistavoitteisiin ja tukea hänen osaamisensa karttumista.
  • Osaamisella tarkoitetaan tiedoista, taidoista ja asenteista koostuva kyky suoriutua terveydenhuollon tehtävistä tietyssä toimintaympäristössä. Osaaminen on havainnoitavissa ja havaintoja voidaan arvioida eri tavoin.
  • Työssä tapahtuva arviointi on osaamisen näkyväksi tekemistä havaintojen ja itsearvioinnin avulla.
  • Osaamista koskevia havaintoja kootaan erikoistumisen eri vaiheissa.
Kuva 10. Käsitys erikoistuvan osaamisesta selkenee, kun havaintoja hänen työskentelystään kootaan erilaisissa tilanteissa tai toimipisteissä, eri ajankohtina, useiden eri henkilöiden tekemänä ja erilaisilla työvälineillä.
  • Kuvaamalla erikoistuvan osaamista vain yhdellä tavalla arvioituna (esimerkiksi kirjallinen kuulustelu), emme saa kokonaisvaltaista käsitystä erikoistuvan taidoista työssä.
  • Eri keinoilla arvioituna on mahdollista muodostaa monipuolinen ja laaja-alainen käsitys erikoistuvan osaamisesta (Kuva 11).
  • Monipuoliset arviointikeinot mahdollistavat siten laadukkaan erikoislääkärikoulutuksen.
Kuva 11. Kliinisen osaamisen arvioinnin eri tasot Millerin mukaan. Tietää-tasolla erikoistuva kuvaa miten pitäisi toimia. Osoittaa miten soveltaa tietoja -tasolla erikoistuva tietää miten soveltaa osaamistaan ja hänellä on aiheesta laajempi ymmärrys. Osoittaa miten toimii -tasolla erikoistuva osaa simuloiduissa tilanteissa tai erikseen pyydettäessä osoittaa toimivansa vaaditulla tavalla. Toimii-tasolla erikoistuva on ottanut oppinsa käytäntöön ja käyttää niitä työnsä luontaisena osana. Terveyskeskustyössä tapahtuvassa arvioinnissa painotus on siinä, miten erikoistuva toimii työssään eli Toimii-taso.

Julkaistu 3.2.2023