Työssäoppiminen

  • Työssä ja työstä oppiminen ovat koulutuksessa keskeisiä ja niitä tuetaan ohjauksella.
  • Jokaiselle erikoistuvalle tulee nimetä henkilökohtainen erikoislääkärikouluttaja.
  • Työssä tapahtuva osaamisen havainnointi ja arviointi sisältyvät erikoistuvan ohjaukseen, jota tulee koulutuspaikkasopimuksen mukaan olla neljä tuntia kuukaudessa.
  • Oppimista edistävä sykli toteutuu läpi koko erikoistumiskoulutuksen (Kuva 8).
Kuva 8. Oppimista edistävä sykli työssä. Työssä kertyneet havainnot kootaan yhteen erikoistuvan itsereflektion pohjaksi. Havaintoja voi syntyä sekä spontaanisti että suunnitellusti. Ohjauskeskustelussa havainnoista ja itsereflektiosta syntynyt ymmärrys muokataan yhdessä konkreettiseksi suunnitelmaksi, jonka mukaan toimitaan. Ennalta sovitulla ajanjaksolla kootaan uusia havaintoja ja edistymistä arvioidaan seuraavassa ohjauskeskustelussa.

Itsereflektion tukeminen

Ohjaus

Vertaiskeskustelu

Seurantakeskustelu ja koulutusjakson suunnitelma

Osaamisen kartuttamisen ja ohjauksen keinoja

Julkaistu 3.2.2023