HOPS

HOPS:n laatiminen

 • HOPS laaditaan ensimmäisen kerran erikoislääkärikoulutukseen haku- ja valintamenettelyn yhteydessä verkkokurssilla.
 • Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen hakija pohtii verkkokurssin aikana omaa opiskelu- ja työhistoriaansa ja peilaa sitä yleislääketieteen keskeisiin piirteisiin ja osaamistavoitteisiin.
 • HOPS:n lopussa hakija laatii tavoitteet lähitulevaisuudelle ja suuntaviivat koko erikoistumisen ajalle.
 • HOPS:n otsikot ovat:
  1. Tähänastinen opiskelu- ja työhistoria
  2. Osaamisesi suhteessa yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen osaamistavoitteisiin
  3. Pitkän tähtäyksen päämäärät ja lähiajan kehittymistavoitteet erikoislääkärikoulutuksessa
  4. Konkreettinen aikaan sidottu suunnitelmasi päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi

HOPS:n päivittäminen yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen aikana

 • Erikoistuva päivittää HOPS:ia säännöllisesti, vähintään 1–2 kertaa koulutusvuoden aikana, jotta erikoislääkärikoulutus pysyy tavoitteellisena ja suunnitelmallisena. Niin työ- kuin yksityiselämän muutokset ja tarpeet muuttavat erikoistumisen alkuvaiheessa tehtyä opiskelusuunnitelmaa erikoistumisvuosien aikana.
 • Hyviä päivityksen ajankohtia ovat
  • Seurantakeskustelun yhteydessä
  • Muiden erikoisalojen koulutusjaksolle lähtiessä / palatessa
  • Perhevapaan tai muun pidemmän poissaolon jälkeen
  • Muut tilanteet, joissa osaamistavoitteet tai suunnitelma muuttuvat
 • Käytännössä erikoistuva ja hänen kouluttajansa keskustelevat, miten aiemmin asetettuihin tavoitteisiin on päästy ja mitkä olisivat seuraavat kehittymiskohteet ja keinot päästä tavoitteisiin.
 • Keskustelussa hyödynnetään itsearvioinnissa käytettäviä Yleislääketieteeseen erikoistuvan etappeja ja tässä osiossa esitetyillä työvälineillä koottuja havaintoja.
 • Joka kerta ei ole tarpeen päivittää koko HOPS:ia, vaan päivitys tehdään vain muuttunein osin.
 • Erikoistuva kirjaa HOPS:iin sovitut tavoitteet ja suunnitelman sekä tallentaa sen ELSA:an.

Julkaistu 3.2.2023