Ohjaus

 • Terveyskeskuskoulutusjakson aikaista työssä oppimista tuetaan suunnitelmallisella ja säännöllisellä erikoislääkärikouluttajan antamalla ohjauksella.
 • Ohjausosaamisen voidaan katsoa koostuvan seuraavista osa-alueista:
  • Erikoistuvan kliinisen osaamisen tuki
  • Erikoistuvan ammatillisen kasvun tuki
  • Koulutuksen ja ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • Läsnäolo- ja reflektiotaito
  • Toiminta kliinistä työtä tekevän yleislääketieteen erikoislääkärin roolimallina
 • Ohjauksessa käydään palautekeskusteluja erikoistuvan toiminnasta, ei persoonasta.
 • Osaamisen arvioinnin avulla erikoistuva saa monipuolisen ja laaja-alaisen kuvan osaamisestaan.
 • Erikoistuvan ja hänen kouluttajansa välinen ohjaussuhde on verrannollinen lääkäri–potilassuhteeseen. Pitkäkestoisessa ja luottamuksellisessa suhteessa vaikeidenkin asioiden käsittely (esimerkiksi virheet) ja rakentavan palautteen antaminen on helpompaa.
 • Ohjaussuhteen jatkuvuus helpottaa myös erikoistuvan edistymisen arviointia ja koulutussuunnitelman tekemistä eri seurantakeskustelujen yhteydessä.
 • Erikoislääkärikouluttajan tehtäviä on määritelty liitteessä 1 ja erikoistuvan tehtäviä liitteessä 2.

Ohjauksen suunnittelu ja toteutus

 • Ohjaukset suunnitellaan toteutumaan säännöllisesti 4 tuntia kuukaudessa.
 • Ohjaus suositellaan toteuttamaan lähityönä, etäohjauksena vain poikkeustilanteissa.
 • Vähintään puolet ohjauksesta tulee toteutua yksilöohjauksena ja korkeintaan puolet erikoistuvien pienryhmässä.
 • Ohjaustunnit luodaan erikoistuvan ja erikoislääkärikouluttajan työlistalle etukäteen säännöllisenä osana työtä siten, että sovituista ajoista pidetään kiinni.
 • Vastuu koulutuspaikkasopimuksen toteutumisesta on koulutuspaikan koulutusvastaavalla.
 • Lyhyet ja usein tapahtuvat ohjaustilanteet ovat hyödyllisempiä kuin pitkät ja harvoin toteutuvat.
 • Ohjauksella pyritään kehittämään erikoistuvan osaamista laaja-alaisesti.
 • Erikoistuva ja erikoislääkärikouluttaja yhdessä vastaavat ohjauksen toteutumisesta ja osaamisen arvioinnin monipuolisuudesta.
 • Ohjaussuhteissa tulee pyrkiä jatkuvuuteen.
 • Ohjaukselle varataan rauhallinen ja häiriötön tila.
 • Ohjauksen työvälineitä käytetään pienissä osissa arjen työssä.
 • Erikoistuva vastaa ohjauksen dokumentaatioista ELSA:an.
 • Ohjauksessa hyödynnetään valmentavaa ohjausotetta.
  • Ohjaustilanteissa on hyväksyvä ja salliva ilmapiiri.
  • Kouluttajan ja erikoistuvan ohjauskeskustelu alkaa aina erikoistuvan tekemällä itsearvioinnilla.
  • Erikoislääkärikouluttaja käyttää avoimia kysymyksiä ja korostaa luottamuksellisuutta.
  • Kouluttaja rohkaisee erikoistuvaa käsittelemään havaintojen tai palautteen herättämiä tunteita ja reaktioita sekä auttaa häntä uusien tavoitteiden saavuttamiseen.
  • Kouluttaja toimii valmentajan tavoin tukien erikoistuvaa kehittymään hänen lähikehityksen vyöhykkeellään.

Julkaistu 3.2.2023