Osaamisen kartuttamisen ja ohjauksen keinoja

  • Osaamista voi kartuttaa työssäoppimisen lisäksi itseopiskellen, henkilökohtaisissa ohjaustapaamisissa ja ryhmäohjauksissa.
  • Taulukkoon 5 on kerätty osaamisalueittain esitettynä erikoistuvalle erilaisia lähteitä osaamisen kartuttamiseen ja ohjaajalle vinkkejä ohjaustuntien pitämiseen.
Taulukko 5. Osaamisen kartuttamiseen ja ohjaukseen soveltuvia erilaisia keinoja.
LuettavaaOhjauksessa sovellettavia keinoja
AMMATILLISUUS
Lakeihin tutustuminen, www.finlex.fi
– Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Pohjoismaiset yleislääketieteen ydinarvot 

Lääkäriliiton eettiset ohjeet ja kollegiaalisuusohjeet 

Lääkäriliiton sosiaalisen median ohjeet 
Kuvareflektion hyödyntäminen*
Minun lääkäriyteni -menetelmä*
Vastaanottopäiväkirja*
Reflektiokorttien käyttäminen*
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN (HYTE)
Lakeihin tutustuminen, www.finlex.fi
– Terveydenhuoltolaki
– Tartuntatautilaki

Kunnan/hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmaan tutustuminen
Indikaattoreiden hakeminen (Sotkanet)

Menetelmäkäsikirja, Opas 14/2017: Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Duodecimin julkaisema konsensuslausuma: Tarttumattomien sairauksien ehkäisy
Oman toimialueen HYTE-indikaattoreiden hakeminen (esimerkiksi tupakointi, ylipaino sotkanet.fi-sivustolta)
Oman toimialueen HYTE-verkoston kartoittaminen
Kehittämistehtävän suunnittelu
Aihepiiriin liittyvä artikkelireferaatti
Rooliharjoitukset muun muassa motivoivan haastattelun harjoittelussa
JOHTAMINEN
Lakeihin tutustuminen www.finlex.fi
– Asetus potilasasiakirjoista
– Mielenterveyslaki
– Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä
– Lääkelaki

Verkkosivustoihin tutustuminen
Valvira: Potilasasiakirjat
– Valvira: Muistutukseen tai kanteluun vastaaminen
Toimipaikan lääkehoitosuunnitelmaan tutustuminen
Toimipaikan tietosuojaohjeisiin tutustuminen
Muistutukseen tai kanteluun vastaaminen
Haipro-ilmoituksen käsittely ja kehittämistehtävä sen pohjalta
Esihenkilön tai HVA-johtajan vierailu erikoistujien ryhmässä
Moka-/onnistumismeeting*
Kokouksen tai tiimin johtaminen
LÄÄKETIETEELLINEN OSAAMINEN JA KLIINISET TAIDOT
Alan kirjallisuus ja lehdet

Käypä hoito- ja Vältä viisaasti- suositukset
Lehtireferaatit
Kandidaattien ohjaaminen
Potilastapausten pohdinta ryhmässä
Vanhojen kuulustelukysymysten läpikäyminen
Digitaalisiin hoitopolkuihin tutustuminen
Vastaanottopäiväkirja*
Moka-/onnistumismeeting*
Päätöksentekopeli*
TIEDONHALLINTA JA OMA OSAAMINEN
Käyvän hoidon Menetelmät-osioon tutustuminen

Guyatt G, Rennie D, Meade MO, Cook DJ (toim.) User’s guides to the medical literature. Essentials of evidence-based clinical practice. 3rd edit. JAMA evidence 2015.

Carneiro I. Introduction to epidemiology. Open University Press 2017.
Tiedon hakeminen tietokannoista
Tieteellisen artikkelin kriittinen arviointi ryhmissä
Tieteellisen esitelmän pitäminen työyhteisölle
Teoriakoulutuksen vuosisuunnitelman laatiminen
HOPS:n päivitys
VUOROVAIKUTUSTAIDOT
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, www.finlex.fi

Hietanen P, Kaleva-Kerola J, Pyörälä E. Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus. Kustannus Oy Duodecim 2020.
Kuvareflektio*
Rooliharjoitukset
Reflektiokortit*
Kirjallisuuden, elokuvien, kuvataiteen hyödyntäminen opetuksessa
Keskustelun virikkeeksi: Empathy- The Human Connection to Patient Care (YouTube, kesto 4:23)
YHTEISTYÖTAIDOT
Hoitosuunnitelmien moniammatillinen tai vertaisarviointi 
Reflektiokortit*
KAIKKI OSAAMISALUEET
The European Definition of General Practice / Family Medicine. Short version, EURACT 2011.

Mäkelä, M. – Keinänen-Kiukaanniemi, S. – Kosunen, E. – Korhonen, P. – Mäntyselkä, P. – Salokekkilä, P. (toimitus): Yleislääketieteen perusteet. Kustannus Oy Duodecim 2020
* Menetelmä kuvattu liitteessä 3.

Julkaistu 3.2.2023