Muita havainnoinnin ja työssä tapahtuvan arvioinnin keinoja

 • Osaamista voidaan havainnoida arjessa ja työn lomassa lukuisilla eri tavoilla. Taulukkoon 7 on koottu eri osaamisalueisiin kuuluvaa osaamista ja toisaalta ehdotuksia, joilla osaamista voi kehittää ja havainnoida. 
 • Taulukon sisältö on kouluttajien, ohjaajien ja erikoistujien tuottamaa.  Aiheet soveltuvat hyvin esimerkiksi henkilökohtaisille ohjaustunneille.  
 • Osaaminen sekä havainnointi- ja arviointikeinot kullakin rivillä eivät välttämättä liity toisiinsa.
  Taulukko 7. Osaamisen ilmentymiä ja niiden havainnointi- ja arviointikeinoja osaamisalueittain.
  Osaamisen ilmentymiäHavainnointi- ja arviointikeinoja
  AMMATILLISUUS
  – Yhdenvertainen suhtautuminen potilaisiin ja muihin ammattiryhmiin
  – Tietoisuus omista arvoista ja asenteista, niiden huomioiminen kontakteissa
  – Omien rajojen tunnistaminen
  – Omasta työkyvystä huolehtiminen
  – Potilaspäiväkirja*
  – Esimiehen näkemyksen hyödyntäminen
  – Vertaiskeskustelu
  – Rästitöiden seuranta
  – Työajanseuranta
  HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN (HYTE)
  – Terveysriskien puheeksi otto ja niiden kirjaaminen potilaskertomukseen
  – Terveyttä ja hyvinvointia edistävä työote
  – Motivoivan haastattelun käyttäminen
  – Moniammatillisen verkoston tuntemus
  – Muiden ammattiryhmien roolin tuntemus
  – Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen indikaattoreiden tuntemus, tieto oman väestön tilanteesta
  – Sektoritöiden hallinta (neuvolat, koulut, opiskeluterveydenhuolto)
  – Potilaan itsehoitotaitojen vahvistaminen
  – Terveysindikaattoreiden otanta (esimerkiksi Tupakka sotkanet.fi-sivustolta)
  – Päivän vastaanottolistan läpikäyminen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (HYTE) näkökulmasta
  – Moniammatilliset yhteisvastaanotot ja palautekeskustelu
  – Kehittämistehtävä
  – HYTE-ryhmien pitäminen
  – HYTE-indikaattoreiden hakeminen omasta toimintaympäristöstä
  JOHTAMINEN
  – Lainsäädännön tuntemus
  – Lääketieteellisen vastuun ja koordinaatiovastuun ottaminen
  – Kehitystehtävän suunnittelu ja toteutus
  – Ylilääkärin / tiimin johtajan sijaistaminen
  – Potilasturvallisuusriskien tunnistaminen ja ehkäisy
  – Hallinnollisen tehtävän hoitaminen (työvuorolistat, koulutuskalenteri)
  – Oman itsensä johtaminen
  – M1-lähetteiden, edunvalvonta ynnä muiden lausuntojen tarkastelu
  – Potilaspalautteisiin vastaaminen
  – Lähetemäärien ja -indikaatioiden pohdinta (erikoissairaanhoito, diagnostiset tutkimukset)
  – Haitta/vaaratapahtumien ilmoitusten tekeminen ja käsittelyyn osallistuminen
  – Työajanseuranta, aikataulun pitävyys
  – Rästitöiden seuranta
  – Töiden priorisointi
  – Vertaiskeskustelu
  LÄÄKETIETEELLINEN OSAAMINEN JA KLIINISET TAIDOT
  – Substanssiosaaminen, myös sektorityössä
  – Diagnostiset strategiat
  – Hoidon porrastuksen hallinta
  – Hoitosuunnitelman tekeminen
  – Toimenpiteiden seuranta
  – Päätöksenteko
  – Konsultaatioiden ja lähetteiden seuranta
  – Yhteisvastaanotot / yhteinen päivä kouluttajan kanssa
  – Yhteisen väestön hoitaminen
  – Tutkimuspyyntöjen lukumäärä
  – Erikoistuvan potilaiden tutkimustulosten ohjaus kouluttajalle erikoistuvan poissaolon aikana
  – WONCA-puun hyödyntäminen
  – Tenttikysymysten pohdinta
  – Vertaiskeskustelu
  TIEDONHALLINTA JA OMA OSAAMINEN
  – Tietokantojen hyödyntäminen
  – Tiedon välittäminen kollegoille, muille ammattiryhmille ja potilaille
  – Oman teoriakoulutussuunnitelman toteutuminen
  – Esitelmän pitäminen
  – Potilasohjeen tekeminen
  – Lehtireferaatin tekeminen
  – Lähetteiden tarkastelu
  – Vertaiskeskustelu
  – Koulutussuunnitelman reflektointi kouluttajan kanssa
  VUOROVAIKUTUSTAIDOT
  – Potilaan voimavarojen hyödyntäminen/huomioiminen
  – Vuorovaikutuksen muokkaaminen potilaan yksilöllisten ominaisuuksien mukaan
  . Ymmärrettävän kielen käyttäminen
  – Erilaisten ja eri ikäisten potilaiden havainnointi
  – Vertaiskeskustelu
  YHTEISTYÖTAIDOT
  – Yhteistyötaidot suhteessa kaikkiin ammattiryhmiin
  – Muiden ammattiryhmien roolin ja työnkuvan tuntemus
  – Oman roolin hahmottaminen moniammatillisessa tiimissä
  – Vastaanottopäiväkirja/päivän potilaslistan* läpikäyminen huomioiden yhteistyö sidosryhmien kanssa
  * Tarkempi kuvaus

  Julkaistu 3.2.2023