Etappien käyttö

 • Etappeja käytetään koko erikoislääkärikoulutuksen ajan säännöllisesti sekä erikoistuvan itsearvioinnissa että ohjauskeskustelussa yhdessä erikoislääkärikouluttajan kanssa.
 • Käyttö on mahdollista myös vertaisarvioinnissa toisen erikoistuvan kanssa.
 • Etappeja käytetään erikoistuvan kehittymistarpeiden mukaisesti osaamistavoite tai -alue kerrallaan siten, että kaikki osaamisalueet tulevat erikoistumisen aikana läpikäydyiksi.
 • Tarkasteltava tavoite voidaan valita esimerkiksi itsearvioinnin tai työssä tehtyjen havaintojen perusteella.
 • Erikoistuva merkitsee etappilomakkeeseen omat ajatuksensa ja havaintonsa.
 • Kouluttaja ja erikoistuva sopivat ohjauskeskustelussa erikoistuvan kehittymissuunnitelmasta ja kirjaavat sen ELSA:an.
 • Etappien avulla erikoistuva lääkäri
  • hahmottaa millaisia taitoja hänen odotetaan saavuttavan
  • pystyy havainnoimaan osaamisensa karttumista
  • tunnistaa alueet, joissa hänellä on vahvaa osaamista
  • tunnistaa osaamisalueita, jotka tarvitsevat vahvistumista
  • hahmottaa millaisiin työtehtäviin hänen tulisi koulutusaikanaan perehtyä kartuttaakseen tavoiteltua osaamista
  • tekee urasuunnittelua
 • Etapit toimivat voimaantumisen ja positiivisen palautteen lähteenä erikoistuvalle: ne sanoittavat ja tarkentavat erikoistuvalle, missä hän on erityisesti onnistunut.
 • Esimerkki etappien käytöstä on kuvattu tapauksessa alla. Taulukko 4 liittyy tapaukseen.
Taulukko 4. Vuorovaikutus -osaamisalueen tavoitteet ja etapit.
TavoiteAlkuvaiheen erikoistuvaEdistynyt erikoistuvaErikoislääkäriErityinen osaaminen
Osaan muodostaa ja ylläpitää luottamuksellisia, pitkäaikaisia ja potilasta kunnioittavia hoitosuhteitaKuuntelen ja keskustelen potilaan kanssa selvittäen hänen ajatuksensa, huolensa ja odotuksensa.Tunnistan hoitosuhteeseen liittyviä ilmiöitä ja tunteita ja ymmärrän hoitosuhteen ja hoidonjatkuvuuden merkityksen.Huolehdin hoidonjatkuvuuden tarkoituksenmukaisesta toteutumisesta ja pidän yllä myös vaikeaksi kokemiani potilassuhteita.Kehitän työyhteisössäni toimintamalleja, jotka mahdollistavat pitkien ja potilaslähtöisten hoitosuhteiden ylläpitämistä.
Olen aidosti ja empaattisesti läsnä kohtaamisessa potilaan kanssa kunnioittaen hänen toiveitaanKäytän keskeytyksetöntä kuuntelua luomaan luottamuksellisen ja välittävän ilmapiirin.Havainnoin potilaan tunnetilaa ja osoitan myötätuntoa.Olen aito ja empaattinen vaikeissakin potilastilanteissa ammatillisuuteni säilyttäen.Olen yleislääketieteen erikoislääkärin roolimalli.
Osaan vahvistaa potilaan omia voimavaroja ja ongelmanratkaisutaitoja sekä käyttää potilastyössä valmentavaa ja ohjaavaa työotettaSelvitän yhdessä potilaan kanssa hänen muutostarvettaan ja -valmiuttaan soveltaen motivoivan haastattelun keinoja.Selvitän aktiivisesti potilaalta hänen voimavaransa ja tavoitteensa (lähikehityksen vyöhyke).Etsin potilaan kanssa selviytymis- tai ratkaisukeinoja hänen valmiuksiensa ja tarpeensa mukaisesti.Edistän valmentavan ja ohjaavan työotteen käyttöä työyhteisössäni.
Laadimme yhdessä potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuvien kanssa potilaslähtöisen hoitosuunnitelmanSuunnittelen ja kirjaan potilaan sen hetkistä ongelmaa koskevat suunnitelmat perusteluineen huomioiden potilaan roolin hoidon toteuttamisessa.Laadin kansallisen ohjeistuksen mukaisesti yksilöllisen hoitosuunnitelman soveltaen hoitosuosituksia yhdessä potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuvien kanssa.Teen potilaan tarpeiden mukaisen ja hänen toimijuuttaan edistävän hoitosuunnitelman, jossa perustelen yksilölliset ratkaisut. Potilaan hoitoon osallistuvat voivat tukeutua siihen myös silloin, kun ensisijainen suunnitelma ei riitä tai toteudu.Edistän työyhteisössä hoitosuunnitelmien käyttöä ja kehitän toimintatapoja potilaan toimijuuden vahvistamiseksi.

Julkaistu 3.2.2023