Osaamisperustaisuus

  • Erikoislääkärikoulutusta koskeva uusi asetus (2015 asetus ja 2020 muutos) tuli voimaan 31.1.2020. Asetuksen myötä koulutus muuttuu osaamisperustaiseksi, jolloin työssä tapahtuvan koulutuksen merkitys korostuu.
  • Käytännössä asetus muuttaa erikoislääkärikoulutusta ja erityisesti osaamisen arviointia koulutuksen aikana monella tavalla.
  • Taulukossa 3 on esitetty osaamisperustaisen koulutuksen keskeisiä eroja aikaisempaan, lähinnä koulutuksen ajalliseen kestoon perustuvaan koulutukseen
Taulukko 3. Ajattelutavan muutos erikoislääkärikoulutuksessa.
AikaisemminOsaamisperustaisessa koulutuksessaKäytännön toteutuksen periaatteita
Erikoislääkärikoulutuksen suunnittelun lähtökohtana on koulutuksen sisältö.Erikoislääkärikoulutuksen suunnittelun lähtökohtana on koulutuksen tulos eli osaava erikoislääkäri.Erikoistuvan oppimista edistävä arviointi ja osaamiseen perustuva yksilöllinen eteneminen koulutuksessa.
Vakiokesto,
vaihtelevat tulokset.
Vaihteleva kesto, vakioitu lopputulos.Erikoistuvan oppimista edistävä arviointi ja osaamiseen perustuva yksilöllinen eteneminen koulutuksessa.
Tiedonhankita.Tiedon soveltaminen.Päämääränä potilasturvallinen sekä laadukas ja kustannustehokas hoito (Kuva 3).
Arvioinnissa osaamista verrataan muiden erikoistuvien suorituksiin.Arviointi perustuu kriteereihin.Työssä toimimista kuvaavat osaamistavoitteet ja arviointikriteerit.
Arviointi painottuu päättöarviointiin (lopputentti).Painopiste osaamista edistävässä arvioinnissa.Päättöarvioinnin lisäksi järjestelmällinen työssä tapahtuva havainnointi ja ohjauskeskustelut.
  • Osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen perusta on vahvasti työssä oppimisessa, jonka keskiössä on potilas, potilasturvallisuus ja laadukas sekä kustannustehokas hoito (Kuva 3).
Kuva 3. Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen keskeiset toimijat ja heidän roolinsa. Potilas on keskiössä. Yliopisto vastaa koulutuksesta ja sen laadusta, toimipaikat ovat oppimisympäristöjä, joissa erikoistuva ja kouluttaja toimivat.

  • Osaamisperustaisuus koostuu kuvassa 4 esitetyistä elementeistä, jotka ovat vahvasti sidoksissa työelämään.
Kuva 4. Osaamisperustaisuuden elementit: osaamistavoitteet, osaamisen asteittaisen karttumisen kuvaus Yleislääketieteeseen erikoistuvan etappien avulla, työssäoppiminen, tavoitteellinen ohjaus ja osaamisen järjestelmällinen arviointi.

  • Tavoitteet ovat koulutuksen lähtökohta ja niissä kuvataan koulutuksen suorittaneen erikoislääkärin osaamista.
  • Osaamisen karttuminen kuvataan ja yleislääketieteessä tähän tarkoitukseen käytetään Yleislääketieteeseen erikoistuvan etappeja.
  • Työssäoppimiseen liitetyllä tavoitteellisella ohjauksella ja osaamisen järjestelmällisellä arvioinnilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista (Kuva 5).
Kuva 5. Osaamisperustaisuuden eri elementtien nivoutuminen koulutuksen lähtökohtana oleviin osaamistavoitteisiin sekä niiden etappeihin.

Julkaistu 3.2.2023