Taulukko 1

Ohjeessa käytettyjä ja taustalla vaikuttavia keskeisiä käsitteitä

KäsiteErikoislääkärikoulutuksen yhteydessä tarkoittaa
AlkukeskusteluAlkukeskustelu käydään ohjaussuhteen alussa. Erikoistuva ja kouluttaja tutustuvat toisiinsa ja laativat koulutussuunnitelman seuraavan 6 kuukauden ajalle.
ArviointiMerkitysten antamista tehdyille havainnoille ja niiden tarkastelua suhteessa asetettuihin tavoitteisiin tai kriteereihin.
Arviointi opiskelukeinona (assessment as learning)Arviointitilanne tai -tapahtuma, joka tukee samalla oppimista.
EdisteKatso Palaute
EPA (Entrustable Professional Activity)Erikoisalalle ominainen työtehtävä tai toiminto, jonka erikoistuva saa suorittaa aste asteelta itsenäisemmin kouluttajan tai erikoisalan osaamistyöryhmän tekemän luottamuspäätöksen perusteella. Ei ole käytössä yleislääketieteessä.
ErikoislääkärikouluttajaYliopiston hyväksymä erikoislääkärikouluttajien koulutuksen tai valmennuksen suorittanut yleislääketieteen erikoislääkäri.
EtappiKullakin osaamistavoitteella on omat etappinsa eli välitavoitteensa. Yleislääketieteen erikoistuvan etapeissa kuvataan neliportaisella asteikolla osaamisen karttumista kunkin osaamistavoitteen suhteen.
Erikoislääkärikouluttajien koulutus tai valmennusSuunnitelmallinen koulutuskokonaisuus, jolla tuetaan erikoislääkärin ohjaustaitojen kartuttamista. Koulutuksen tai valmennuksen perusteella yliopisto myöntää erikoislääkärikouluttajan pätevyyden.
Havainnointi ja havainnotSuunnitelmallista ja tietoista ohjattavan työssä suoriutumisen seuraamista reaaliaikaisesti tai tallenteista. Havainnointi tuottaa havaintoja (havaintomateriaalia), jota voidaan käyttää palaute- ja ohjauskeskusteluissa.
HOPSHenkilökohtainen opiskelusuunnitelma (Taulukko 2. Työvälineet).
ItsearviointiOmaan toimintaan, ajatteluun, arvoihin tai tietopohjaan kohdistuvaa tarkastelua. Itsearviointia tehdään suhteessa tavoitteisiin tai kriteereihin, jotka ovat jonkun toisen tahon tai tarkastelijan itsensä asettamia. Voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta. On itsereflektiivinen taito.
ItsereflektioErikoislääkärikoulutuksen yhteydessä tarkoittaa oman työn äärelle pysähtymistä ja sen tarkastelua ääneen ajattelemalla tai kirjoittamalla. Voi johtaa vaihtoehtojen punnitsemisen kautta oman ajattelun tai toiminnan muutoksiin.
KoulutuspaikkaHyvinvointialueen sisäinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikkö tai toimintayksikköjen yksi toiminnallinen kokonaisuus.
Koulutusjakson suunnitelma ja koulutustodistusKoulutusjakson suunnitelma -lomake toimii 6 kuukauden välein pidettävän seurantakeskustelun runkona. Täytettynä koulutussuunnitelma on jakson koulutustodistus.
KoulutusvastaavaYleislääketieteen erikoislääkäri, joka koordinoi yleislääketieteen koulutusta koulutusterveyskeskuksessa.
Koulutuslääkäri (aikaisemmin KOVA-lääkäri)Erikoisalan koulutuksen koordinoinnista vastaava erikoislääkäri, joka toimii yhteistyössä erikoisalan vastuuhenkilön kanssa.
KonsultaatioKollegan esittämä kysymys, johon vastaaminen on jokaisen lääkärin ammatillinen velvollisuus.
LoppukeskusteluLoppukeskustelu käydään ohjaussuhteen tai erikoistumisen päättyessä tai työpaikan vaihtuessa. Erikoistuva ja kouluttaja tarkastelevat kaikista koulutusjaksoista muodostunutta kokonaisuutta.
LähiohjaajaYliopiston hyväksymän lähiohjaajakoulutuksen suorittanut lääkäri, joka ohjaa YEK- tai 9 kuukauden terveyskeskuskoulutusta suorittavia.
Lähikehityksen vyöhykeLähikehityksen vyöhykkeellä noviisi pystyy suoriutumaan tehtävistä yhteistyössä osaavamman asiantuntijan tai taitavamman vertaisoppijan kanssa. Oikeanlaisella tuella oppijan vasta kehittymässä olevat taidot ja tiedot muuttuvat myöhemmin itsenäiseksi osaamiseksi.
MentorointiOsaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kehityshaluista, mutta kokemattomampaa henkilöä (aktori) työssä tai opiskelussa. Yleensä joku muu kuin oma erikoislääkärikouluttaja. Mentoroinnissa siirretään tietoa ja osaamista sekä toimitaan roolimallina. Voi tapahtua myös ryhmässä.
OhjausOhjattavan ammatillisen kehittymisen suunnitelmallista, tavoitteellista ja henkilökohtaista tukemista. Ohjaukseen sisältyvät oppimista ja osaamisen karttumista edistävä arviointi sekä ohjauskeskustelut. Osa ohjauksesta voi toteutua pienryhmässä.
OhjauskeskusteluOhjaajan ja ohjattavan välinen luottamuksellinen keskustelu, jonka lähtökohtana on havaintoihin perustuva palaute ja johon sisältyy myös tulevaan suuntautuva ediste.
OppiminenErikoislääkärikoulutuksessa tarkoittaa osaamistavoitteiden mukaista pysyvää muutosta tavassa ajatella ja tehdä työtä.
Opitun arviointi
(assessment of learning)
Arvioinnissa ollaan kiinnostuneita siitä, mitä erikoistuva tietää arviointitilanteessa tai miten hän toimii työssään suhteessa tavoitteisiin. Opittua voidaan arvioida eri menetelmin.
Oppimista edistävä arviointi (assessment for learning)Auttaa erikoistuvaa määrittelemään osaamisensa nykytilan suhteessa osaamistavoitteisiin ja tunnistamaan kehittymistarpeitaan.
OsaaminenTiedoista, taidoista ja asenteista koostuva kyky suoriutua terveydenhuollon tehtävistä tietyssä toimintaympäristössä. Osaaminen on havainnoitavissa ja havaintoja voidaan arvioida eri tavoin.
OsaamisalueToisiinsa liittyvien osaamistavoitteiden yhdessä muodostama kokonaisuus (Kuva 1). Yhdessä osaamisalueet kuvaavat erikoislääkärin osaamisen kokonaisuutta.
OsaamistavoiteKuvaa konkreettisesti ajattelutapaa, asenteita, toimintaa tai työsuorituksen tasoa, jota kohti erikoistuva pyrkii koulutuksen aikana.
Palaute (feedback)
Ediste (feed forward)
Havaintoihin perustuvaa informaatiota suoriutumisesta.
Edisteellä tuetaan ja ohjataan palautteen saajan tulevaa tekemistä ja itsereflektiivistä ajattelua (Kuva 2).
PäättöarviointiErikoistuvan osaamista arvioidaan suhteessa koulutusohjelman tavoitteisiin ja tehdään päätöksiä riittävän osaamistason saavuttamisesta.
SeurantakeskusteluOhjauskeskustelu, jossa erikoistuva ja erikoislääkärikouluttaja tarkastelevat erikoistuvan osaamisen karttumista ja suunnittelevat sen edistämistä. Lopuksi erikoistuva kirjaa suunnitelman HOPS:iin.
TutorointiOhjausta, jolla edistetään oppimista ja oppijan itsenäistä oppimisprosessin hallintaa sekä autetaan häntä saavuttamaan omia päämääriään ja kiinnittymään työyhteisöön. Tutorina toimii oma lähiohjaaja/erikoislääkärikouluttaja.
TyönohjausOman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla.
Valmentava ohjausoteOhjaaja tukee ohjattavaa kehittymään aktiivisena toimijana oman alansa ammattilaiseksi ohjattavan henkilökohtaisten valmiuksien puitteissa.
VertaiskeskusteluErikoistuva havainnoi toisen erikoistuvan toimintaa ja havainnoista keskustellaan.
Kuva 1. Seitsemän erikoislääkärin osaamisaluetta CanMEDS-viitekehyksen mukaisesti kuvattuna sekä esimerkinomaisesti Vuorovaikutus-osaamisalueen yleislääketieteen osaamistavoitteet.
Kuva 2. Erikoistuva saa ohjauskeskustelussa havaintoihin perustuvaa palautetta toiminnastaan (palaute, feedback) ja kouluttaja auttaa erikoistuvaa suunnittelemaan kehittymistään (ediste, feed forward).

Julkaistu 3.2.2023