410. Sosiologian nykytutkimusta ja keskustelua

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus: Valitaan neljä kohtaa seuraavista:

 1. Sulkunen, P.: The Saturated Society. Governing Risk and Lifestyles in Consumer Culture
 2. Skeggs B: Class, Self, Culture
 3. Lyng Stephen & Franks David: Sociology and the Real World
 4. Bhambra G: Rethinking Modernity. Postcolonialism and the Sociological Imagination
 5. Somers Margaret R.: Genealogies of Citizenship

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Jos suoritit opintojakson kurssilla, mainitse kurssin nimi. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

29 thoughts on “410. Sosiologian nykytutkimusta ja keskustelua

 1. 17.11. Tentaattorina Sulkunen.

  Heath & Luff: Vuorovaikutus tietokoneiden kanssa arkkitehtuurissa./’Interaction’ with computers in architecture. (=toisin sanoen kpl 6 kirjasta)

 2. 19.1.2008 Tentaattorina Sulkunen.

  Kysymykset menivät kutakuinkin seuraavasti:

  Gorski: Alankomaiden valta mordenin ajan alussa, ja mihin se perustui.
  Turner: Emootiot ja kulttuuri.

 3. 19.4.2008 Tentaattorina Sulkunen

  Gorski: Millä tavoin Gorski kritisoi aikaisempaa sosiologista tutkimusta, joka käsittelee modernin valtion muodostumista?

  Heath & Luff: Miten Heath ja Luff tutkivat potilasasiakirjojen käyttöä terveydenhuollossa?

  Swedberg: Miten Swedberg näkee intressien ja sos. suhteiden välisen suhteen?

  Archer: Mikä mielestäsi on Archerin _uusi_ kontribuutio rakennetta ja toimintaa koskevaan keskusteluun sosiologiassa?

  Turner: Mitä Turner väittää “primaaritunteista” (primary emotions)?

 4. 17.6.
  Archer: Kulttuurisen integraation myytti, ja miksi ja miten Archer kritsoi sitä? (jotenkin näin kysymys meni)

  Turner: Mikä Turnerin mielestä on emootioiden evolutiivinen perusta?

  heath & Turner: Mikä on CSCW ja miten se eroaa normaalista työn organisaatiosta?

 5. 25.4.2009 Tentaattorina Pekka Sulkunen

  Turner: Primaarit ja sekundaariset tunteet Turnerin mukaan?

  Skeggs: Mikä on Skeggsin oman luokkakäsitteen suhde talouteen?

  Benhabib: Miten EU on vaikuttanut kansalaisuuden periaatteisiin?

 6. Turner: Primaarit ja sekundaariset tunteet Turnerin mukaan

  Benhabib: Kantin vieraanvaraisuuden periaate ja Benhabibin tulkinta siitä (suunnilleen näin)

  Sulkunen: Mikä on Chiapellon ja Theveonin oikeutuksen periaate ja kuinka so soveltuu moderniin yhteiskuntaan

 7. tentti 24.10.

  Sulkunen: mitä tarkoittaa “critical awareness of the self” ja millaisia muotoja se saa modernissa yhteiskunnassa?

  Skeggs: millaisia poliittisen retoriikan muotoja Skeggs hahmottaa nykyajassa?

  Benhabib: Kantin vieraanvaraisuuden periaate ja Benhabibin tulkinta tästä?

 8. Tentti 8.5.2010

  Turner: Primaarit ja sekundäärit tunteet Turnerin mukaan

  Skeggs: Millaisia työväen representaatioita Skeggs tunnistaa nykyajassa

  Benhabib: Kantin vierainvaraisuuden periaate & Benhabibin tulkinta siitä

  Sulkunen: Sulkusen tulkinta Bourdieun habitus-käsitteen ambivalenssista

 9. Tentti 17.8.2010

  Turner: Primaarit ja sekundäärit tunteet Turnerin mukaan

  Skeggs: Millaisia työväen representaatioita Skeggs tunnistaa nykyajassa

  Benhabib: Kantin vierainvaraisuuden periaate & Benhabibin tulkinta siitä

  Sulkusen kirjaa en lukenut mut tais olla just taa kysymys niinku tossa edellisessa postauksessa, ainaki siina oli jotain Bourdieusta:

  Sulkunen: Sulkusen tulkinta Bourdieun habitus-käsitteen ambivalenssista

 10. Tentti 5.2.2011 ja tentaattorina Sirpa Wrede

  Skeggs: (jotakuinkin näin) Keskiluokkainen minuus on erityisten metodien tuottamaa. Miten nämä metodit kohtelevat niitä, joilta keskiluokaisen minuuden rakentaminen on poissuljettuna?

 11. 2.4.2011 Tentaattorina Sirpa Wrede

  Skeggs: Keskiluokkainen minuus on erityisten metodien tuottamaa. Miten nämä metodit kohtelevat niitä, joilta keskiluokkaisen minuuden rakentaminen on poissuljettuna?

  Benhabib: Mitä merkityksiä Benhabibin mukaan sisältyy ilmaukseen “oikeus oikeuksiin”?

  Sulkunen: Mitä Sulkunen tarkoittaa yhteiskunnan saturaatiolla?

 12. 11.2.2012, Turo-Kimmo Lehtonen

  Tentittävänä Lyng & Franks: Sociology and the real world

  Vastaa kahteen:

  1. Relationaalinen käsitys subjektiivisuudesta ja objektiivisuudesta Lyngin ja Franksin mukaan
  2. Miksi “todellinen maailma” on ollut viimeaikaiselle sosiologialle ongelma Lyngin ja Franksin mukaan?
  3. Transaktionaalisen ruumiin sosiologian peruspiirteet

 13. Vastaa neljään:

  Lyng & Franks: Transaktionaalisen ruumiin sosiologian peruspiirteet

  Sulkunen: Mitä tarkoittaa Sulkusen käsite “Saturated Society” ja millä tapaa se on osuva kuvaus nyky yhteiskunnasta?

  Sulkunen: Pastoraalinen ja Epistoraalinen valta Sulkusen mukaan

  Skeggs: Skeggs perustelu “luokka” käsitteen ajankohtaisuudesta nykysosiologian näkökulmasta

  Somers: Katrina-Hurrikaani: luonnonkatastrofin yhteiskuntatieteellinen tausta ja merkitys

 14. Samat kuin edellinen mutta Somersin kirjan sijasta

  Bhambra G: Rethinking Modernity. Postcolonialism and the Sociological Imagination

  Kysyttiin jotain eurosentrismiin ja eurooppakeskeiseen historian käsitykseen viittaavaa.

 15. 21.4 Tentaattorina Turo-Kimmo Lehtinen

  Pitkälti samoilla mennään!
  Vastaa neljään:

  1. Relationaalinen käsitys subjektivisuudesta ja objektiivisuudesta Lyngin ja Franksin mukaan

  2. Mitä tarkoittaa Sulkusen käsite “saturated society” ja millä tapaa se on osuva kuvaus nyky-yhteiskunnasta?

  3. Pastoraalinen ja epistoraalinen valta Sulkusen mukaan

  4. Mitä vikaa Bhambran mukaan on sosiologian perinteisessä käsityksessä “modernista”?

  5. Katrina-hurrikaani: luonnonkatastrofin yhteiskuntatieteellinen tausta ja merkitys

 16. 1. Transnationaalisen ruumiinsosiologian peruspiirteet Lyngin & Franksin mukaan.

  2. Miksi todellinen maailma on ollut viimeaikaiselle sosiologialle ongelma Lyngin & Franksin mukaan?

  3. Katrina-hurrikaani: luonnonkatastrofin yhteiskunnallinen tausta ja merkitys

  4. Skeggsin perustelu luokka-käsitteen ajankohtaisuuteen nykysosiologian näkökulmasta.

  5. Mitä vikaa Bhambran mukaan on sosiologian perinteisessä käsityksessä modernista?

 17. 19.1.2013, Tentaattorina Jaana Lähteenmaa

  1. Tarkastele kriittisesti Lyngin & Franskin tarjoamaa ratkaisua “kielellisen käänteen” jälkeiseen tilanteeseen sosiaalitieteissä.

  2. Miten anglo-amerikkalainen kansalaisuusteoria rakentaa poliittisia vaateita (political claims) narratiivien ja naturalisaation kautta?

  3. Mitä Skeggs tarkoittaa sillä, että “kulttuuri” on resurssi, joka ei jakaudu tasa-arvoisesti ihmisten kesken?

  4. Millä lailla sosiologien piirtämä kuva “modernista projektista” on eurosentrinen Bhambran mukaan?

  5. Mitä Sulkunen tarkoittaa yksilöllisyyden kolmella ulottuvuudella (autonomy, intimacy & biography)? Miten ne kytkeytyvät modernin projektin saturoitumiseen?

 18. 16.3.2013, Jaana Lähteenmaa

  1. Toiminnan (action) tyypit Lyngin ja Franksin mukaan

  2. Mitä Sulkunen tarkoittaa modernin projektin saturoitumisella?

  3. Mitä Skeggs tarkoittaa sillä, että “kulttuuri” on resurssi?

  4. Millä lailla sosiologien piirtämä kuva “modernista projektista” on kolonialistinen Bhambran mukaan?

  5. Mitä markkinoiden entistä suurempi rooli perinteisillä julkisen sektorin kentillä tekee kansalaisuudellle Somersin mukaan?

 19. 20.4.2013 tentaattorina Jaana Lähteenmaa.

  Aika tutuilla mentiin taas.

  1. Mitä Lyng ja Franks tarkoittavat pyrkimyksellä pragmaattiseen varmuuteen asetettaessa totuutta koskevia väitteitä?

  2. Mitä Sulkunen tarkoittaa “modernin projektin saturoitumisella”?

  3. Mitä Skeggs tarkoittaa sillä, että “kulttuuri” on resurssi?

  4. Millainen on (valtavirta) sosiologian piirtämä kuva “modernista projektista” Bhambran mukaan?

 20. Sirpa Wrede

  1. Mitä Sulkunen tarkoittaa modernin projektin saturoitumisella?

  2. Miten Lyng ja Franks määrittelevät transaktionalistisen epistemologian, ja miksi se heidän mukaansa on hyödyllinen lähtökohta sosiologiselle tutkimukselle?

  3. Millaisia keskiluokkaisen minuuden rakentamisen metodeja Skeggs tunnistaa? Miten nämä metodit kohtelevat niitä joilta keskiluokkaisen minuuden rakentaminen on poissuljettua?

  4. Miten valtavirtasosiologian kuvaa modernista projektista pitäisi Bhambran mukaan korjata?

  5. Miten markkinoiden entistä suurempi rooli – perinteisillä julkisen sektorin kentillä – muuttaa kansalaisuuden merkitystä USA:ssa Somersin mukaan?

 21. Sirpa Wrede ja samoilla mennaan.

  1. Mitä Sulkunen tarkoittaa modernin projektin saturoitumisella?
  2. Miten Lyng ja Franks määrittelevät transaktionalistisen epistemologian, ja miksi se heidän mukaansa on hyödyllinen lähtökohta sosiologiselle tutkimukselle?
  3. Skeggs pohtii nykyista “luokkataistelua” ja sen keinoja. Miten luokka jasentaa erilaisiin luokkapositioihin kiinnittyvien ihmisten valisia vaihtosuhteita?
  4. Miten valtavirtasosiologian kuvaa modernista projektista pitäisi Bhambran mukaan korjata?
  5. Miten markkinoiden entistä suurempi rooli – perinteisillä julkisen sektorin kentillä – muuttaa kansalaisuuden merkitystä USA:ssa Somersin mukaan?

 22. Sirpa Wrede/ 18.8.2014
  1. Mitä Sulkunen tarkoittaa modernin projektin saturoitumisella?

  4. Skeggs pohtii nykyista ”luokkataistelua” ja sen keinoja. Miten luokka jasentaa erilaisiin luokkapositioihin kiinnittyvien ihmisten valisia vaihtosuhteita?

 23. 18.8.2014, Wrede

  2. Miten Lyng ja Franks määrittelevät transaktionalistisen epistemologian ja miksi se heidän mukaansa on hyödyllinen lähtökohta sosiologiselle tutkimukselle?

  3. Mitä Bhambra tarkoittaa ehdottamallaan näkökulmalla “linkittyneet historiat” (connected histories) ja miksi sellaista lähtökohtaa hänen mukaansa sosiologiassa tarvittaisiin?

 24. 9.1.2016, Liisa Voutilainen

  En muista tarkkoja sanamuotoja mutta suunnilleen näitä kysyttiin:

  Skeggs: Miten Skeggs tarkastelee työväenluokan kulttuurisia representaatioita?
  Somers: Miten Somers liittää Katrina-hurrikaanin kansalaisuuden tarkasteluun?
  Bhambra: “Eurooppalainen moderni” sosiologisissa teorioissa

 25. Jotain poliittisen retoriikan merkityksestä luokkakeskustelussa (Skeggs).

  Miten Somers analysoi sosiaalista pääomaa? (tms.)

  Miten väkivaltaiset tilanteet syntyvät tai eivät synny? (Collins)

Leave a Reply

Your email address will not be published.