6321. Kvalitatiivisten menetelmien kirjallisuuskuulustelu

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus:

1. Seale ym : Qualitative research practice (luvut 1-14 ja 24-26)

2. Yksi seuraavista:

 • Silverman D : Doing qualitative research: a practical handbook
 • Layder : Sociological practice: linking theory and social research

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori.

12 thoughts on “6321. Kvalitatiivisten menetelmien kirjallisuuskuulustelu

 1. 13.5.

  Seale: Visuaaliset tutkimusmenetelmät

  Silverman: Silvermanin ohjeet tutkimustulosten kirjoittamiseen (data chapters)

 2. 9.12.06

  Layder: Mitä tarkoittavat käsite-indikaattori -yhteydet (concept-indicator links)?

  Seale ym.: Kriittinen diskurssianalyysi

  Silverman: Aineistoa käsittelevien lukujen (data chapters) kirjoittaminen

 3. 10.2

  -Pohdi metodologisia valintoja kvalitatiivisessa tutkimuksessa (Silverman)
  -Teorioiden merkitys kvalitatiivisen aineison analyysissa (Layder)
  -Pohdi eettisiä kysymyksiä kvalitatiivisessa analyysissa (Ryen)

 4. 2.4 Turo-Kimmo Lehtonen

  Kahteen piti vastata.

  1. Layderin kritiikki grounded theorya kohtaan?
  2. Joku kysymys etnometodologiasta..
  3. Etnografia ja osallistuva havainnointi sosiologisessa tutkimuksessa.

 5. 14.5.11 Turo-Kimmo Lehtonen

  Kahteen piti vastata.

  1. Miten kvalitatiivisen tutkimuksen laatua voidaan Silvermanin mukaan arvoida?

  2. Keskusteluanalyysi (ja sen merkitys sosiologialle tai jotain sen suuntaista)

  3. Ryhmähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä

 6. 17.11.2012 Peräkylä:

  Silverman: Silvermanin ohjeet tutkimustulosten kirjoittamiseen

  Seale: jotain grounded theorystä

 7. 22.2.2014 tentaattori Ilkka Arminen

  Silverman:
  -Kolme tapaa ymmärtää haastatteluaineisto?

  Seale & Gobo:
  -Diskurssianalyysi?
  -Laadullisen tutkimuksen laatu?

Leave a Reply

Your email address will not be published.