Thinglink ja historiallisen tiedon esittämisen monimuotoisuus osaksi historian opintoja

Historian kandiohjelman digiloikan yhtenä tavoitteena oli perusopintoihin kuuluvan kurssin ”Uusin aika II” uudistaminen. Kurssi toimii rinnakkain luento-opetukseen perustuvan ”Uusin aika I” -kurssin kanssa ja sillä keskitytään 1800- ja 1900-lukujen historiaan. Kurssi tarjoaa opiskelijoille myös eväitä proseminaaria ja kandintutkielmaa varten. Kurssi on järjestetty kolmena pienryhmänä historian kandiohjelman omille opiskelijoille. Haasteeksi on kuitenkin muodostunut se, etteivät muiden koulutusohjelmien opiskelijat ole mahtuneet pienryhmiin, vaan ovat suorittaneet kohdan kirjatenttinä. Kolmen pienryhmän pyörittäminen samanaikaisesti on myös vaatinut kolmen opettajan työpanoksen. Kurssin toteuttaminen edellyttääkin uudenlaista lähestymistapaa, sillä jatkossa opiskelijoiden määrä kasvaa muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden liittyessä lähiopetukseen samalla kun pienryhmien määrä putoaa kolmesta kahteen. Opettajien kuormituksenkaan ei tulisi uudistuksessa kasvaa kohtuuttomasti. Digiloikka antoi pontta miettiä uudenlaisia ratkaisuja ja tätä työtä ryhdyimme tekemään viime keväänä yhdessä kurssia 2021 pilotoivien Janne Lahden ja Virva Liskin kanssa.

Varsin nopeasti kurssin toteutustavaksi valikoitui opiskelijoiden ryhmätyönä Thinglinkin pohjalle rakentama esitys opettajan kurssille valitsemaan teemaan liittyvästä aiheesta. Keväällä 2021 teemoina ovat kolonialismi ja sukupuoli. Thinglink-työn ja siitä pidettävän suullisen esityksen lisäksi ryhmät laativat kirjallisen raportin, jossa he erittelevät esityksensä tutkimuksellista taustaa. Toistaiseksi Thinglinkiä ei ole hyödynnetty historian opetuksessa, joten kurssi toimii tienraivaajana uudenlaisen teknologian soveltamisesta historian tietojen ja taitojen opetuksessa. Olennaista valinnan kohdistumisessa Thinglinkiin oli juuri se, että se mahdollistaa sekä historianopiskelun ja historiallisen ajattelun että työelämävalmiuksien kannalta keskeisten taitojen kehittämisen.

Opiskelijat harjoittelevat Thinglinkin avulla eri muodoissa olevan historiallisen lähdeaineiston ja tutkimustiedon hyödyntämistä. Historiahan ei ole vain kirjallisia asiakirjoja tai tietoa tekstimuodossa; historioitsijat käyttävät nykyään luovasti niin kuvia, esineitä, ääntä kuin tekstiäkin omassa työssään. Kurssin myötä opiskelijat pääsevät jo opintojen alkuvaiheessa tutustumaan historian lähteiden ja tiedon moniin eri ”olomuotoihin” ja siihen, miten erilaisia aineistoja yhdistämällä voi luoda uutta ymmärrystä menneisyydestä. Koska historiallista tietoa välitetään digitaalisessa maailmassa monessa muodossa, on tärkeää rohkaista opiskelijoita kokeilemaan tiedon esittämistä niin visuaalisesti, suullisesti kuin kirjallisesti. Valitsemalla kurssin toteutustavaksi ryhmätyöskentelyn haluamme kiinnittää huomiota myös siihen, ettei historiallisen tiedon tuottaminen ole perinteisen mielikuvan mukaista yksin ahertamista, vaan usein se tapahtuu yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Siksi ryhmätyötaitojen kehittäminen on sekin yksi kurssin keskeisistä tavoitteista.

Kurssin osaamistavoitteisiin kuuluu myös historiantutkimukseen liittyvien perustaitojen harjaannuttaminen. Esitystä työstäessään opiskelijat pohtivat aiheen rajaamista ja valitun näkökulman perustelua. He harjoittelevat itsenäistä lähdeaineiston ja tutkimuskirjallisuuden etsimistä ja näiden kriittistä käyttöä ja tulkitsemista. Lisäksi he joutuvat ratkomaan historiallisen tiedon esittämiseen liittyviä ongelmia: miten rakentaa selkeä ja looginen esitys historiallisesta ilmiöstä, joka väistämättä on monimutkainen ja tulkittavissa monin eri tavoin. Tavoitteena onkin, että opiskelijat havahtuvat tunnistamaan historiallisen selittämisen monitahoisuuden ja sen, että vain harvoin (jos koskaan) historiallisille tapahtumille on olemassa vain yksi suoraan lähteistä kumpuava selitys. Näiden taitojen vahvistaminen valmentaa heitä proseminaariin ja toivottavasti madaltaa kynnystä kandintutkielman tekoon. Kaiken kaikkiaan kurssin on siis tarkoitus laajentaa opiskelijoiden tietopohjaa uusimpien aikojen historiasta, vahvistaa heidän tutkimuksellisia taitojaan sekä kehittää ryhmätyötaitoja.

Lisätietoa Thinglinkistä täältä.