Ruralialaisia Ruotsin maatalousyliopiston vieraana

Joukko ihmisiä seisomassa yliopiston edessä.

SLU:n ja Ruralian väkeä kuvattuna SLU:n Uumajan kampuksen pääovella. Edessä keskellä punaisessa paidassa vierailun kokoonkutsuja Gun Lidestav. Kuva: Henri Karmehag.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on tehnyt jo vuosia yhteistyötä maailman parhaimpiin lukeutuvan Ruotsin maatalousyliopiston, Sveriges lantbruksuniversitetin, (SLU) Uumajan yksikön kanssa.

Erityisen vilkasta yhteistyö on ollut Ruralian Anne Matilaisen ja SLU:n Gun Lidestavin välillä, joiden molempien juuret ovat metsätieteissä. Nämä kaksi asiantuntijaa ovat vierailleet toistensa luona Merenkurkun molemmin puolin useita kertoja lyhyempien tai pidempien työrupeamien puitteissa. Yhteistyön pohjalta on syntynyt niin yhteisiä hankkeita kuin julkaisujakin.

Lidestav ja Matilainen organisoivat huhtikuussa kaksipäiväisen vierailun, jonka tarkoituksena oli luoda pohjaa uusille yhteistyösuhteille tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnassa.

Matkalle Ruralian Seinäjoen yksiköstä lähti viiden hengen delegaatio johtaja Sami Kurjen johdolla. Uumajassa SLU:n toimintaa esitteli kahden päivän aikana kaikkiaan parikymmentä kokenutta asiantuntijaa dekaanista tutkijoihin ja yliopistollisiin aluekehittäjiin. Myös Uumajan yliopiston maantieteen laitoksen edustajan tapaaminen kuului ohjelmaan.

Suuri ja monialainen SLU

Uumaja, jossa vierailimme, on yksi SLU:n kampuksista. Muita ovat muun muassa pääkampus Ultunassa Uppsalan lähellä sekä Etelä-Ruotsissa sijaitsevat Alnarp ja Skara.

SLU toimii suoraan Maaseutuasioiden ja infrastruktuurin ministeriön alaisuudessa. Tässä suhteessa se muistuttaa Suomen Luonnonvarakeskusta, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön toimialalla. Toisin kuin Luonnonvarakeskuksella SLU:lla on kuitenkin myös opetuksellisia tehtäviä, joita se hoitaa neljässä tiedekunnassa.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan verrattuna opetus on kuitenkin pienemmässä roolissa. Toiminnan pääpainopiste on tutkimuksessa. Esimerkiksi Uumajan yksikössä opetukseen allokoitiin vain kuudesosa vuosittaisesta budjetista.

Toisaalta myös opiskelijamäärät ovat pieniä.  Tämä mahdollistaa huippututkimuksen lisäksi myös huippuopetuksen: Uumajan kampuksella yhtä opettajaa kohden oli yksi opiskelija. Uumajan yliopiston puolella tilanne oli heikompi. Opiskelijoita opettajaa kohden oli yli kymmenkertainen määrä.

Yliopistokoulutuksen tulevaisuus huolestuttaa myös Ruotsissa

Maatalous-metsätieteiden opintojen pariin hakeutuvien opiskelijoiden lähtövalmiudet puhuttivat SLU:ssa. Ala ei houkuttele, vaikka työllisyysnäkymät ovat hyvät. Esimerkiksi metsätieteisiin pääsivät Uumajassa sisään kaikki hakijat. Yliopistossa onkin suunniteltu opiskelijoiden sisäänottomäärien pienentämistä kilpailun ja opiskelijoiden tason parantamiseksi.

Suomeen verrattuna suunnitelma tuntuu nurinkuriselta. Meillähän on tavoitteeksi asetettu tutkintomäärien merkittävä lisääminen, jotta takamatka korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten aikuisten määrässä saataisiin kurottua umpeen.

Erikoinen kosketinsoitin rakennuksen aulatilassa.

SLU:n aula- ja porrastiloissa oli esillä maaseutuun sekä maa- ja metsätalouteen liittyviä näyttelyesineitä ja taideteoksia. Kuva: Aapo Jumppanen.

Toisin kuin Suomessa, jossa yliopisto-opintojen nähdään edelleen päätyvän maisterintutkintoon, Ruotsissa kandidaatintutkinto riittää työllistymiseen. Yksi selitys ilmiölle on se, ettei erillistä ammattikorkeakoulujärjestelmää ole. Yliopistojen kandiohjelmat vastaavat Ruotsissa myös meikäläisestä AMK-koulutuksesta. SLU:stakin saattoi valmistua esimerkiksi niin eläintenhoitajaksi kuin eläinlääkäriksikin.

Tällä hetkellä Ruotsin korkeakoulujärjestelmään kohdistuu säästöpaineita. Yliopistoja ohjataan tekemään aiempaa tiiviimpää yhteistyötä keskenään. Myös tiedepolitiikan suunta ja rahoituksen painopisteet vaihtuvat nopeasti maan hallituksen vaihtuessa, minkä koettiin vaikeuttavan toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.

SLU:ssa näihin haasteisiin on pyritty vastaamaan ulkoisen rahoituksen hakemista tehostamalla. Tällä hetkellä muun muassa eri EU:n rahoitusohjelmista, säätiöiltä ja elinkeinoelämältä saatava rahoitus kattoi noin puolet yliopiston menoista. Ulkoisen rahoituksen hankkeita hallinnoimaan pyrittiin rekrytoimaan ammattimaisia projektipäälliköitä, joiden tehtävänä on mahdollistaa tutkijoiden keskittyminen tieteelliseen toimintaan.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan tutustuminen

SLU:n tutkimustoiminnassa näkyi monitieteisyys ja monipuolisuus: luonnon- ja yhteiskuntatieteitä yhdisteltiin tutkimushankkeissa ja perustutkimuksesta edettiin usein myös soveltavan tutkimuksen puolelle.

Metsänhoitomuotojen vaikutusten mallintaminen, porotalouden sovittaminen muiden maankäyttömuotojen kanssa ja sienten kasvattaminen bioetanolin tuottamiseksi sekä uudistavan luontomatkailun kehittäminen olivat esimerkkejä ensimmäisenä päivänä kuulluista tutkimushankkeista.

Toisena päivänä tutustuimme muun muassa ruuan tulevaisuuden sekä ruoka-alan innovaatio-ohjelmaan, joihin otti luonnontietelijöiden lisäksi osaa myös esimerkiksi ruokakulttuurin tutkijoita. Uumajan kampuksella oli käynnissä myös subarktisen alueen viljelykasveihin liittyvä tutkimushanke, jossa selvitettiin mahdollisuuksia lisätä ruuan tuotantoa Pohjois-Ruotsissa. Tässä hankkeessa oli myös luontevia yhteyksiä Suomen suuntaan, ovathan monet pohjoisessa Ruotsissa käytössä olevat lajikkeet alun perin Suomesta lähtöisin.

Ihmisiä istumassa kokouspöydän molemmin puolin.

Kokoustunnelmia. SLU:n tutkijat kuvassa pääosin oikealla ja ruralialaiset vasemmalla puolella pöytää. Kuva: Aapo Jumppanen.

Hieman Kokkolan eteläpuolella sijaitseva Uumaja kuuluu vahvasti Ruotsin Lappiin, joka ulottuu selvästi Suomen Lappia etelämmäksi. Pohjoinen ulottuvuus näkyi myös tutkimustoiminnassa. Saimme kuulla mm. saamelaisten perinteiseen ruokavalioon liittyvästä tutkimushankkeesta sekä Vindel-joen laaksoon muodostetun saamelaisiin ja porotalouteen monin sitein kytkeytyvästä Unescon Vindelälven-Juhttatahkkan biosfäärialueella toteutettavasta kehittämishankkeesta. Siinä luonnontieteiden lisäksi olivat vahvasti edustettuina myös kulttuuriperinnön ja elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittäminen.

Yhteistyön paikkoja maaseudun kehittämisessä?

Parin päivän vierailun pohjalta SLU:n ja Ruralia-instituutin yhteistyömahdollisuudet vaikuttavat sangen luontevilta esimerkiksi ruoka-, metsä- ja matkailualoilla sekä maaseudun yhteiskunnallis-kulttuurisessa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Harvaan asuttujen ja ilmastoltaan karujen pohjoisten maaseutualueiden haasteet niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisenkin kestävyyden näkökulmista, kun ovat maissamme loppujen lopuksi sangen samankaltaisia.

Kenties jo seuraaviin kansainvälisiin hankehakemuksiin lähdetään yhteistyössä uusien uumajalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Aapo Jumppanen
yliopistotutkija
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Sodan ja Rauhan tie

Vuoden 2005 joulukuussa pääsin työhaastatteluun Ruralia-instituuttiin. Minua haastatteli kaksi pätevää ja mukavaa ihmistä. Taina Hautamäki ja Kaisa Ikola (nyk. Viitala). Avoinna oli tehtävä historiamatkailuhankkeessa, jonka tarkoituksena oli kehittää Ruotsin vallan aikaan ja erityisesti sen sotiin liittyvää matkailua Itämeren alueella. Aiemmissa hankkeissa oli jo luotu Suuren Pohjan sodan (1700–1721) sekä Suomen sodan (1808–1809) taistelupaikkoihin perustuva Sodan ja Rauhan tie Etelä-Pohjanmaalta Ruotsin Västerbotteniin ja sieltä aina Jämtlandiin ja Norjan tuntureille saakka.

Lue loppuun

Pitkittynyt korona

Yliopistotutkija Aapo Jumppanen

Olen silmät ymmällään ja korvat höröllään seurannut, kuinka englanninkielinen ilmaisu ”long covid” on useissa medioissa korvannut suomen kielen sanaparin pitkittynyt korona.

Saattaisin periaatteessa pahoittaa tästä mieleni, sillä itse en näe kansallisessa ilmaisussa tälle lääketieteelliselle ilmiölle mitään vikaa, sehän alkaa painokkaasti p:llä ja päättyy nasevaan na-tavuun. Niin kaunista kuin suomi vain voi olla.

Lue loppuun

Matkailussa aitous luo pohjan kestävyydelle

Viime vuoden lokakuussa minua pyydettiin mukaan tutkimushaastatteluiden tekemiseen ja analysoimiseen Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjanmaalla-hankkeeseen.

Haastatteleminen on aina oppimisprosessi. Niin haastattelijalle kuin haastateltavalle. Se alkaa valmistautumisesta. Haastattelijalla on oltava riittävä esiymmärrys tutkittavasta ilmiöstä, muuten tulee helposti kysyneeksi vääriä asioita, tai ei kykene tyydyttävällä tavalla vastaamaan haastateltavien tarkennuspyyntöihin. Itse palautin kestävän matkailun aihepiirin mieleeni muun muassa instituuttimme aikaisempia julkaisuja lukemalla. Silmäilin myös esimerkiksi alan klassikkoa, YK:n julkaisemaa Brundtlandin raporttia vuodelta 1987.

Haastateltavien valitseminen on aina oman pohdintansa paikka. Millä perusteilla mukaan otettava joukko rajataan? Kuinka monta? Pieniä vai suuria, vanhoja vai uusia, miltä paikkakunnilta, miltä toimialoilta ja niin edelleen. Lue loppuun

Työ- ja elämälähtöisyys – Itsereflektoivaa pohdintaa kandikurssin palautteen äärellä

Hiljattain saimme jälleen päätöksen työelämälähtöisen maaseudun kehittämisen kandikurssin. Arvosanojen lisäksi on annettu ja saatu kirjallista palautetta molemmin puolin. Kiitokset vielä kaikille kurssille osallistuneille opettajille ja opiskelijoille.

Silloin kun itse parikymppisenä opiskelin, ei opettajille juuri palautetta annettu kuin korkeintaan epävirallisesti ainejärjestön lehden kautta. Kurssitulokset kiinnitettiin laitoksen seinällä olevalle ilmoitustaululle kaikkien nähtäväksi kuin Lutherin teesit. Tietosi tai tietämättömyytesi tentissä oli kaikkien kiinnostuneiden tiedossa. Toisinaan opettajilta kyllä sai kirjallista palautetta ja joskus sanallistakin. Vanhemmassa professorikaartissa oli vielä yksittäisiä henkilöitä, jotka saattoivat esimerkiksi pyytää luokseen ja vaatia selvennyksiä epäselvästi kirjoittamiisi esseisiin. Yleensä ohjausta kuitenkin annettiin vain seminaaritöiden valmistelun ja niiden käsittelyn yhteydessä. Lue loppuun

Huutelua korona-katsomosta

Viime viikot ovat tarjonneet meille yhteiskuntatietelijöille ja muille kulttuurin tutkijoille mielenkiintoisia näkyjä ihmisyhteisöjen toimintaan. Medialla näyttää olevan vain yksi aihe, josta voidaan kertoa lukemattomin variaatioin. Erilaiset asiantuntijat ovat kertoneet meille vuolaasti näkemyksiään koronasta. Tämän lisäksi tulevat vielä erilaiset kokemusasiantuntijat alkaen naapurin Penasta päätyen Balille koronan takia jumiin jääneisiin ykkösluokan maailmantähtiin.

En usko, että minulla on mitään sen syvällisempää sanottavaa kuin kenelläkään muulla itse sairaudesta. Tämän kirjoituksen kautta haluaisin kuitenkin jakaa joitakin politiikan tutkimuksen näkökulmasta tekemiäni havaintoja viime viikkojen korona-uutisoinneista. Ne ovat enemmänkin vain alustavia kuvaelmia kuin analyysejä. Niitä pohtiessani olen myös palannut tutkijakoulutukseni alkujuurille jonkinlaisen metodologisen selkänojan saamiseksi.

Lue loppuun

Nykyisen Seinäjoen keskustan kehittämisen juuret ovat 1990-luvulla

Seinäjoen keskustan kehittäminen on aihe, joka nousee eri medioissa pinnalle tuon tuostakin. Toisinaan uutisvirtaa seuratessa tulee sellainen olo, että ennen tätä päivää aluetta ei kehitetty, vaan sen annettiin taantua. Todellisuudessa keskustaa on kehitetty koko kaupunkiajan. Valitut kehittämisen painopisteet ovat toki olleet erilaisia kuin nyt. Vuosien saatossa ne ovat myös voineet vanhentua ja muodostua suoranaisiksi rasitteiksi alueen elinvoimalle. Lue loppuun

Tuloskunto

Eräs tutkimusryhmä, jonka jäsen olen, on saamassa näillä näkymin vain yhden julkaisupisteen kuluvan vuoden aikana, useiden julkaisujen siirtyessä ensi vuoden puolelle osin meistä riippumattomista syistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisimme saaneet läpi vain yhden paperin, vaan niitä lienee ollut kymmenkunta. Ne ovat kuitenkin olleet esimerkiksi vertaisarvioimattomia ”harmaita” tutkimusraportteja ja suurelle yleisölle tarkoitettuja kansantajuisia tekstejä, joita Opetus- ja kulttuuriministeriö ei rahoitusmallissaan juuri arvosta. Ne eivät ole myöskään hääviä valuuttaa akateemisen meritoitumisen kannalta, joskaan ei niistä haittaakaan liene. Lue loppuun