Sukupuolivähemmistöt ja seksuaalinen moninaisuus vanhoillislestadiolaisuudessa

Viime vuosina runsaasti julkisuutta saanut vanhoillislestadiolaisuus voidaan nähdä omaehtoisena ja konservatiivisena uskonnollisena (vasta)kulttuurina, jolle on ominaista konservatiivinen poliittinen teologia. Tähän teologiaan kytkeytyvät mm. seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät tarkat, nykysuomalaisen yhteiskunnan valtavirrasta poikkeavat rajat: elämänmallit, normit ja ihanteet. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että vanhoillislestadiolais(taustais)ten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien kokemuksia ei ole juurikaan tutkittu, joten uudelle ja myös intersektionaaliselle tutkimukselle on tilausta. Tutkimuksen ajankohtaisuutta lisää myös nykyisin Suomessakin ajankohtainen ja näkyvä uskontoon ja seksuaalisuuteen liittyvien kysymyksenasettelujen kohtaaminen. Uskonnollisten perinteiden sisällä ja laidoilla sekä uskonnollisten yhteisöjen ja muun yhteiskunnan välillä neuvotellaan seksuaalisuuteen, kuten homoseksuaalisuuteen, liittyvistä kysymyksenasetteluista uusilla, entistä näkyvämmillä ja intensiivisemmillä tavoilla.

Postdoc-tutkimuksessani, joka on osa Helsingin yliopistossa toteutettavaa poikkitieteellistä Ruumiillinen uskonto (Embodied Religion) -tutkimushanketta, lähestyn vanhoillislestadiolaisuuteen ja seksuaalisiin vähemmistöihin liittyviä kysymyksenasetteluja identiteetin, toimijuuden, vallan ja intesektionaalisuuden näkökulmista. Tutkin, miten vanhoillislestadiolais(taustais)et seksuaalivähemmistöjen edustajat ovat omassa elämässään käsitelleet ja sanoittaneet oman uskonnollisen perinteensä ja sen heteronormista poikkeavan oman seksuaalisen identiteettinsä välisiä rajoja, leikkauspisteitä ja jännitteitä. Nämä rajat, leikkauspisteet ja jännitteet muodostavat tutkimuksellisesti mielenkiintoisia identiteetin rakentamisen, vallan ja toimijuuden areenoja.  Tutkimuksessani kurkotan yhteisön virallisen puheen ja siihen kytköksissä olevien ruohonjuuritason käytäntöjen taakse. Tarkastelen näiden valtarakenteiden pinnan alla ja niihin eri tavoin suhteessa olevia identiteetin ja toimijuuden rakentamisen ja todeksi elämisen keinoja, mahdollisuuksia ja ilmenemismuotoja. Erityisen mielenkiintoinen kysymys on lesbonaisten kokemus asemastaan patriarkaaliseksi mielletyssä ja (hetero)äitiyttä korostavassa yhteisössä: millaista toimijuutta ja subjektiutta – kokemusta rajoista, niiden kanssa elämisestä ja niiden ylittämisestä – tällainen asetelma tuottaa?

Materiaalinani käytän kirjoituspyynnön avulla kerättävää omaelämäkerrallista kirjemateriaalia. Kirjoituspyyntö on liitteenä, ja otan mielelläni vastaan lisää materiaalia. Tutkimuksessa sovelletaan intersektionaalisesti sekä uskonnontutkimuksen (systemaattinen teologia) että sukupuolentutkimuksen (esim. queer-tutkimus) metodiikkaa ja kysymyksenasetteluja. Tutkimusprosessissa materiaalista löytyvät oman identiteetin ja toimijuuden kuvaukset muokataan uskonnontutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen välisiä raja-aitoja ylittäväksi elävän uskonnon tutkimukseksi. Tutkimus lisää tietämystämme uskonnon ja seksuaalisuuden rajapinnoista ja näiden rajapintojen todeksi elämisestä nykysuomalaisessa kulttuurissa.

Kirjoituspyyntö

Teen Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa (yhteistyössä Åbo Akademin kanssa) tutkimusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhoillislestadiolaisten ja vanhoillislestadiolaistaustaisten ihmisten kokemuksista. Tutkimustani varten kerään kirjoituksia kaikenikäisiltä ihmisiltä, joilla on omakohtainen side vanhoillislestadiolaisuuteen ja jotka kokevat kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

   Olen kiinnostunut esimerkiksi seuraavanlaisista kysymyksistä: Miten olet kokenut uskonnollisen vakaumuksesi tai taustayhteisösi ihanteiden ja oman seksuaalisuutesi/sukupuolisuutesi yhdistämisen? Mitä vanhoillislestadiolaisuus on merkinnyt ja merkitsee sinulle? Miten olet elänyt vanhoillislestadiolais(taustais)ena seksuaali- tai sukupuolivähemmistön edustajana? Ovatko lapsettomuus, yksinäisyys tai mahdollinen selibaatissa eläminen vaikuttaneet elämääsi?

   Pyydän sinua ensisijaisesti kirjoittamaan aiheesta. Voit kirjoittaa täysin vapaamuotoisesti, omin sanoin ja mistä tahansa näkökulmasta. Tekstisi ei tarvitse rajoittua edellä listattuihin kysymyksiin. Kirjoita mieluiten sähköisesti ja lähetä tekstisi sähköpostina tai sähköpostin liitetiedostona. Voit myös kirjoittaa käsin ja lähettää tekstisi kirjeenä. Liitä kirjoitukseesi nimesi tai nimimerkkisi, tieto sukupuolestasi, kotipaikkakunnastasi, ikäsi ja ammattisi. Voit kirjoittaa myös pelkällä nimimerkillä, mutta liitä silloinkin mukaan tieto sukupuolestasi sekä kotipaikkakunnastasi, ikäsi ja ammattisi. Tekstin pituudella ei ole alarajaa. Voit kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Pyydän kirjoituksia 15.11.2015 mennessä.

   Tutkimustulosten yhteydessä kirjoituksista julkaistaan esimerkkiotteita. Niistä muutetaan henkilönimet ja muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Kirjoitukset arkistoidaan Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon mahdollista myöhempää tieteellistä tutkimusta varten. Tässä yhteydessä kirjoittajien nimi- ja kotipaikkatiedot hävitetään. Aineistoa tullaan käyttämään vain tutkimustarkoituksessa ja käyttäjiltä edellytetään kirjallinen käyttöehto- ja vaitiolositoumus. Mikäli et halua, että kirjoituksesi arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä, kerro se kirjoituksesi alussa. Tällöin kirjoituksesi hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Kirjoitustasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja kirjoittajien anonymiteetti taataan.

   Tutkimus on osa akatemiaprofessori Elina Vuolan johtamaa, Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta ”Ruumiillinen uskonto. Ruumiillisuuden ja sukupuolen muuttuvat merkitykset uskonnollisen identiteetin nykymuodoissa Suomessa”.

 

Vastaan mielelläni kysymyksiin ja kiitän lämpimästi osallistumisestasi!

Eetu Kejonen, tutkijatohtori, Ruumiillinen uskonto -tutkimushanke

Åbo Akademi, Piispankatu 16, 20500 Turku

Sähköposti: eetu.kejonen@helsinki.fi, puh. (050) 448 9149

Lisätietoja tutkimushankkeesta antaa myös:

 

Elina Vuola, akatemiaprofessori, tutkimushankkeen johtaja

Teologinen tiedekunta, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti: elina.vuola@helsinki.fi, puh. (050) 311 1972

 

 

Ruumiillinen uskonto ja uskonnon ruumiillisuus

IMG_5699

© Elina Vuola

Hankkeessamme tutkitaan eri tavoin uskonnon ja ruumiillisuuden sidosta. Keskiössä ovat sukupuoli ja seksuaalisuus, mutta ruumiillisuus nivoutuu hyvin monin muunkinlaisin tavoin hankkeen kaikkien tutkijoiden teemoihin. Eiväthän sukupuoli ja seksuaalisuus ole irrallaan elämisen kokonaisuudesta – ei myöskään uskonnosta.

Haluamme myös lähestyä uskonnon ja ruumiillisuuden teemoja ennen muuta toimijuuden näkökulmasta: millaisilla tavoilla ihmiset, naiset ja miehet, neuvottelevat uskonnollisen perinteensä ja identiteettinsä kanssa? Miten he muokkaavat uskonnollisia perinteitään? Uskontoperinteet ja uskonnolliset yhteisöt eivät muutu vain opillisissa tulkinnoissa tapahtuvien muutosten kautta, vaan myös tavallisten ihmisten elettyjen kokemusten ja niiden todeksi elämisen kautta. Tutkimistamme yhteisöistä vanhoillislestadiolainen liike on tästä erityisen oiva esimerkki.

Itse olen haastatellut yli 60 suomalaista ortodoksinaista heidän suhteestaan Neitsyt Mariaan, Jumalanäitiin ja Jumalansynnyttäjään. Tutkimus on ollut matka paitsi eri-ikäisten suomalaisten naisten sielunelämään, myös Koillis-Lappiin kolttasaamelaisten pariin, Pohjois-Karjalan ristisaatoille ja praasniekoille, sekä Etelä-Suomen eri kaupunkeihin, joissa haastateltavani ovat avanneet minulle kotiensa ovet. Monessa kodissa sain pyynnöstä kuvata heidän ikonejaan ja kuulla niihin liittyviä tarinoita ja merkityksiä.

Ortodoksit ovat pieni vähemmistö Suomessa, vaikka kirkon jäsenyys houkuttaa uusia tulijoita ennen näkemättömällä tavalla – sekä suomalaisia, jotka liittyvät kirkkoon että maahanmuuttajia, jotka ovat syntymäortodokseja hyvinkin erilaisista kulttuuritaustoista. Haastateltavieni joukossa oli yhtäältä heitä, jotka kokivat, että vähemmistöaseman turvin ortodoksinen kirkko pääsee liian helpolla suomalaisessa yhteiskunnassa käytävissä keskusteluissa uskonnon, seksuaalisuuden, perhekäsityksen ja sukupuolen kysymyksissä. Toisaalta oli myös heitä, joiden mielestä ortodoksisessa perinteessä esimerkiksi naisen asema ja tasa-arvo eivät liity vain pappeuteen. Naiset saavat arvon naisina usein juuri Marian kautta.

Mitään yhtä mielipidettä tai näkemystä aineistosta ei löydy, ellei sellaisena pidä Jumalanäidin tärkeyttä ja keskeisyyttä haastateltavieni elämässä.

Näihin ja moniin muihin aiheisiin pääset syvemmälle seuraamalla blogiamme. Kirjoitamme ruumiillistuneesta uskonnosta tutkimusaiheidemme kautta, mutta emme ehkä malta olla katsomatta hieman myös laajemmin ympärillemme: miten ruumiillistunut ja ruumiillinen uskonto näkyvät meidän yhteiskunnassamme, mediassa ja julkisessa keskustelussa? Blogia kirjoittavat hankkeen tutkijat, joista voit lukea lisää tämän sivuston muilta välilehdiltä.

Tervetuloa hankkeemme blogin lukijaksi!

Elina Vuola

Akatemiaprofessori, hankkeen johtaja

IMG_2077

© Elina Vuola

Kuvat: Elina Vuola