Tieteellistä julkaisemista uudistava Plan S tarkentui – suunnitelmaluonnos on kommentoitavana helmikuun alkuun

Tiederahoittajien cOAlition S esittää Plan S -toimeenpanosuunnitelmassaan askelmerkit kohti avoimempaa tieteellistä julkaisukulttuuria. Tavoitteena on, että tieteelliset tutkimukset ovat avoimesti saatavilla vuodesta 2020 eteenpäin koalition rahoittamissa tutkimuksissa. Avoimen julkaisemisen muotoina hyväksytään ensisijaisesti OA-julkaisukanavat ja julkaisuarkistot. Aiemmin pannaan julistettu hybridijulkaiseminen sallitaan tietyin ehdoin vuonna 2024 päättyvän siirtymäkauden ajan.

(Guidance on the Implementation of Plan S is available in English on cOAlition S website.)

Suurista, pääosin eurooppalaisista, tiederahoittajista koostuva cOAlition S julkaisi tiistaina 27. marraskuuta luonnoksen toimenpiteistä, joilla tieteellistä julkaisemista kehitetään avoimempaan suuntaan. Guidance on the Implementation of Plan S -luonnos sisältää listan konkreettisia toimenpiteitä, joilla on tarkoitus panna toteen syyskuussa julkaistut Plan S -periaatteet (ks. Plan S:n 10 periaatetta ja Heidi Laineen kirjoitus aiheesta). Luonnoksessa on otettu huomioon Plan S:n ympärillä syksyn aikana käyty laaja ja aktiivinen keskustelu sekä erilaiset kansalliset linjaukset avoimen julkaisemisen edistämisessä.

Kuka tekee ja mitä?
  • cOAlition S = tiederahoittajien yhteenliittymä, joka on sitoutunut Plan S:n toteuttamiseen – päivittyvä lista rahoittajista koalition sivuilla. Toimintaa koordinoi eurooppalaisten tutkimusrahoittajien yhteistyöelin Science Europe.
  • Plan S = julkilausuma tieteellisen julkaisemisen avoimuuden edistämiseksi – Plan S sisältää 10 periaatetta.
  • Plan S -toimeenpanosuunnitelman luonnos julkaistiin 27. marraskuuta. Tiedeyhteisöltä odotetaan kommentteja luonnokseen 1.2.2019 mennessä. Kommentoida voi Plan S -sivulla.

Plan S:n päämääränä on vauhdittaa siirtymää täyteen avoimeen julkaisemiseen vuoteen 2020 mennessä. Plan S -tavoitteeseen on sitoutunut 16 merkittävää tutkimusrahoittajaa ja hyväntekeväisyyssäätiötä, mukana on myös Suomen Akatemia.

Myös tutkijoiden on syytä olla perillä Plan S:n toteuttamisesta, koska sen vaatimukset avoimelle julkaisemiselle koskevat muun muassa Suomen Akatemian rahoittamia tutkimusprojekteja (ks. Akatemian roolista lisää tämän postauksen lopussa). Kokosimme tähän blogipostaukseen keskeiset kohdat tuoreesta toimeenpanosuunnitelmasta. Koska kyseessä on vasta toimeenpanoluonnos, kaikilla tiedeyhteisöön kuuluvilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa 1. helmikuuta 2019 asti.

Toimeenpanosuunnitelma jakautuu ohjeisiin (kohdat 1–7) ja teknisiin vaatimuksiin (8–11). Seuraavassa on yritetty nostaa esiin erityisesti tutkijan kannalta kiinnostavia asioita.

1. Suunnitelman tavoite ja laajuus

Tavoitteena on, että Plan S -periaatteisiin sitoutuneiden tutkimusrahoittajien (cOAlition S) rahoittamat vertaisarvioidut tutkimukset ovat avoimesti saatavissa vuodesta 2020 eteenpäin. Lisäksi cOAlition S suosittelee, että myös tutkimusdata, julkaisujen preprint-versiot ja muut tutkimustuotokset julkaistaan avoimesti sikäli kuin se on mahdollista juridisten ja eettisten rajoitteiden puitteissa. Monografioiden ja kirja-artikkeleiden OA-julkaisemiseen koalitio esittää suunnitelman myöhemmin.

Koalitio tukee DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment) tavoitteita, joissa tutkimuksen arviointi perustuu tutkimuksen sisällön eikä julkaisukanavien arviointiin.

2. Julkaisemista koskevat Plan S -vaatimukset

Kaikkien cOAlition S:n rahoittamien tutkimusten tulokset on oltava avoimesti saatavilla välittömästi eli ilman julkaisuviivettä (embargo) ja pysyvästi eli avoimella lisenssillä lisensoituna. Koalitio suosittaa Creative Commons -lisenssejä (CC) – lisensseistä tarkemmin kohdassa 8.

Avoimen julkaisemisen kanavat
  • OA-lehti = open access -lehti, jossa kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavilla (gold OA).
  • Julkaisuarkistot = artikkeli rinnakkaistallennetaan arkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti (green OA).
  • Hybridilehti = tilausmaksullinen lehti, jossa osa artikkeleista on maksumuurin takana, osa on ostettu avoimiksi kirjoittajamaksuilla (hybrid OA); peilijulkaisu on tilausmaksullisen lehden täysin avoin versio (sama toimitusneuvosto ja usein samantapainen nimikin) – Plan S suhtautuu peilijulkaisuihin hybridien tapaan; ks. hybridien ongelmat.

Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit on julkaistava joko OA-lehdissä tai OA-julkaisualustoilla. Avoimeksi julkaisemiseksi hyväksytään myös rinnakkaisjulkaiseminen julkaisuarkistoissa, kuten Helsingin yliopiston HELDAssa – tällöinkään ei kuitenkaan sallita embargoja. Myös hybridijulkaiseminen eli avoimen artikkelin julkaiseminen tilausmaksullisessa lehdessä kirjoittajamaksua vastaan on mahdollista, jos hybridilehdellä on selkeä ja ajallisesti rajattu suunnitelma siirtymisestä OA-julkaisuksi, eli ns. siirtymäkausisopimus (transformative agreement). Koalitio ei kuitenkaan vaadi kaikkien rahoittajien sitoutumista hybridilehtien erityisjärjestelyihin. Tarkempia tietoja lehtien ja julkaisualustojen kriteereistä löytyy kohdista 9 (OA-julkaisut), 10 (julkaisuarkistot) ja 11 (hybridijulkaisut).

Koalitio toimii yhteistyössä OA-lehtiä rekisteröivän DOAJin (Directory of Open Access Journals) ja julkaisuarkistoja rekisteröivän OpenDOARin (Directory of Open Access Repositories) kanssa luodakseen systeemin Plan S -kriteerit täyttävien julkaisukanavien tunnistamiseksi.

3. Julkaisemisen kustannukset

Avoimen julkaisemisen rahoittamiseen on tarjolla erilaisia malleja. Koalitio vaatii läpinäkyvyyttä ja selkeyttä avoimen julkaisemisen maksuihin. Tämä sisältää kaksi keskeistä vaatimusta (tarkempaa tietoa luvussa 9.2):

 • Avoimen julkaisemisen maksut, kuten kirjoittajamaksut (article processing charge, APC), on ilmoitettava selkeästi.
 • Avoimen julkaisemisen maksun perusteet on ilmoitettava avoimesti, eli kustantajan on kerrottava, miten kirjoittajamaksun hinta muodostuu.

Koalitio pyrkii ajamaan kirjoittajamaksuihin kohtuullista hintatasoa. Tämä tapahtuu seuraamalla avoimen julkaisemisen maksuja ja vaatimalla läpinäkyvyyttä kustannusten muodostumiseen. Tukeakseen mahdollista hintatason standardisoimista koalitio teettää riippumattoman tutkimuksen avoimen julkaisemisen maksuista ja kustannuksista.

4. Laadukkaiden OA-lehtien ja -julkaisualustojen tukeminen

Tieteenalojen edellytykset avoimeen julkaisemiseen vaihtelevat. Edistääkseen tasapuolisempia julkaisumahdollisuuksia koalitioon kuuluvat rahoittajat luovat tukimuotoja erilaisille OA-julkaisukanaville aloilla, joilla lähtökohdat avoimeen julkaisemiseen ovat heikommat. Koalitio luo kannustimia myös tilausmaksullisten lehtien muuttamiseen OA-lehdiksi. Koalitio tekee selvityksen tieteenaloista, jotka tarvitsevat avoimen julkaisemisen julkaisukanavia. Samalla koalitio tunnustaa erilaisten julkaisumuotojen ja myös ei-kirjoittajamaksullisten julkaisukanavien tarpeellisuuden.

5. Aikataulu

Plan S pannaan täytäntöön 1.1.2020 alkaen. Siirtymä Plan S:n toteuttamiseen voi kuitenkin vaihdella jäsenorganisaatioittain. Vuoden 2020 alusta lähtien Plan S voi siten vaikuttaa joko olemassaoleviin apurahoihin, uusiin apurahoihin tai tuleviin rahoitushakuihin. Viimeksi mainittu on minimivaatimus toimeenpanolle.

6. Arviointi

Plan S:n vaikutusten arviointi toteutetaan vuonna 2023. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti sitä, miten hybrijulkaisujen siirtyminen OA-julkaisuiksi on toteutunut, sekä sitä, miten rinnakkaisjulkaiseminen tukee muutosta kohti välitöntä avointa julkaisemista.

7. Plan S:n noudattaminen ja sanktiot

Koalitioon kuuluvat rahoittajat päivittävät rahoitushakunsa Plan S:n mukaisiksi ja seuraavat vaatimusten toteutumista. Tarvittaessa ne puuttuvat asiaan sopimusrikkeinä, jos Plan S -avoimuusvaatimuksia ei noudateta.

8. Lisensointi ja oikeudet

Lisenssit hukassa? Kuvaa klikkaamalla pääset lisenssioppaaseen.

Koalitio edellyttää tutkimusartikkelien lisensoimista CC-BY 4.0 -lisenssillä. Myös CC-BY-SA– ja CC0-lisenssit hyväksytään. Sen sijaan kaupallista jatkokäyttöä rajoittava CC-BY-NC-lisenssi ei täytä Plan S:n vaatimuksia jatkokäytön avoimuudesta. CC-BY-ND-lisenssiä koalitio pitää tarpeettomana, koska CC-BY-lisenssiin sisältyy vaatimus ilmoittaa mahdollisista muutoksista. Tutkijan laillisten ja moraalisten oikeuksien takaamiseksi cOAlition S tukeutu Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works -sopimukseen ja hyviin tutkimuskäytäntöihin (ks. European Code of Conduct for Research Integrity ja TENK:n hyvä tieteellinen käytäntö).

9. Vaatimuksia ja suosituksia OA-lehdille ja julkaisualustoille

9.1 Perusvaatimukset

Julkaisukanavan on oltava rekisteröity DOAJ-tietokantaan ja sen on pystyttävä täyttämään edellä mainitut kriteerit (esim. lisensointiin liittyen). Tekijänoikeus tutkimustuotokseen pysyy tutkijalla tai tutkimusorganisaatiolla. Julkaisukanavan vertaisarviointikäytännön on oltava helposti löydettävissä ja sen on oltava tieteenalan normien ja COPEn (Committee on Publication Ethics) mukainen. Julkaisukanavan on tarjottava kirjoittajamaksujen alennuksia tai vapautuksia köyhempien maiden kirjoittajille. Tilausmaksullisten lehtien avoimia versioita, eli niin sanottuja peili- tai sisarjulkaisuja, ei lasketa OA-lehdiksi vaan hybridilehdiksi.

9.2 Pakolliset vaatimukset

Julkaisukanavan on tarjottava tietoa maksuista ja julkaisemisen kustannuksista. Avoimen julkaisemisen kustannuksia koskevissa tiedoissa on eriteltävä suorat ja epäsuorat kustannukset sekä mahdollinen ylijäämä. Toisin sanoen, kustantajan on kerrottava, miten esimerkiksi kirjoittajamaksun hinta muodostuu. Julkaisukanavan on tarjottava julkaisuille pysyvät tunnisteet, varmistettava pitkäaikaissäilytys ja mahdollistettava tekstin- ja datanlouhinta. Metadatatietojen on oltava kattavia ja niihin on sisällyttävä tieto rahoittajasta.

9.3 Suositukset

Julkaisukanavan suositellaan tukevan pysyviä tunnisteita tutkijoille (ORCID) ja muille keskeisille tahoille. Julkaisukanavan suositellaan tallentavan julkaisut välittömästi julkaisuarkistoon. Julkaisukanavan suositellaan myös tarjoavan julkaisujen viittausta koskevaa dataa avoimesti saatavassa muodossa I4OC:n (Initiative for Open Citations) mukaisesti.

10. Vaatimuksia julkaisemiselle julkaisuarkistoissa

10.1 Vaatimukset kirjoittajille ja kustantajille

Julkaisuarkistoon on tallennettava kustantajan versio (= lehdessä julkaistu versio artikkelista) tai vähintään hyväksytty käsikirjoitus eli artikkelin postprint-versio CC BY 4.0-, CC BY-SA 4.0- tai CC0-lisenssillä – tietoa julkaisuarkistoon tallennettavista versioista Tutkijan Open Access -oppaassa. Rinnakkaisjulkaisemisessa ei sallita embargoa. Kustantajan rinnakkaistallennuspolitiikan on oltava rekisteröitynä Sherpa/Romeo-tietokantaan.

10.2 Vaatimukset julkaisuarkistoille

Julkaisuarkiston on oltava rekisteröitynä OpenDOAR-tietokantaan. Rajapintojen on oltava avoimia. Metadatan on oltava kattavaa ja siihen on sisällyttävä myös rahoittajatiedot. OpenAIRE-yhteensopivuutta suositellaan.

11. Hybridijulkaisujen siirtyminen OA-julkaisuiksi

Koalitio hyväksyy hybrilehtien voimassa olevat siirtymäkausisopimukset eli suunnitelmat siirtymisestä OA-lehdiksi. Vuodesta 2020 eteenpäin uusien sopimusten on täytettävä seuraavat ehdot:

 • sopimuksen tiedot on julkistettava,
 • sopimuksissa on kuvattava, miten siirtyminen OA-julkaisuksi tapahtuu,
 • sopimusneuvottelujen takaraja on 31.12.2021,
 • siirtymäkauden enimmäispituus on kolme vuotta.

Siirtymäsopimusten vaikutukset arvioidaan vuonna 2023. Koalitio aikoo tehdä sopimuksiin liittyen yhteistyötä ESACin (Efficiency and Standards for Article Charges).

Plan S:n vaikutukset Suomen Akatemian rahoitukseen

Suomalaisista tiederahoittajista vain Suomen Akatemia on toistaiseksi ilmoittanut sitoutuvansa Plan S-suunnitelmaan. Katsomme seuraavassa, miten suunnitelma vaikuttaa Akatemian rahoitukseen ja julkaisupolitiikkaan käytännössä.

Blogissaan Plan S:n toimeenpanosuunnitelma kuvaa avoimen julkaisemisen edistämisen keinoja (27. 11. 2018) Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala tiivistää hyvin suunnitelman keskeiset kohdat ja kertoo Suomen Akatemian kannan sen eri kohtiin.

Plan S -keskustelutilaisuudet
  • Suomen akatemian järjestää kaksi keskustelutilaisuutta liittyen Plan S:n käytännön toteuttamiseen.
  • Ensimmäinen tilaisuus on maanantaina 10.12.2018 Finlandia-talossa (ilmoittautuminen päättyy 5.12.). Toinen tilaisuus on perjantaina 11.1.2019 Suomen Akatemiassa (ilmoittautuminen päättyy 8.1.).
  • Lisätietoa tilaisuuksista ja ilmoittautumisesta Suomen Akatemian sivuilta.

Maijalan mukaan Plan S:n on suunniteltu toteutuvan täysimääräisesti Akatemian rahoituspäätöksissä, joiden hakuilmoitukset on julkaistu 1.1.2020 jälkeen. Toisin sanoen, Plan S:n vaatimukset koskevat Akatemian rahoittamia tutkijoita varsin pian ja siksi toimeenpanosuunnitelman vaatimuksiin kannattaa tutustua ja varautua hyvissä ajoin.

Plan S:n vaatimus täyden avoimuuden rahoittamisesta on otettu huomioon Suomen Akatemian rahoituksessa jo nyt, sillä se sisältää tutkimuskuluissa erillisen määrärahan julkaisujen avaamiseen (ks. Akatemian ohjeistus) Suomen Akatemia ei kuitenkaan rajaa avoimuutta varsinaisiin OA-lehtiin (gold OA), joissa lopullinen versio on välittömästi saatavissa. Akatemia sallii myös rinnakkaistallentamisen yliopistojen julkaisuarkistoihin (green OA). Nykyisellään se hyväksyy rinnakkaistallentamisen kustantajan asettamalla julkaisuviiveellä eli embargolla, josta Plan S:n myötä on tarkoitus luopua vuoden 2020 jälkeen. Tämä vaatimus voi aiheuttaa tutkijalle jonkin verran päänvaivaa, sillä ei ole vielä varmuutta miten kustantajat suhtautuvat julkaisuviiveiden poistamiseen. Akatemia kannustaa myös tallentamaan kustantajan version eli kustantajan taiton ja sivunumerot sisältävän artikkeliversion julkaisuarkistoon mikäli mahdollista.

Kuten edeltä selviää, Plan S ei hyväksy niin sanottua hybridijulkaisemista (hybrid OA), jota on yleisesti pidetty vain välivaiheena kohti täysin avointa julkaisemista. Suomen Akatemian nykyisten sääntöjen mukaan hybridjulkaiseminen on sallittua ja sen kulut voi kattaa Akatemian myöntämällä tutkimusrahoituksella. Plan S:n tullessa voimaan hybridimalli kuitenkin poistuu julkaisumallina vähitellen (viimeistään vuoteen 2024 mennessä) ja sen korvaavat täysin avoin julkaiseminen (gold OA) sekä rinnakkaisjulkaiseminen (green OA).

Juuso Ala-Kyyny
tietoasiantuntija, avoimen tieteen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto
ORCID: 0000-0002-2200-3777

Markku Roinila
tietoasiantuntija, avoimen tieteen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto
ORCID: 0000-0002-2456-2740

3 vastausta artikkeliin “Tieteellistä julkaisemista uudistava Plan S tarkentui – suunnitelmaluonnos on kommentoitavana helmikuun alkuun”

 1. Kiitos hyvästä tekstistä. Pieni typo:
  Kohta 5. Toimeenpano 1.1.2010 alkaen
  tarkoitetaan tietysti 1.1.2020.

 2. Juttu on hyvä ja harvinaisen selväsanainen OA-kentän sekasotkussa.

  Yksi kokonainen kappale tarvittaisiin kuitenkin koskien tiedepolitiikkaa ja yleisempiä strategisia tavoitteita.

  Sekä itselläni että kollegoillani on suuri huoli nuorten tutkijoiden, apurahatutkijoiden ja yleisesti heikommin rahoitettujen tutkijoiden asemasta PlanS:än suhteen. Jos ”kultaiseen” avoimeen julkaisemiseen mennään rytinällä, tässä käytännössä torpataan mainittujen ryhmien julkaisu- ja meritoitumismahdollisuudet! En ymmärrä myöskään, miksi ja mihin ”vihreää” kaistaa enää edes tarvitaan, mikäli hybridilehdet kielletään. Nythän siis käytännössä miltei kaikki lehdet ovat hybridimallisia.

  Kovasti on Matthew vaikutusta koko esityksessä.

Kommentit on suljettu.