Aineistonkeruuta eri kielillä – kokemuksia monikielisen kyselyn tekemisestä REDCap-alustalla tutkimuksessa koulun islamin opetuksesta

Mikä kyselyalusta on sopiva silloin, kun kerätty tutkimusaineisto sisältää sensitiivistä dataa? Miten rakennetaan tutkimukseen osallistuvan näkökulmasta mahdollisimman selkeä monikielinen kysely REDCap-alustalla? Nämä kysymykset olivat ajankohtaisia, kun väitöskirjatutkija Niina Putkonen valmisteli väitöskirjatutkimukseensa liittyvää monikielistä tutkimusta. Tämä on kaksiosaisen REDCap-juttusarjan toinen osa – avausosa luettavissa täällä.

Teksti: Niina Putkonen (HY, kasvatustieteellinen tiedekunta), Iina Hepolehto, Katri Larmo, Tuija Korhonen & Monica Allardt (HY:n REDCap-tiimi, kirjasto)

Tutkimus huoltajien kokemuksista koulun islamin opetuksesta on avoinna vastauksille 15.3.2022 asti. Tutkimukseen voi osallistua suomeksi, arabiaksi, somaliksi, persiaksi ja englanniksi.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkija Niina Putkonen (TUHAT, ORCID) tutkii väitöskirjatutkimuksessaan sitä, millä tavoin islamin monimuotoisuus ilmenee suomalaisen peruskoulun islamin opetuksessa ja kodin ja koulun yhteistyössä. Hän tarkastelee ilmiötä islamin opettajien ja huoltajien näkökulmista. Nyt hän kerää aineistoa huoltajien kokemuksista. Tutkimukseen voivat osallistua vanhemmat, joiden lapsi käy tai on käynyt peruskoulun islamin uskonnon tunneilla. Huoltajia pyydetään kirjoittamaan kirje, jossa he kertovat tutkijalle kokemuksistaan koulun islamin opetuksesta. Tutkimus toteutetaan verkossa.

Pandemiatilanne piirsi reunaviivat tutkimusaineiston keruun tavoille ja paikansi aineistonkeruun verkkoon. Tämä kiritti väitöskirjatutkijaa kehittämään uusia keinoja tavoittaa tutkimukseen osallistujia. Miten vastaajia voisi parhaiten tavoittaa ja kannustaa osallistumaan tutkimukseen silloinkin, kun kontakti osallistujan ja tutkijan välillä jää pitkälti verkon varaan? Tässä tutkimuksessa yksi keinoista liittyy kieleen: vanhemmat voivat osallistua tutkimukseen suomeksi, arabiaksi, persiaksi, somaliksi ja englanniksi.

Tutkijan toiveena on, että monikielisen kyselyn avulla voidaan paitsi tavoittaa vastaajakuntaa, myös kuulla tutkimukseen osallistuvan ääni kielimuurin yli. Tässä tutkimuksessa on nähty tärkeänä, että vastaaja voi sanoittaa kokemuksiaan omalla äidinkielellään tai muulla tutulla kielellä, eikä tutkimukseen osallistuminen jäisi kiinni esimerkiksi suomen kielen osaamisesta.

GDPR ja tutkimukseen osallistuvan henkilötietojen suojaaminen

GDPR:llä viitataan EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, jonka tarkoituksena on taata jokaiselle oikeus henkilötietojen suojaan. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joilla voidaan suorasti tai epäsuorasti tunnistaa henkilö. Tutkijat käsittelevät usein tutkimuksissaan henkilötietoja, ja tutkijan vastuulla onkin arvioida henkilötietojen käsittelystä aiheutuvat riskit ennen datan keräystä ja käsittelyä. Tutkijan tulee varmistaa tarpeelliset suojaukset ja tarvittaessa tehdä tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi sekä tutkimuseettinen ennakkoarviointi.

Tutkijat käsittelevät usein tutkimuksissaan henkilötietoja, ja tutkijan vastuulla onkin arvioida henkilötietojen käsittelystä aiheutuvat riskit ennen datan keräystä ja käsittelyä.

Tutkijan tulee myös informoida tutkittavia heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tämä tehdään laatimalla tietosuojailmoitus, joka annetaan tutkittaville tai siinä olevat tiedot välitetään heille muulla tavalla. Tässä monikielisessä tutkimuksessa tutkimuskysymysten lisäksi myös tutkimustiedote ja tietosuojailmoitus ovat saatavilla kaikilla tutkimuksen kielillä.

Henkilötiedot itsessään vaativat luottamuksellista ja asianmukaista käsittelyä. Datan suojaukseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota, kun käsitellään sensitiivistä dataa. Arkaluonteisia henkilötietoja ovat GDPR:n mukaan ainakin henkilön etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveystiedot, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen sekä geneettiset tai biometriset tiedot henkilön tunnistamiseksi. Näitä kaikkia tietoja on suojeltava erityisen tarkasti.

Koulun uskonnonopetus ja tutkimus

Uskonnonopetus suomalaisessa peruskoulussa on ns. oman uskonnon opetusta. Uskonnon oppiaineella on tällä hetkellä opetussuunnitelman perusteet neljälletoista uskonnon eri oppimäärälle (mm. evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, islamin uskonto, buddhalainen uskonto). Lähtökohtaisesti opiskeltava uskonnon oppimäärä määräytyy sen pohjalta, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan huoltaja ja lapsi kuuluvat ja uskontokuntiin kuulumattomat opiskelevat elämänkatsomustietoa.

Suuri osa Suomen muslimeista ei kuulu rekisteröityneeseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, ja huoltajat voivat pyytää lapsilleen koulussa islamin opetusta myös lasten kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella. Lisäksi niin halutessaan ja huoltajien pyynnöstä oppilaat voivat valita enemmistöuskonnon, eli käytännössä evankelisluterilaisen uskonnon, opetuksen.

Putkosen tutkimuksessa käsitellään sensitiivistä dataa, sillä kerätty tutkimusaineisto voi sisältää muun muassa vastaajan uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen liittyviä arkaluonteisia henkilötietoja. Erityisesti sensitiivisen datan keruuseen ja hallintaan tarkoitettu REDCap-alusta oli tietosuojan kannalta tarkoituksenmukainen valinta tutkimuksen toteutukseen.

REDCap monikielisen kyselyn alustana

REDCap on kehitetty Vanderbiltin yliopistossa, nimenomaisena lähtökohtana luoda tietoturvallinen työkalu sensitiivisen (kliinisen) tutkimusdatan keräämiseen. Kliinisestä lähtökohdasta huolimatta REDCap soveltuu hyvin myös esimerkiksi sensitiivisen kyselydatan keräämiseen.

Helsingin yliopiston REDCap on asennettu Helsingin yliopiston tietoturvalliselle palvelimelle, joten myös kerätty data säilyy yliopistolla. Muita tietoturvaa tukevia ominaisuuksia ovat esimerkiksi kaksivaiheinen kirjautuminen HY:n tunnuksella, projektin sisäinen monipuolinen käyttäjähallinta (eri roolit ja oikeudet eri käyttäjille) sekä mahdollisuus merkitä dataa kerätessä identifioivat kentät ja vastaavasti dataa eksportoidessa mahdollisuus poistaa identifioivia tietoja sisältävät kentät.

Monikielisen kyselyn rakentaminen REDCap-alustalla oli tutkimusmatka eri kieliä yhdistävän kyselyn tekoon. Kuten matkoilla usein, yllätyksiltäkään ei vältytty.

Monikielisen kyselyn rakentaminen REDCap-alustalla oli tutkimusmatka eri kieliä yhdistävän kyselyn tekoon. Kuten matkoilla usein, yllätyksiltäkään ei vältytty. REDCap on ollut yliopistolla käytössä tammikuusta 2021. Tietääksemme alustalla ei ole Helsingin yliopistossa aiemmin tehty monikielistä kyselyä vastaavalla kielivalikoimalla. Kyselyn rakentamisen yhteydessä selvisi, että tutkimusta ei voisi toteuttaa yhtenä kyselynä, kun eri kirjoitussuuntien kielten yhdistäminen samaan kyselyyn osoittautui haasteelliseksi.

Siinä missä arabiaa ja persiaa kirjoitetaan ja luetaan oikealta vasemmalle, kyselyn muiden kielten osalta kirjoitus- ja lukusuunta on vasemmalta oikealle. Tutkimuksen kaikki viisi kieliversiota eivät asettuneetkaan samaan kyselyyn, vaan tätä yrittäessä REDCap tasasi kaikkien kielten tekstin vasemmalle. Haaste ratkaistiin siten, että jokainen kieli sai oman kyselynsä ja kyselyn linkin. Nämä kaikki viisi kyselylinkkiä koottiin tutkijan tutkimusblogiin. Näin tutkimuksesta on mahdollista tiedottaa kootusti yhden linkin kautta.

Yllättävät käänteet voivat ongelmanratkaisun myötä tuoda mukanaan uusia, tuoreita ajatuksia ja ratkaisuja. Tässä tutkimuksessa sellainen oli tutkimusblogin hyödyntäminen kyselyn yhteydessä. Tätä tutkimusmatkaa ei myöskään tarvinnut taittaa yksin, vaan monikielisen kyselyn rakentamiseen liittyviä pulmia ratkottiin yhdessä. Tämän monikielisen tutkimuksen rakentaminen onkin esimerkki tutkijan ja yliopiston REDCap-tuen asiantuntijoiden tekemästä hyvästä yhteistyöstä.

REDCap-tiimin jälkisanat

Yhteistyö tässä projektissa oli myös REDCap-tiimiläisten näkökulmasta todella opettavaista ja antoisaa. Projektissa löydetyt ratkaisut koituvat kaikkien tulevien Helsingin yliopiston REDCap-käyttäjien eduksi. Oli myös meille hieno hetki, kun kysely kaikkien vaiheiden jälkeen voitiin julkaista!

Iloksemme voimme myös kertoa, että aivan äskettäin REDCapin monikielisyysominaisuuksiin on REDCapin kehittäjätiimiltä tullut parannuksia. REDCap-slangilla sanoen REDCapin ulkopuolisesta Multilingual Modulesta siirrytään REDCapin sisään rakennettuun Multi-Language Managementiin. Lisää tästä tulevissa koulutuksissamme.