Hankkeen väki esittäytyy

Kuva Alexas_Fotos Pixabaystä

Iloista syksyä hankkeestamme!
Tutustu henkilöihin, jotka ovat tekemässä tilaa katsomuskasvatukselle varhaiskasvatuksessa!

Olen Saila Poulter (KT, Dos.) ja työskentelen uskonnondidaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa. Olen opetus- ja tutkimustyössään perehtynyt erityisesti varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen ja koulumaailman uskonnonopetukseen sekä interkulttuurisen kasvatuksen kysymyksiin. Toimin Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa hankkeen johtajana.

Olen Silja Lamminmäki-Vartia, tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa, Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hankkeessa työskentelen projektisuunnittelijana. Olen koulutukseltani teologian maisteri ja varhaiskasvatuksen opettaja (KK). Olen tehnyt pitkän työuran päiväkodissa sekä kouluttanut ja kirjoittanut vuosien varrella paljon katsomuskasvatuksesta. Oman tutkimukseni tavoitteena on  varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen teoreettinen käsitteellistäminen ja pedagogisten mallien tuottaminen. Mitä tarvitaan, jotta vasuperustainen katsomuskasvatus toteutuu moninaisessa lapsiryhmässä osana lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä? Tutkimuksessani tätä lähestytään kentällä työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien ja opettajaksi opiskelevien ammatillisen kehittymisen näkökulmasta.

Olen Outi YliTapio-Mäntylä. Toimin yliopistolehtorina kasvatustieteiden tiedekunnassa varhaiskasvatuksen koulutuksessa Oulun yliopistossa. Olen tutkinut varhaiskasvatuksen opettajien työtä kasvatuksen sukupuolittavien ja vallan käytäntöjen näkökulmasta. Tutkimusintressini kiinnittyy erojen ja erilaisuuden tutkimukseen ja miten erilaiset erot kietoutuvat yhteen erityisesti sukupuolen näkökulmasta. Kiinnostukseni kohteena ovat narratiivinen tutkimus ja muistelutyömenetelmä tutkimusmetodologisina lähestymistapoina. Olen hankkeessa mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Oulun yliopiston tutkimusosuutta.

Olen Katja Castillo, tohtorikoulutettava Oulun yliopistosta. Väitöstutkimukseni rakentuu ranskanjuutalaisen Emmanuel Levinasin filosofian ympärille. Olen kiinnostunut toiseudesta eettisen kasvatuksen mahdollistajana. Erityinen kiinnostukseni on tarkastella lapsuutta tästä toiseuden näkökulmasta käsin ja toiseus on myös liittymäkohtani varhaiskasvatukseen. Hankkeessa työskentelemme moninaisen toiseuden äärellä, sillä katsomuskasvatuksessa läsnä on erilaiset tavat tarkastella maailmaa myös uskontojen sekä sekulaarien maailmankatsomusten kautta. Sen sijaan että toiseus nähtäisiin katsomuskasvatuksessa negatiivisena, haluaisin tehdä tilaa eettisellä yhdessäolemiselle sekä teoreettisella että käytännöllisellä tasolla.

Olen Juha Mikkonen (TT) ja toimin lehtorin tehtävässä Oulun normaalikoulussa. Opetan katsomusaineita, historia/yhteiskuntaoppia ja filosofiaa sekä psykologiaa yläkoulussa ja lukiossa. Oulun yliopiston puolella työhöni kuuluu varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus, luokanopettajakoulutuksen elämänkatsomustiedon didaktiikka sekä englanninkielisen luokanopettajakoulutuksen uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historia/yhteiskuntaopin didaktiikan opetus. Mielenkiintoinen tehtävä oli myös väliaikaisella rahoituksella toiminut saamelaisen varhaiskasvatuskoulutus, jossa opetin Etiikka ja uskontokasvatus – kokonaisuutta. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus on keskeinen kiinnostuksen kohteeni. Tähän liittyen olemme toimineet varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen kouluttajina Markku Kuorilehdon kanssa eri yhteyksissä pohjoisen Suomen alueella.

Olen Markku Kuorilehto (FL, TM). Arkipäivän opetustyöni koostuu historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja filosofian lehtorin tehtävistä Oulun normaalikoulussa. Koordinoin koulun tutkimus, kokeilu-, ja kehittämistoimintaa sekä kuulun Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkoston eNorssin TutKoKe-työryhmään. Työhöni sisältyy historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajaharjoittelun ohjaaminen koulussamme. Oulun Kasvatustieteiden tiedekunnassa vastaan uskonnon didaktiikan opetuksesta ja didaktisesta ohjauksesta luokanopettajakoulutuksessa. Näiden rinnalla opetan esi- ja alkuopetuksen opinnoissa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opintoja. Työparini Juha Mikkosen kanssa osallistumme erilaisiin katsomuskasvatuksen täydennyskoulutuksiin kouluttajina ympäri Pohjois-Suomea. Elämääni kuuluu olennaisesti myös toimia aktiivisena historiantutkijana ja sukututkijana. Viime aikaisia tutkimuskohteitani ovat esimerkiksi Oulun normaalikoulun yli 400-vuotinen historia Oulun pedagogiosta Oulun yliopiston harjoittelukouluksi ja monet muut tutkimuskohteet keskiajalta 1900-luvun alkupuolelle.

Olen professori Sari Havu-Nuutinen ja työskentelen Itä-Suomen yliopistossa opettajankouluttajana, erityisesti alkukasvatuksessa. Olen kansainvälisesti verkottunut tutkija ja tutkimukseni kohdistuu ensisijaisesti alakouluikäisten lasten oppimisen ja opetuksen tutkimukseen. Lisäksi tutkimusalueenani on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen luonnontieteen oppiminen ja oppimisympäristöt. Olen osallistunut aktiivisesti alan kehittämistoimintaan kansainvälisissä ja kansallisissa hankkeissa. Lisäksi olen johtanut kansainvälistä maisteriohjelmaa Itä-Suomen yliopistossa. Vuonna 2015 työskentelin vierailevana Fulbright tutkijana Ohion yliopistossa.

Olen Elisa  (KM, TM) Balčin, työskentelen projektitutkijana Itä-Suomen yliopistolla soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen laitoksella. Työskentelen kahdessa varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyvässä tutkimushankkeessa: Monikatsomukselliset oppimiset tilat varhaiskasvatuksessa & Pienet oppivat mielet pedagogisesti sensitiivisessä ympäristössä.
Näiden tutkimushankkeiden rinnalla teen jatko-opintoja. Tutkimuksellisesti kiinnostavia teemoja ovat: uskonnonopetus ja katsomuskasvatus. Peruskoulun ja lukion uskonnonopetukseen liittyvät teemat ovat tulleet minulle tutuiksi aiemmissa työtehtävissä. Olen työskennellyt viime vuodet Tampereen kaupungilla aineenopettajana (ortodoksinen uskonto). Vastuualueeseeni on kuulunut uskonnonopetus peruskouluissa ja lukioissa. Olen tällä hetkellä virkavapaalla näistä työtehtävistä voidakseni tehdä jatko-opintoja ja laajentaakseni osaamistani minua kiinnostavan teeman ympärillä myös varhaiskasvatuksen puolelle.

Olen Martin Ubani ja työskentelen uskonnonpedagogiikan professorina Itä-Suomen yliopistossa. Viime aikoina olen keskittynyt kysymyksiin, jotka liittyvät uskontoon koulussa. Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet kohdistuvat uskontoon ja monikulttuurisuuteen koulussa, luokkahuonetutkimukseen ja uskonnon opettajankoulutukseen. Toimin hankkeessa partnerina koordinoiden Itä-Suomen yliopiston osuutta.

Yhteystiedot: https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/toimijat-people/