Katsomuskasvatustuokioita Itä-Suomen yliopistolla – yhteisöllinen tiimiopettajuus

KIRJOITTANUT: Ismo Pellikka ja Elisa Balčin
KUVAT: Elisa Balčin

Tervehdys Itä-Suomen yliopistolta!
Tässä blogitekstissä kerromme Itä-Suomen osahankkeen yhteistyöprojektista, jonka toteutimme kevään 2021 aikana. Osahankkeessa olemme hyödyntäneet yhteisöllisen tiimiopettajuuden mallia, jossa varhaiskasvatuksen opiskelijat, projektipäiväkotiemme opettajat ja yliopisto-opettajat muodostivat työskentely-yhteisön ja kehittivät katsomuskasvatukseen liittyvää ymmärrystä yhteisöllisesti.

Osahankkeemme parissa ovat työskennelleet Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston professorit Martin Ubani ja Sari Havu-Nuutinen, nuorempi tutkija Elisa Balčin ja katsomusaineiden ja historian lehtori Ismo Pellikka.

Yhteistyömme tavoitteena on ollut 1) antaa opiskelijoille mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa erilaisia varhaiskasvatukseen sopivia katsomuskasvatustuokioita, 2) antaa päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajille uusia ideoita katsomuskasvatuksen toteuttamiseen ja 3) vahvistaa tiimiopettamista ja saada siitä kokemuksia.

Kevään aikana olemme toteuttaneet projektipäiväkodeissamme intervention ja pilotit. Päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat osallistuivat helmikuussa järjestämäämme katsomuskasvatus-aiheiseen koulutusiltapäivään. Koulutuksen aikana saimme kuulla päiväkotien toiveita ja tarpeita katsomuskasvatukseen liittyen.  Tämän pohjalta lähdimme suunnittelemaan katsomuskasvatus-aiheisia tuokioita yhdessä Itä-Suomen yliopiston varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden kanssa. Tuokioiden teemoiksi muodostuivat: ortodoksisuus, islam, uskonnottomuus, kalenterijuhlat ja elämän suuret kysymykset.

Tuokioiden suunnittelu ja toteutus alkoivat maaliskuussa. Opiskelijat pääsivät suunnittelemaan ja toteuttamaan tuokioita osana Minä ja meidän yhteisömme –opintojakson Monikulttuurinen katsomuskasvatus –osuutta. Työskentely tapahtui 3-4 opiskelijan pienryhmissä. Opiskelijoiden tekemä suunnittelutyö tapahtui yliopiston opettajien ja projektipäiväkotien opettajien tukemana. Saimme kaiken kaikkiaan aikaan 19 erilaista katsomuskasvatustuokio.

Tuokiot toteutimme etäyhteydellä koronapandemiasta johtuen. Lisäksi yksi opiskelijaryhmistä laati huoltajatiedotteen, jossa kerrotaan perustietoa katsomuskasvatuksesta. Projektipäiväkotiemme lapsiryhmät tutustuivat tuokioiden kautta omassa lapsiryhmässä edustettuina oleviin katsomuksiin mm. nukketeatteriesitysten ja opiskelijoiden kehittämien tarinoiden kautta. Osa ryhmistä pääsi myös mukaan esimerkiksi virtuaaliselle retkelle ortodoksiseen kirkkorakennukseen.

Yhteistyöprojektimme päätöstilaisuus järjestettiin toukokuun puolivälissä. Päätöstilaisuudessa projektipäiväkotiemme varhaiskasvatuksen opettajat, yliopiston opettajat ja varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat jakoivat yhdessä tuokioiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä kokemuksiaan.

Yhteistyöprojekti saa jatkoa!

Opiskelijoiden raporteista ja toteutuksen kuvauksista välittyi innostusta ja omistautumista katsomuskasvatuksen suunnittelua ja toteutusta kohtaan. Innostusta ei tukahduttanut sekään, että jouduttiin toimimaan etäyhteyksien varassa ja tekemään varasuunnitelmat b – ö. Se, että tuokiot päästiin oikeasti toteuttamaan, on ollut selvästi monelle opiskelijalle merkittävä oppimiskokemus, joka on myös muuttanut heidän ennakkokäsityksiään katsomuskasvatuksen sisällöistä ja toteuttamisen tavoista.

Teorian ja käytännön välitön yhteys varhaiskasvatuksen opiskelijoiden
a i n o a l l a  katsomuskasvatuksen opintojaksolla on korvaamattoman tärkeä, ja tätä yhteyttä aiomme jatkossa kehittää ja pitää yllä.

Ismo työskentelee Itä-Suomen yliopistolla katsomusaineiden ja historian lehtorina.
Elisa työskentelee Itä-Suomen yliopistolla nuorempana tutkijana.