Plan S astuu voimaan 2021 – avoimen julkaisemisen suunnitelma valmistui

Tieteellistä julkaisemista uudistavan Plan S -suunnitelman lopullinen versio valmistui toukokuun lopussa. Luonnosversio sai runsaasti palautetta, mikä vaikutti uuteen suunnitelmaan. Keskeisin muutos liittyy aikatauluun: täytäntöönpanoa siirretään vuodella ja suunnitelmaa aletaan toteuttaa vuodesta 2021 lähtien. Uusi Plan S ottaa myös kantaa tutkimuksen arviointiin, tunnustaa aiempaa selvemmin tarpeen erilaisille tavoille toteuttaa avoimuutta ja tarkentaa kirjoittajamaksuihin liittyviä linjauksia. Blogipostaus summaa uuden Plan S -suunnitelman. [Artikkelia on päivitetty 4.11.2021.]

(Principles and Implementation of Plan S is available in English on cOAlition S website.)

Tämän artikkelin sisältö:


Suurista tutkimusrahoittajista koostuva cOAlition S julkaisi perjantaina 31. toukokuuta uudistetun version Plan S -toimeenpanosuunnitelmasta. Viimeistä versiota on muutettu saadun palautteen pohjalta.

  cOAlition S ja Plan S

Marraskuussa 2018 julkaistu suunnitelmaluonnos keräsi kaikkiaan yli 600 kommenttia yli 40 maasta – tutkijoilta, tutkimusorganisaatioilta, tieteellisiltä seuroilta ja tiedekustantajilta. Koalitio käy läpi palautetta ja perustelee muutoksia – tai aiemmissa linjauksissa pysymistä – uuden toimeenpanosuunnitelman kylkiäisenä julkaistussa taustoituksessa (Rationale for the Revisions Made to the Plan S Principles and Implementation Guidance).

Koalition mukaan valtaosa palautteesta tukee päätavoitetta eli tieteellisten julkaisujen välitöntä avointa julkaisua (full and immediate open access). Palautteen pohjalta on tehty myös muutoksia, joista keskeisin liittyy aikatauluun. Plan S:n aloitusta siirretään vuodella, ja se pannaan täytäntöön vuodesta 2021 alkaen.

Uusi Plan S ottaa kantaa myös tutkimuksen arviointiin ja tekee linjauksen koalition rahoittajien omiin rahoitushakuihin liittyen: rahoittajat sitoutuvat DORA-periaatteisiin tutkimustuotosten arvioinnissa. Palaute on vaikuttanut siihen, että koalitio tunnustaa nyt aiempaa selvemmin tarpeen erilaisille tavoille toteuttaa avoimuutta. Uudessa suunnitelmassa tuodaan korostetusti esiin erityisesti rinnakkaisjulkaiseminen.

Avointa julkaisemista ohjaa Plan S -suunnitelmassa kymmenen periaatetta. Tässä blogipostauksessa käydään periaatteet läpi yhdessä toimeenpanosuunnitelman ohjeistuksen ja taustoituksen kanssa.

Perustavoite ja avoimen julkaisemisen tiet

Avoimen julkaisemisen kanavat
  • OA-lehti = open access -lehti, jossa kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavilla, joko APC-maksullisena (gold OA) tai maksutta (diamond OA).
  • Avoimet julkaisualustat (open access platform) = julkaisevat alkuperäisiä tutkimustuotoksia (esim. Wellcome Open Research).
  • Julkaisuarkistot = artikkeli rinnakkaistallennetaan arkistoon (green OA).
  • Hybridilehti = tilausmaksullinen lehti, jossa osa artikkeleista on maksumuurin takana, osa on ostettu avoimiksi kirjoittajamaksuilla (hybrid OA).

Plan S:n tavoitteena on, että kaikki koalition rahoittamat tieteelliset julkaisut ovat 2021 alkaen välittömästi avoimesti saatavilla. Avoimeen julkaisemiseen on kolme tietä:

 • avoin julkaisukanava tai -alusta, kuten OA-lehti (gold OA),
 • julkaisuarkisto (rinnakkaistallennus eli green OA),
 • hybridilehti, joka on sitoutunut siirtymäkausisopimukseen.

Plan S -vaatimukset koskevat vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja, joita koalition rahoittajat ovat rahoittaneet. Plan S -vaatimukset huomioidaan koalition rahoitushauissa viimeistään vuodesta 2021 alkaen.

Tekijänoikeus ja lisenssit

1. Kirjoittajat tai heidän edustamat organisaatiot säilyttävät tekijänoikeuden julkaisuihin, jotka julkaistaan avoimella CC BY -lisenssillä.

Toissijaisina lisenssivaihtoehtoina mainitaan Creative Commonsin CC BY-SA ja CC0. Tietyissä yksittäistapauksissa voi olla mahdollista käyttää CC BY-ND -lisenssiä, joka estää muutosten tekemisen (ks. lisensseistä tarkemmin lisenssioppaasta).

Miksi juuri CC BY? Koalitio perustelee lisenssivaatimustaan: (1) CC BY takaa tutkimusjulkaisun hyödyntämisen opetuskäytössä, (2) se mahdollistaa julkaisujen sisällönlouhinnan ja (3) se mahdollistaa tutkimustietojen laajan hyödyntämisen, mikä edistää innovaatioiden kehittämistä.

Plan S -taustoituksessa tuodaan esiin, että tekijän oikeuksien takaaminen voi vaatia käytännössä toimenpiteitä muun muassa kansallisen lainsäädännön tasolla (vrt. Selvitys lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi). Koalitiolla on myös omia suunnitelmia: ”We will develop similar mechanisms to ensure that no author needs to negotiate individually with publishers the right to make an article Open Access.”


Avointen julkaisukanavien ja julkaisuarkistojen kriteerit

2. Koalitio määrittää korkeatasoisille avoimen julkaisemisen lehdille, julkaisualustoille ja julkaisuarkistoille laatuvaatimukset.

Plan S edellyttää julkaisemista laadukkaassa avoimen julkaisemisen kanavassa. Peruskriteerinä on se, että lehti tai julkaisualusta on rekisteröity DOAJ-tietokantaan ja julkaisuarkisto OpenDOAR-tietokantaan. Plan S:n määrittelemä korkeatasoinen avoin julkaisu noudattaa tieteenalan ja COPEn (Committee on Publication Ethics) mukaisia arviointikäytäntöjä. Plan S -kriteerit täyttävien julkaisukanavien löytämiseen ollaan kehittämässä omaa hakutyökalua.

 • Myöhempi päivitys tähän kohtaan: Plan S -julkaisukanavan etsintään julkaistiin syksyllä 2020 Journal Checker Toolin (JCT) beetaversio, jossa Plan S -yhteensopivuuden voi tarkistaa julkaisukanavan, rahoittajan ja instituution perusteella.

Julkaisukanavien arvioinnissa koalitio tekee yhteistyötä muun muassa DOAJ:n (Directory of Open Access Journals), OpenDOAR:n (Directory of Open Access Repositories), SHERPA/RoMEOn ja ESAC:n (Efficiency and Standards for Article Charges) kanssa.

Plan S:n teknisessä ohjeistuksessa määritellään yksityiskohtaisesti julkaisukanavien ja julkaisuarkistojen vaatimuksia. Niiden on muun muassa tarjottava julkaisuille pysyvät tunnisteet ja tiedot julkaisun avoimuudesta ja lisenssistä (oletuslisenssinä Creative Commons) on oltava koneluettavassa muodossa, mikä edistää julkaisujen käytettävyyttä. Palautteen perusteella esimerkiksi julkaisuarkistojen teknisiä vaatimuksia on väljennetty, mikä mahdollistaa useampien julkaisuarkistojen Plan S -yhteensopivuuden.

Uusien avointen julkaisukanavien tukeminen

3. Mikäli korkeatasoista avointa julkaisukanavaa ei ole tarjolla, koalition rahoittajat tukevat sellaisen perustamista.

Avoimen julkaisemisen mahdollisuudet – OA-lehdissä ja julkaisualustoilla – vaihtelevat tieteenaloittain, ja koalitio aikoo kartoittaa katvealueet selvityksessään (gap analysis). Selvityksen pohjalta rahoittajat luovat kollektiivisesti kannustimia uusien avointen julkaisukanavien perustamiseen tai olemassa olevien kanavien muuttamiseen avoimiksi aloilla, joilla on puutteita.

Taustoituksessa koalitio tuo esiin, että se näkee myönteisenä Journal of Informetricsin kaltaiset tapaukset, joissa koko toimituskunta päättää siirtyä tilausmaksullisesta lehdestä avoimeen. Koalitio myös ilmaisee kiinnostuksensa tukea tämänkaltaisia siirtymiä, ”itsenäisyysjulistuksia”.

Avoimen julkaisemisen kustannusten maksaminen

4. Koalition rahoittajat kattavat avoimen julkaisemisen kustannukset, kun julkaisukanava täyttää Plan S -ehdot.

Koalition rahoittajat kattavat avoimen julkaisemisen kustannukset Plan S -yhteensopivien OA-lehtien ja -julkaisualustojen osalta ja harkinnanvaraisesti hybridilehtien osalta – vähimmäisedellytyksenä on hybridilehden tekemä sopimus siirtymisestä avoimeksi julkaisuksi (ks. 8. periaate). Koalition rahoittajien piikki ei ole kuitenkaan täysin auki, vaan hintatasoa seurataan (ks. 5. periaate).

Koalition saamassa palautteessa tuotiin huoli Plan S:n keskittymisestä maksulliseen avoimeen julkaisemiseen eli niin sanottuun kirjoittajamaksumalliin (article processing charge, APC). Sen arvioitiin sekä nostavan hintoja että tekevän yhä useammasta maksuttomasta julkaisukanavasta maksullisen, mikä rahoituksen ulkopuolella työskentelevän tutkijan näkökulmasta kaventaa julkaisumahdollisuuksia. Uusi Plan S -suunnitelma linjaa, että julkaisijan on tarjottava vapautus APC-maksuista alhaisen tulotason maiden tutkijoille ja alennuksia alemman keskitulotason maiden tutkijoille (ks. Maailmanpankin luokittelu). Samoin julkaisun on tarjottava vapautus tai alennus APC-maksuista myös muille tutkijoille, jotka voivat näyttää toteen tällaisen tarpeen (”waivers and discounts for other authors with demonstrable needs”). Tämän voi tulkita kädenojennukseksi esimerkiksi nuoria tutkijoita kohtaan, joiden hankala asema tuotiin esille Plan S -luonnosta koskevassa palautteessa.

Lukumääräisesti valtaosa nykyisistä avoimista julkaisukanavista on maksuttomia (ns. diamond OA), eli niissä ei peritä APC-maksuja. Plan S -taustoituksen pohdinnoissa koalitio kertoo harkitsevansa tukea maksuttomille OA-julkaisuille osana uusien avointen julkaisukanavien kannustimia (ks. 3. periaate).

Avoimen julkaisemisen maksujen läpinäkyvyys

5. Jos avoimesta julkaisemisesta peritään maksua, maksun on oltava suhteessa tarjottuun julkaisemisen palveluun. Maksun perusteiden on oltava läpinäkyviä, ja rahoittajat voivat tarvittaessa asettaa maksukattoja.

Plan S edellyttää avoimeen julkaisemiseen liittyvien maksujen läpinäkyvyyttä. Koalitio aikoo myös seurata maksutason kehitystä. Koalitio selvittää ensi vuodesta lähtien yhdessä julkaisijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa julkaisemisen konkreettisia kustannuksia. Hintalappua haetaan erilaisille julkaisemisen palveluille, kuten vertaisarvioinnille tai julkaisun toimittamiselle.

Hintatietojen läpinäkyvyyttä vaaditaan kaikilta koalition rahoittamilta julkaisuilta, mukaan lukien hybridilehdissä julkaistut artikkelit. Läpinäkyvyyttä edellytetään vähintäänkin kustantajatasolla, mutta lehtikohtaista hintojen läpinäkyvyyttä suositellaan. Kirjoittajamaksut ja maksujen perusteet on oltava avoimesti esillä julkaisun verkkosivulla.

Tavoitteena on luoda kestävä ja reilu hinnoittelu. Hintatietoja voidaan tarvittaessa käyttää myös maksukattojen asettamisessa, jos hinnat kohoavat liian korkeiksi.

Plan S:n mukaisten linjausten edistäminen koalition ulkopuolella

6. Koalition rahoittajat pyrkivät edistämään Plan S:n mukaisten läpinäkyvyyslinjausten huomioimista kansallisella tasolla sekä yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden, kirjastojen ja tieteellisten seurojen strategioissa ja käytännöissä.

Toimenpidesuunnitelma ei tarjoa konkreettista tietoa, miten koalitio toteuttaa kuudetta periaatetta. Taustoituksessa tuodaan esiin pyrkimys luoda entistä laajapohjaisempi Plan S -rintama, ja uutta Plan S -suunnitelmaa on tehty siitä näkökulmasta, että se soveltuisi paremmin myös koalition ulkopuolella olevien tarpeisiin. ”[W]ith the final plan now in place we look forward to more funders, from across the world, supporting the transition to full and immediate Open Access by joining and aligning with cOAlition S”, arvioi Science Europen johtaja Marc Schiltz, yksi Plan S -suunnitelman alullepanijoista.

Koalition pyrkimyksestä yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa kertoo myös toukokuun alussa julkaistu São Paulo Statement on Open Access, jossa cOAlition S, African Open Science Platform, AmeLICA (Open Knowledge for Latin America and the Global South), OA2020-aloite ja SciELO (Scientific Electronic Library Online) linjasivat yhteiset päämääränsä tieteellisen tiedon avoimuudesta.

Kuten edellä on todettu, Plan S -vaatimukset koskevat tieteellisiä julkaisuja, joita koalition rahoittajat ovat olleet rahoittamassa joko kokonaan tai osittain. Plan S -luonnosta koskevassa palautteessa tuotiin esiin tutkimusyhteistyöhön liittyvä ongelma: yhteistyöprojekteissa voi olla mukana tutkijoita, jotka eivät ole cOAlition S -rahoituksen piirissä ja joita eivät siten sido samat julkaisuvaatimukset. Plan S -suunnitelmassa koalitio tarjoaa ratkaisuksi Plan S -linjausten käyttöönoton laajentamista: ”cOAlition S commits to actively engage with major research funders world-wide in order to foster alignment with the Plan S guidelines among collaborating authors.”

Plan S -suunnitelmaan liittyviä rajauksia

7. Edellä kuvatut periaatteet koskevat kaikkia julkaisuja, mutta monografiat ja kirjan luvut vaativat oman aikataulunsa eivätkä ne alkuvaiheessa sisälly Plan S -suunnitelmaan.

Monografioita ja kirjan lukuja koskevat Plan S -periaatteet toimenpiteineen julkaistaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Myöskään tutkimusdata ei sisälly uuteen Plan S -suunnitelmaan. Koalition rahoittajat kuitenkin suosittelevat, että tutkimukseen liittyvästä datasta tehdään ”niin avointa kuin mahdollista ja niin suljettua kuin tarpeen” (as open as possible and as closed as necessary). Sama julkaisusuositus koskee vertaisarvioimattomia preprint- eli käsikirjoitusversioita.

Hybridijulkaisemiseen liittyvät ehdot

8. Hybridimuotoinen avoin julkaiseminen ei täytä Plan S -ehtoja. Hybridilehti voi kuitenkin tehdä sopimuksen, jossa se sitoutuu siirtymään OA-lehdeksi määrätyssä ajassa. Tällöin koalitioon kuuluva rahoittaja voi hyväksyä julkaisemisen myös hybridilehdessä.

Hybridilehtiä koskee siirtymäkausijärjestely (transformative arrangement), joka esiteltiin jo Plan S -suunnitelmaluonnoksessa. Uudessa Plan S -suunnitelmassa tuodaan esiin sopimuksen räätälöinti erilaisille julkaisijoille. Käytännössä on kolme tapaa, joilla hybrilehti on Plan S -yhteensopiva:

 1. Lehden julkaisija, tieteellinen seura tai kustantaja, on tehnyt siirtymäkauden sopimuksen (transformative model agreements). Lehden yhteensopivuuden voi tarkistaa Journal Checker Toolista.
 2. Yksittäinen lehti on tehnyt siirtymäkauden sopimuksen (transformative journals). Lehden yhteensopivuuden voi tarkistaa Journal Checker Toolista.
 3. Lehti on mukana esimerkiksi kirjastojen neuvottelemassa lehtisopimuksessa (transformative agreements), joka täyttää ESAC-kriteerit. Suomessa esimerkiksi FinELib-kirjastokonsortio tekee Plan S -yhteensopivia transformatiivisia lehtisopimuksia.

Siirtymäkausisopimukset – kohdat 1 ja 2 – ovat voimassa korkeintaan vuoden 2024 loppuun asti.

Plan S -luonnosversioon liittyvässä palautteessa myös puolustettiin hybridijulkaisuja relevanttina avoimen julkaisemisen väylänä. Koalition mukaan hybridijulkaisemisen eduista välittömän avoimen julkaisemisen edistämisessä ei ole kuitenkaan näyttöä (ks. myös yhteenveto hybridijulkaisemisen ongelmista). Koalition rahoittajat kehottavat – osana varsinaista Plan S -suunnitelmaa – myös muita rahoittajia, tutkimusorganisaatioita, yksittäisiä tutkijoita ja valtiollisia toimijoita olemaan tukematta hybridimuotoista avointa julkaisemista, ellei julkaisija ole sitoutunut siirtymäkausisopimukseen. Hybridit on suljettu ulos myös EU:n Horizon Europe -ohjelmasta.

Niin sanotut peili- tai sisarjulkaisut (mirror/sister journals) rinnastetaan hybiridijulkaisuihin. Peili- ja sisarjulkaisut ovat tilausmaksullisen lehden avoimia versioita, joilla on sama toimitusneuvosto ja usein samantapainen nimi.

Plan S:n toteuttamisen seuranta ja arviointi

9. Plan S -periaatteiden toteutumista valvotaan. Vaatimusten noudattamatta jättämisestä seuraa sanktioita.

Koalitioon kuuluvat rahoittajat päivittävät rahoitushakunsa Plan S:n mukaisiksi ja seuraavat vaatimusten toteutumista. Rahoittajat päättävät itse seurannasta ja sanktioista, joita voivat olla muun muassa rahoituksen pidättäminen, Plan S -yhteensopimattomien julkaisujen jättäminen huomiotta rahoitushauissa ja hakijan sulkeminen ulos tulevista rahoitushauista.

Plan S:n vaikutuksia arvioidaan kokonaisuudessaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Erityisesti tarkastellaan avoimuuden toteutumista siirtymäkausisopimuksiin kuuluvissa hybridilehdissä ja rinnakkaisjulkaisemisessa.

Tutkimuksen arviointi rahoitushakujen yhteydessä

10. Kun koalition rahoittajat arvioivat tutkimustuotoksia rahoitushakujen yhteydessä, ne arvioivat tutkimustuotosten laatua, eivät julkaisijan tai julkaisukanavan merkittävyyttä.

Koalition rahoittajat sitoutuvat tutkimusta arvioidessaan DORA-periaatteisiin (San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA). DORA-periaatteiden mukaan tutkimusta arvioidaan tutkimustuotosten perusteella, ei julkaisukanavan tai julkaisijan perusteella, kuten yleinen linjaus kuuluu:

”Älä käytä lehtiperustaista metriikkaa, kuten lehtien vaikuttavuuskertoimia [journal impact factor, JIF tai IF], yksittäisen tutkimusartikkelin laadun mittaamisen korvikkeena arvioidaksesi yksittäisen tutkijan tieteellisiä ansioita, tai rekrytointi-, ylennys- ja rahoituspäätöksissä.”

Suomen Akatemia, joka kuuluu cOAlition S -rahoittajiin, ilmoitti jo maaliskuussa liittyvänsä DORAan.

Rinnakkaisjulkaisemista koskevat ehdot

Rinnakkaisjulkaisemista koskevat ehdot määritellään Plan S:n toimenpidesuunnitelmassa. Rinnakkaisjulkaisemiseen hyväksytään niin sanottu tekijän versio (Author-Accepted Manuscript, AAM) tai kustantajan versio (Version of Record, VoR). Versioiden nimitykset vaihtelevat, mutta tekijän versio on julkaistavaksi hyväksytty vertaisarvioitu teksti. Kustantajan versio on sisällöltään sama teksti, mutta se sisältää myös lopullisessa versiossa olevia muotoiluja (mm. sivunumerot).

On huomattava, että rinnakkaisjulkaisemisessa ei hyväksytä julkaisuviivettä eli embargoa. Tällä hetkellä kustantajien määrittelemät embargoajat rinnakkaisjulkaisemiselle voivat ulottua muutamista kuukausista useisiin vuosiin.

Koalitio suosittelee rinnakkaistallennusta riippumatta ensisijaisesta julkaisumuodosta – ja useat koalition rahoittajat myös vaativat tätä. Rinnakkaisjulkaiseminen lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja julkaisuarkistoilla on myös tutkimustietoa säilyttävä tehtävä.

Lyhyt yhteenveto uudesta Plan S -suunnitelmasta

Plan S -taustoituksen alkuun on summattu keskeiset muutokset sekä asiat, jotka pysyvät entisellään. Seuraavassa lyhyt summaus linjauksista, jotka muuttuvat:

 • Plan S -suunnitelma pannaan täytäntöön vuodesta 2021 alkaen.
 • Hybridilehtien siirtymäkausisopimukset ovat voimassa korkeintaan vuoden 2024 loppuun asti.
 • Siirtymäkausisopimusten toteuttamiseen tulee erilaisia vaihtoehtoja erilaisille toimijoille (mm. tieteelliset seurat, yksittäiset lehdet).
 • Avoimen julkaisemisen määritelmää kirkastetaan: Plan S:ssä ei ole kyse vain maksullisista avoimen julkaisemisen lehdistä ja julkaisualustoista, vaan myös maksuttomista avoimen julkaisemisen lehdistä ja rinnakkaisjulkaisemisesta.
 • Rahoittajat sitoutuvat rahoitushakuihin liittyvässä tutkimuksen arvioinnissa DORA-julistukseen.
 • Avoimen julkaisemisen maksujen läpinäkyvyyttä korostetaan.
 • Julkaisuarkistojen teknisiä vaatimuksia muutetaan hieman väljemmiksi.

Seuraavat asiat pysyvät entisellään:

 • Tuore toimenpidesuunnitelma pitää kiinni välittömän avoimuuden vaatimuksesta eli siitä, että julkaisuviivettä (embargo) ei sallita.
 • Koalitio edellyttää tutkimusartikkelien julkaisemista ensisijaisesti avoimella CC BY -lisenssillä.
 • Rahoittajat sisällyttävät avoimesta julkaisemisesta koituvat ”kohtuulliset” kustannukset tutkimusrahoitukseen.
 • Hybridijulkaisut (samoin kuin peili- tai sisarjulkaisut) hyväksytään vain siinä tapauksessa, jos niillä on voimassa oleva siirtymäkausisopimus eli suunnitelma siirtymisestä täysin avoimeksi julkaisuksi.