Kognitiivisen psykoterapian toteuttaminen COVID-19 aikana – Miten etäterapiaan siirtyminen vaikutti asiakkaan kokemukseen terapiasuhteesta?

Maaliskuussa 2020 WHO julisti koko maailmaa koskevan COVID-19 pandemian, minkä seurauksena työskentely useilla eri kentillä siirtyi etäyhteyksien varaan. Ennen koronapandemiaa etäterapiaa oli tutkittu jo jonkin verran, ja ensimmäiset lupaava tulokset ovat vuodelta 1961. Tutkimuksissa erityisesti KKT-pohjaisilla terapioilla eri mielenterveyshäiriöiden hoidoissa on saatu yhtä hyviä tuloksia etäyhteydellä ja lähitapaamisilla. KKT-terapioissa hoidon keskiössä ei tutkimusten mukaan ole niinkään terapiasuhde vaan usein eri taitojen opettelu. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä, miten etäterapiaan siirtyminen vaikutti terapia-allianssiin.

Tutkimukseen osallistui 8 asiakasta, jotka täyttivät lyhyen kyselyn etätapaamisen päätteeksi. Kognitiivinen etäterapia on asiakkaiden kokemuksen perusteella hyvä vaihtoehto terapiamuodoksi perinteisen kasvokkain tapahtuvat terapian rinnalla. Etäyhteys mahdollistaa terapian toteutumisen silloin, kun siihen muuten olisi tullut katkos logistisista syistä johtuen. Asiakkaiden näkemyksen mukaan etäyhteys ei vaikuttanut negatiivisesti terapeuttiseen allianssiin. Etäyhteys vaikuttaa kuitenkin erityisesti trauman kokeneiden asiakkaiden kohdalla heidän uskallukseensa jakaa kipeimpiä kokemuksiaan ja tuntemuksiaan etäyhteydellä.

Aino Juusola: Kognitiivisen psykoterapian toteuttaminen COVID-19 aikana – Miten etäterapiaan siirtyminen vaikutti asiakkaan kokemukseen terapiasuhteesta?

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2018-2021

Tauon merkitys psykoterapiassa koronapandemian aikana

Tämä opinnäytetyö kuvaa potilaan reaktioita taukoon psykoterapiassa koronapandemian aikana.

Työni analyysiyksikkönä on koko potilaani hoitoprosessi. Aineistona olen käyttänyt terapiaistuntojen  muistiinpanoja, joihin olen kirjannut keskusteluvuoroja, joita peilaan teoreettiseen viitekehykseen.

Tutkimuskysymykseni ovat: Miten tauko edistää psykoterapiaa ja Miten toimia tilanteissa, joissa tauko on potilaalle hankala?

Koronapandemia toi hoitoon uuden elementin, etäterapian. Etäterapia ei ole lähiterapiaa etänä vaan terapiaa, jossa setting on erilainen, virtuaalinen. Potilaan reaktiot etäterapiaan olivat samankaltaisia
kuin taukoon. Terapiatauko tuo esiin potilaan elämän kipeitä eroon liittyviä tunteita ja antaa mahdollisuuden käsitellä niitä turvallisesti terapiassa. Tauko on ero terapeutista.

Eroahdistuksen läpityöskentely on psykodynaamisessa psykoterapiassa tärkeää. Potilaan reaktiot taukoon kuvaavat hänen edistymistään terapiassa, turvallisen sisäisen objektin muodostumista. Terapian loppumisen ajankohtaan vaikuttaa potilaan reaktiot taukoihin. Terapiatauko on myös tärkeä levähdyshetki sekä terapeutille että potilaalle. Tauon aikana asiat voivat saada uusia merkityksiä ja selkeytyä.

Terapeutin on tärkeä ilmoittaa tauosta hyvissä ajoin, jotta potilas voi valmistautua siihen rauhassa. Taukoon valmistautuminen herättää potilaan mielessä monenlaisia tunteita, jotka liittyvät hänen
elämänhistoriaansa ja terapiaan hakeutumiseen. Niiden käsitteleminen terapiassa on osa taukoon valmistautumista. Jos tauko on potilaalle hankala, voidaan tauon ajaksi sopia puhelinkontakti tai tapaaminen. Sovittu keskeytys voi olla terapeutin vapaa-aikaa vähemmän häiritsevä, kuin yllättävä keskeytys tai huoli potilaan voinnista.

Eriikka Sailo:  Tauon merkitys psykoterapiassa koronapandemian aikana. 

Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutus 2018-2022