Sateenkaaripsykologin vastaanotolla – teemat ja tuolityöskentelyn tapahtumat integratiivisessa koulutuspsykoterapiatapauksessa

Sateenkaaripsykologin vastaanotolla – teemat ja tuolityöskentelyn tapahtumat integratiivisessa koulutuspsykoterapiatapauksessa on aikuisten integratiivisen yksilöpsykoterapian opinnäytetyö. Sateenkaaripsykologi on Sateenkaari-ihminen ja psykologi, joka tarjoaa psykologipalveluita asiakkaille, joille tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ihmisten monimuotoisuus ovat tärkeitä. Opinnäytetyö vastaa kysymyksiin: Mitä teemoja nousee ja tapahtuu tuolityöskentelyssä koulutuspsykoterapiatapauksessa Sateenkaaripsykologin vastaanotolla? Nousseita teemoja ovat mm. Valko-, Cis- ja Heteronormatiivisuus, vieraantuneisuus, riittämättömyyden tunne, kiusaaminen, hämmennys, viha, raivo, suru, toivottomuus, riittäminen, hyväksyntä, toivo sekä sukupuolen, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuus. Tuolityöskentelyssä tapahtuu ihmissuhteiden vaikutuksia mielialaan, tunteiden sanoittamisen, vaikeiden kokemusten jakamisen, kuuman, tyhjän ja kahden tuolin tekniikan, virheiden korjaamisen ja anteeksi pyytämisen sekä katkostyöskentelyn, Assimilaatio-, Ghettoutumis- ja Konfrontaatiokeinojen, lohduttamisen ja kannustamisen kokemista sekä harjoittelua.

Santtu Rinne: Sateenkaaripsykologin vastaanotolla – teemat ja tuolityöskentelyn tapahtumat integratiivisessa koulutuspsykoterapiatapauksessa

Integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023

Muutos psykoterapiassa asiakkaan kokemana

Läpi eri terapiasuuntausten psykoterapiatutkimuksessa on havaittu, että tietyt tekijät ovat yleisesti muutosta tuottavia ja yhteisiä eri terapiasuuntauksille (common factors).  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tapaustutkimuksena sitä, mikä asiakkaan itsensä mielestä tuotti muutosta hänen psykoterapiassaan. Koulutusterapia koostui 28 tapaamisesta. Aineistona toimi psykoterapian jälkeen tehty haastattelu, joka toteutettiin Psychotherapy outcome interview schedule -haastattelukysymyksillä (POISE). Aineisto analysoitiin temaattisella sisällönanalyysillä.

Tuloksissa tuli selkeästi esiin asiakkaan omien ominaisuuksien vaikutus, kuten asiakkaan oma motivaatio, terapiaan sitoutuminen, työskentelyhalukkuus sekä asiakkaan oma toimijuus, minäpystyvyys ja itsereflektointi. Allianssi eli terapeutin ja asiakkaan välinen yhteistyösuhde oli toinen merkittävä muutosta tuottava tekijä. Konkreettisempina tekijöinä esille tuli ajatusmallien kyseenalaistaminen ja muokkaaminen ja terapian ulkopuoliset tekijät.

Maarit GrönroosMuutos psykoterapiassa asiakkaan kokemana
Integratiivisen psykoterapian koulutusohjelma (nuoret ja aikuiset), 2018-2021