Sillanrakentaja – Transferenssitulkinta suhteen lujittajana ja ymmärryksen välittäjänä

Tarkastelen transferenssitulkinnan vaikutusta potilaan mielentilaan skitsoparanoidisen (SP) ja depressiivisen (D) position vaihteluiden kautta. Tarkastelen myös transferenssitulkinnan merkitystä laajemmin psykoterapiaprosessissa sekä tilanteita, jolloin transferenssitulkinnasta ei ole apua. Vaikka transferenssitulkinta on psykoanalyysin ja psykoanalyyttisen psykoterapian keskeisimpiä aiheita, ei transferenssitulkinnasta tässä opinnäytetyössä käytetyn aineistohaun valossa löydy aiempaa tutkimusta juuri skitsoparanoidisen ja depressiivisen position välisen vaihtelun kautta tarkasteltuna.

Opinnäytetyötä ohjaava kysymys on: Mikä merkitys transferenssitulkinnalla on potilaan hoidossa skitsoparanoidisen ja depressiivisen position väliseen vaihteluun? Alakysymykset ovat: Mikä merkitys transferenssitulkinnalla on potilaan hoitoprosessissa laajemmin? ja Milloin transferenssitulkinta ei auta potilasta?

Opinnäytetyön taustalla vaikuttaa kleinilainen ja postkleinilainen näkökulma. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimustyyppi on holistinen. Aineisto muodostuu terapiatuntien jälkeen tekemistäni muistiinpanoista. Aineiston analyysissä hyödynnän fenomenologis-hermeneuttista menetelmää.

Transferenssitulkinnat vaikuttavat monissa tilanteissa auttavan potilasta siirtymään skitsoparanoidisesta positiosta depressiiviseen positioon. Vaikuttaa siltä, että empatian välittäminen on keskeistä siinä, kokeeko potilas tulkinnan tai kuvauksen auttavana. Osuvista transferenssitulkinnoista näyttää olevan hyötyä erityisesti silloin, kun terapiasuhteessa vallitsee negatiivinen transferenssi. Vaikuttaa siltä, että terapeutin tulee osoittaa transferenssitulkinnat siten, että ne kuvaavat tunnin tässä ja nyt ilmenevää tilannetta ja tunnetta. Kun terapeutti sivuuttaa potilaan tunteen, ei potilas pysty vastaanottamaan tulkintaa. Myös liian suorat potilaan aggressioon liittyvät tulkinnat eivät tule vastaanotetuiksi, eivätkä ne auta potilasta siirtymään SP-positiosta D-positioon. Transferenssitulkinta voi johtaa negatiiviseen terapeuttiseen reaktioon.

Transferenssitulkinnat näyttävät vahvistavan allianssia sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Jatkossa voisi tarkastella transferenssitulkintoja laajemmin eri potilasryhmien hoidossa ja tehdä vertailua siitä, vaihteleeko hyöty patologialtaan erilaisia potilaita hoidettaessa.

Malena Lahtimies: Sillanrakentaja – Transferenssitulkinta suhteen lujittajana ja ymmärryksen välittäjänä

Aikuisten psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus 2020-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Hän, antoi mulle sävelmän” – ajatuksia uskonnosta ja nuoren yksilöitymiskehityksestä

Opinnäytetyössäni olen pyrkinyt lähestymään joiltakin osin uskonnon suhdetta uskovaisessa perheessä ja yhteisössä kasvaneen nuoren yksilöitymiseen yksilön psyykkisen rakenteen näkökulmasta. Tarkastelen erityisesti sitä tilannetta, jossa uskonnollisuus tulee nuoren kehitystä vaikeuttavaksi tekijäksi. Potilaiden yksilöllinen kokemus uskonnollisesta kasvuympäristöstä ja muut kasvuaikaan liittyvät tekijät vaikuttavat siihen, mihin käyttöön uskonto tulee heidän kehityksessään. Ratkaisut uskonnon suhteen ovat yksilöllisiä, ja niillä voi olla potilaille vahva selviytymiseen liittyvä perusta. Käsittelen aihetta nuoruusiän kehityksen ja erityisesti yksilöitymiskehityksen näkökulmasta. Kuvaan tekstissäni erilaisia psykodynaamisia teorioita uskonnon psykodynamiikasta, mutta myös vastatunteitani uskovaisen potilaan psykoterapeuttina. Opinnäytetyön loppupuolella tarkastelen nuoren omaksi itseksi rakentumista ja vapaata sisäistä liikkuvuutta luopumisen ja luovuuden kautta. Mikäli ei kykene elämään dialektisessa jännitteessä varmuuden ja epäilyksen välillä, ihminen joutuu kaventamaan psyykkistä elämäänsä, ja samalla myös uskoaan.

Marika Häggman: ”Hän, antoi mulle sävelmän” – ajatuksia uskonnosta ja nuoren yksilöitymiskehityksestä

Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma, 2019-2022