”Se niinku rentouttaa ja niinku rauhottaa, tuo simmosen hyvän tunnelman”. Koira työparina masennuksen skeematerapeuttisessa hoidossa

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin masennuksen psykoterapeuttista hoitoa skeematerapeuttisin menetelmin koiraa apuna käyttäen, osana kahden aikuisen pitkää psykoterapiaa. Työn erityisinä mielenkiinnon kohteina oli tutkia skeematerapian korjaavaa mielikuvatyöskentelyä koiraa apuna käyttäen ja potilaiden kokemuksia koiran läsnäolosta terapiaistunnoilla.

Työssä tutkittiin sitä, miten koira auttaa moodien kanssa työskentelyssä, erityisesti korjaavassa mielikuvaharjoitteessa. Tutkimusaineistona oli kahden koulutuspotilaan nauhoituksista tehdyt litteroinnit, terapeutin muistiinpanot ja SMI-lomakkeet. Korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä lapsimoodia tuli puolustamaan ja lohduttamaan terapeutin lisäksi koira, jolloin lapsimoodi rauhoittui nopeasti. Koiran läsnäolo terapiaistunnoilla koettiin positiivisena asiana; terapiaan oli helpompi tulla, terapiaan oli helpompi laskeutua ja koira koettiin rauhoittavana, hyvän tunnelman tuojana. Pelkästään koiran näkeminen koettiin muuttavan mielialaa paremmaksi, kuitenkaan terapiaprosessia häiritsemättä. Itkukohtauksien jälkeen koiran lohduttavan katseen koettiin nopeuttavan keskusteluyhteyden palaamista.

Tutkimusten mukaan eläinavusteisen terapian hyödyt ovat näkyviä luottamuksen synnyttämässä ilmapiirissä; rentoutuminen, rauhoittuminen, stressin lieventyminen, sekä motivaation lisääntyminen luovat toiminnalle menestystekijöitä.

Mari Into; ”Se niinku rentouttaa ja niinku rauhottaa, tuo simmosen hyvän tunnelman”. Koira työparina masennuksen skeematerapeuttisessa hoidossa

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutus, 2019 – 2022