“Olenko Nunna?” Skeemamoodityöskentely kiihottumishäiriön hoidossa

Tässä kognitiivisen psykoterapiakoulutuksen lopputyössä tarkasteltiin skeematerapeuttiseen viitekehykseen pohjaten, miten sisäistetyt uskomukset itsestä sekä kriittiset ja vaativat ajatuskehät vaikuttavat terapia-asiakkaan haasteeseen kiihottua seksuaalisesti. Oman koulutusasiakkaan terapiaprosessin avulla tarkastelin, millä tavoin terapiaprosessin aikana asiakkaan haitalliset skeemamoodit muuttuivat ja millä tavoin muutos heijastui kiihottumishäiriöön.

Opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus, jossa on tarkasteltu yhden asiakkaan vuoden kestänyttä terapiaprosessia ja siinä tapahtunutta muutosta skeemamoodeissa ja kiihottumishäiriössä. Kiihottumishäiriö mielletään herkästi fysiologiseksi ongelmaksi, mutta psyykkisillä tekijöillä on merkittävä vaikutus kiihottumiseen. Tässä opinnäytetyössä on keskitytty erityisesti kriittisen ja vaativan sisäisen puheen tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja muutokseen kohti myötämielisempää ja sallivampaa suhtautumista itseensä. Tämä opinnäytetyö antaa tukea näkemykselle, että kriittisen ja vaativan sisäisen puheen muutos armollisempaan ja hyväksyvämpään suhtautumiseen itseensä vaikuttaa merkittävästi kykyyn kiihottua. Sallivuus itseään kohtaan mahdollistaa vapautuneemman, nautinnollisemman ja oman näköisen seksikokemuksen.

Terapian aikana tapahtunut muutos edisti asiakkaan haitallisten moodien tunnistamista arkielämässä. Itseymmärryksen ja -arvostuksen lisääntyminen vahvisti toimivan aikuisen moodia, jolloin seksi ei perustunut enää miellyttämiselle tai toisten tarpeiden tyydyttämiselle.

Jonna Räisänen: “Olenko Nunna?” Skeemamoodityöskentely kiihottumishäiriön hoidossa

Aikuisten psykoterapeuttikoulutus, kognitiivinen viitekehys, 2019 – 2022.