”Irti-masennuksesta tai sitten ei” KIT- ryhmäkuntoutus kroonisesti masentuneille

Tässä KIT-psykoterapeuttikoulutuksen opinnäytetyössä kuvataan psykiatrian aluepoliklinikalla toteutettua ”Irti masennuksesta”-kuntoutusryhmähoitomallia kroonisesti masentuneille kuntoutujille, jossa on yhdistetty tietoisuustaitoihin perustuvan kognitiivisen terapian ryhmähoitomalliin elementtejä hyväksymis- ja omistautumisterapiasta, myötätuntosuuntaisesta terapiasta ja CBASP-terapiamallista.

Kvalitatiivisena tutkimuskysymyksenä on kuntoutujien subjektiiviset kokemukset ryhmäinterventiosta. Kvantitatiivisesti on mitattu muutosta 4 ryhmän läpikäyneen kuntoutujan masennusoireiden määrässä, tietoisuustaidoissa, psykologisessa joustavuudessa ja itsemyötätunnossa ryhmän loppuessa verrattuna ryhmän alkutilanteessa tehtyihin mittauksiin. Tämän tutkimuksen aineiston pohjalta kvalitatiivisesti arvioituna kuntoutujat kokivat testatun ryhmähoitomallin myönteisesti. Kvantitatiivisessa arviossa osallistujat eivät vaikuttaneet hyötyneen ryhmähoidosta merkittävästi. Kvalitatiivisen arvion ja kirjallisuudesta löytyvän tieteellisen näytön perusteella tämän kaltaista integratiivista hoitomallia voisi jatkossa testata lievemmästä masennuksesta kärsivillä ja vähäisemmän samanaikaissairastavuuden omaavilla kuntoutujilla. Kirjallisuuden tutkimusnäyttö ja ryhmäläisten palaute puoltavat pidempää, esimerkiksi 16 kerran ryhmähoitomallia ja CBASP-terapiamuodon sisältöjen suurempaa painottamista.

Minna Hirvelä: ”Irti masennuksesta tai sitten ei” Kognitiivis-integratiivinen ryhmäkuntoutus kroonisesti masentuneille

Kognitiivis-Integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023

Itsekriittisyyden käsittely kolmannen aallon kognitiivisissa terapiainterventioissa

Itsekriittisyyttä pidetään transdiagnostisena haavoittuvuustekijänä, joka on yhteydessä useisiin psyykkisiin oireisiin. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää, miten kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntauksissa käytetyt interventiot vaikuttavat itsekriittisyyden muutoksiin tuoreiden tutkimusten perusteella. Katsauksen vuosina 2012–2021 julkaistut tutkimukset (n=22) haettiin PsycInfo, Academic Search Premier ja PubMed -tietokannoista.

Katsauksen tärkeimmät johtopäätökset ovat seuraavat: 1) Myötätuntosuuntaiset terapiainterventiot ovat itsekriittisyyttä tehokkaasti vähentäviä hoitomuotoja. Myös lyhyet ja itsenäisesti internetissä toteutettavat strukturoidut myötätuntosuuntaiset ohjelmat tuottavat ainakin lyhyessä seurannassa säilyviä muutoksia. 2) Myötätuntosuuntaiset interventiot ovat vähintään yhtä vaikuttavia itsevihaa sisältävän itsekriittisyyden käsittelyssä kuin riittämättömyyden tunteeseen liittyvän itsekriittisyyden käsittelyssä. 3) Itsekriittisyyteen liittyy fysiologisten mittausten perusteella kehollisia stressireaktioita, ja mielikuvatekniikat voivat olla itsekriittisille ihmisille kuormittavampia kuin muille ihmisille. 4) Itsekriittisyyden hoitointerventioista on tehty vain vähän tutkimusta muiden kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntausten kuin myötätuntosuuntaisen terapian viitekehyksistä.

Elina Laitalainen: Itsekriittisyyden käsittely kolmannen aallon kognitiivisissa terapiainterventioissa

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2018-2021