”Han läser mig som en spegel” – integration av kognitiva psykoterapimetoder som stöd för det psykiska välmåendet hos äldre närståendevårdare till minnessjuka: Presentation av en artikelsökning samt en fallstudie i ämnet.

Äldre närståendevårdare till minnesjuka partner är en växande grupp som gör ett betydande samhällsarbete. Närståendevårdare uppger mer depression, stress och börda än kontrollgrupper. För att stöda dessa behövs insatser som är flexibla, ekonomiskt realistiska och effektiva. Integrerade kognitiva terapimetoder har visat sig lämpliga för geropsykoterapi. Äldre personer är mer känsliga för medicinbiverkningar och gynnas av behandlingsmetoder som stöder funktionsförmågan och känslan av autonomi. Det är därför rimligt att utvärdera möjligheterna för en bredare användning av psykoterapi.

I examensarbetet redogörs för de artiklar på MEDLINE (ProQuest) från tiden 3/2016-3/2021, som behandlar kognitiva terapimodellers effekt på depression, ångest, stress, subjektivt upplevd börda, och livskvalitet, hos närståendevårdare till minnessjuka. Användningen av integrerade kognitiva metoder belyses även via en fallstudie med en äldre närståendevårdare.

Artikelsökningen visade att integrerade kognitiva psykoterapimetoder  har effekt på närståendevårdares depression, stress, och börda, medan effekten på ångest eller livskvalitet är varierande. Andra mätare kunde vara lämpligare med hänsyn till närståendevårdararbetets natur som präglas av sorgearbete och nyorientering. Då gruppterapi, korta terapier, samt terapier handledda av andra än psykoterapeuter visade sig vara gynnsamma, öppnas möjligheterna för en konstnadseffektiv och användarvänlig trappstegsmodell. Där kunde lindrigare fall hänvisas till handledd kognitiv nätterapi, svårare till gruppterapi med varierande handledare, och de svåraste fallen till individuell terapi med psykoterapeut. Mer forskning om specifika geriatriska terapibehov och eventuella biverkningar behövs dock.

Jessica Löf: ”Han läser mig som en spegel” – integration av kognitiva psykoterapimetoder som stöd för det psykiska välmåendet hos äldre närståendevårdare till minnessjuka: Presentation av en artikelsökning samt en fallstudie i ämnet.

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2018-2021