Meistä on moneksi – voice dialogue -menetelmän soveltuvuus osana 16 käyntikerran kognitiivis-analyyttistä lyhytpsykoterapiaa

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata voice dialogue -menetelmän (voice dialogue technique, VDT) soveltamista osana kognitiivis-analyyttisesti (KAT) suuntautunutta psykoterapeuttista työskentelyä. VDT on kokemuksellinen menetelmä, joka pyrkii uteliaan tutkimisen ja tuomitsemattoman havainnoinnin myötä vahvistamaan ymmärrystä minuuden erilaisista puolista, sekä lisäämään vapaiden valintojen mahdollisuuksia.

Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkimusaineistona oli 16 käyntikerran koulutusterapiajakson tapaamisilta tehdyt käyntitallenteet ja muistiinpanot. Aineistoista poimittiin valikoituja kohtia litteroiduiksi otteiksi, joissa kuvataan VDT:n soveltamista osana terapiatyöskentelyä. Muutosta sisäisessä dialogissa terapiajaksolla tarkasteltiin ongelmallisten kokemusten assimilaation asteikon (APES) kautta.

Tutkimustuloksissa näyttäytyy muutos ilmaisussa ja sisäisen dialogin tunnelmassa. Merkittävää oli kun lisääntyvässä määrin pystyi omien havaintojen piirissä katsomaan ymmärtävällä ja hyväksyvällä tavalla VDT-harjoituksissa havainnoitua eri puolien vastavuoroisuutta sekä keskenään ristiriitaisia, tunnelatautuneita ajattelu- ja toimintamalleja. VDT näyttäytyi tapaustutkimuksessa KAT-suuntautuneeseen työskentelyyn soveltuvalta, ja sitä tarkoituksenmukaisella tavalla edistävältä menetelmältä. VDT ei kuitenkaan näyttäydy soveltuvalta kaikille, vaan vaatii yhteisen neuvottelun lisäksi terapeutilta yksilökohtaista pohdintaa ja harkintaa.

Pyry LarkkonenMeistä on moneksi – voice dialogue -menetelmän soveltuvuus osana 16 käyntikerran kognitiivis-analyyttistä lyhytpsykoterapiaa

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeuttikoulutusohjelma, 2019-2022