Kognitiivinen psykoterapia ja hypnoterapeuttinen työskentely yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa – tapausesimerkki

Suomalaisen väestön keskuudessa ahdistus on hyvin yleinen oire sekä yleistynyt ahdistuneisuushäiriö on yleisin mielenterveyshäiriö, joka on diagnosoitu psykoterapiassa käyvillä potilailla. Psykoterapian tavoitteena on auttaa potilasta saavuttamaan parempi kyky sietää epävarmuutta, kyky sietää huolia sekä pärjätä niiden kanssa sekä hyväksyä, että elämään kuuluu huolia. Tutkimusten mukaan psykoterapia on tehokas hoitomuoto yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa.  Tässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan potilaan hoitoa kognitiivisen psykoterapian ja hypnoterapian menetelmiä yhdistäen.  Ahdistuksen tasoa seurattiin APES-asteikon avulla sekä CORE-OM ja BDI kyselyiden avulla. Opinnäytetyön tapaustutkimuksen perusteella potilas hyötyi merkittävästi kognitiivisen ja hypnoterapian menetelmien yhdistämisestä. Hoitojakso sisälsi 32 x 45 min käyntiä. Hoitojakson päättyessä potilaan ahdistuksen oireet oli vähentyneet. APES- asteikko, BDI ja CORE-OM kyselyt osoittivat myös, että  hoitojakson aikana potilaan ahdistuksen oireet lievittyivät ja toimintakyky parani huomattavasti.

Terhi Ketonen: Kognitiivinen psykoterapia ja hypnoterapeuttinen työskentely yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa – tapausesimerkki

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa 2020-2023.

Kognitiivisen psykoterapian vaikutus aivotoimintaan yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Psykoterapeuttisten interventioiden vaikutusta aivotoimintaan on usein tutkittu niputtamalla eri mielenterveyshäiriöitä yhteen. Tutkimuksia, joissa selvitettäisiin aivokuvantamismenetelmien avulla tietyn terapiasuuntauksen toimivuutta tietyn häiriön hoidossa on vähän.

Tässä lopputyössä tarkastellaan aivotoiminnan muutoksia kognitiivisen psykoterapian aikana yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa. Lopputyön tarkoituksena on selvittää vilkastuuko tai vaimeneeko aivotoiminta joillain alueilla terapiajakson seurauksena ja minkälaisiin tunnetason tai ajattelun muutoksiin nämä aivotoiminnan muutokset viittaavat.  Menetelmänä käytetään suppeaa systemaattista kirjallisuuskatsausta, jonka julkaisujen valintaprosessi eteni PRISMA 2020 -julkilausuman mukaisesti.

Tämän suppean systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulokset osoittavat, että tehokkaasti ahdistusoireita laskeneen CBT-jakson seurauksena aivotoiminta limbisillä alueilla ja etuotsalohkolla vaimenee. Tulokset ehdottavat, että limbisen järjestelmän herkkyys ahdistusta aiheuttaville ärsykkeille vähenee terapiajakson seurauksena. Lisäksi ahdistuksen säätelyyn ja murehtimiseen liitetty toiminta etuotsalohkon alueilla vähenee.

Emma Salo: Kognitiivisen psykoterapian vaikutus aivotoimintaan yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa (2020-2023)

Ahdistuneisuuden kuvallinen työstäminen kognitiivisessa psykoterapiassa: Tapaustutkimus

Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisiä mielenterveydenhäiriöitä, jotka aiheuttavat yksilöllistä haittaa ja yhteiskunnallista kuormitusta. Ahdistuneisuushäiriöiden hoito koostuu tyypillisesti psykososiaalisesta hoidosta, lääkityksestä ja näiden yhdistelmistä. Kognitiivinen psykoterapia on eniten tutkittu sekä vaikuttavaksi että tehokkaaksi todettu ja tästä syystä myös eniten käytetty psykososiaalinen hoitomuoto ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa.

Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko kuvallisesta työstämisestä apua ahdistuneisuuteen liittyvien tunteiden ja ajatusten tunnistamisessa, ja onko kuvallisesta työstämisestä apua ahdistuneisuuteen lievittymiseen.

Tämän tapaustutkimuksen tulokset ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Kuvallinen työstäminen auttoi ahdistuneisuuteen liittyvien tunteiden ja ajatuksien tunnistamisessa. Tämän seurauksena itseymmärrys lisääntyi ja kyky sanoittaa ahdistuneisuutta kehittyi. Kuvallinen työstäminen johti ahdistuneisuuden lievittymiseen ja toimintakyvyn lisääntymiseen.

Tässä tapaustutkimuksessa kyseessä on yksittäinen tapaus, joten kuvallisen työstämisen hyödyllisyyttä ahdistuneisuuden hoidossa ei voida yleistää.

 

Juha Olkkola: Ahdistuneisuuden kuvallinen työstäminen kognitiivisessa psykoterapiassa: Tapaustutkimus

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa 2020-2023