Haastaminen psykoterapiavuorovaikutuksen resurssina

Kognitiivisen psykoterapian tehtävänä on auttaa asiakkaita tunnistamaan ja muuttamaan huonovointisuutta ylläpitäviä haitallisia uskomuksia ja toimimattomia ajattelumalleja. Muutoksen edellytyksenä on, että asiakas kokee terapiassa tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi, mutta sen lisäksi tarvitaan keinoja, joilla voidaan horjuttaa asiakkaan haitallisia uskomuksia ja toimintatapoja. Terapeutti voi haastaa asiakasta tarkastelemaan ajatuksiaan vaihtoehtoisista näkökulmista ja auttaa tätä tunnistamaan omassa ajattelussaan ilmeneviä vinoumia ja ristiriitaisuuksia.

Tässä työssä tarkastellaan haastamista vuorovaikutuksen näkökulmasta. Työn tarkoituksena on tutkia erilaisia tapoja, joilla psykoterapeutti haastaa asiakkaiden ajattelutapoja ja uskomuksia. Tutkimuksessa käytetään keskustelunanalyyttista lähestymistapaa ja tarkastellaan sen avulla lyhyitä otteita kognitiivisesta terapiasta kahdelta terapeutti-asiakasparilta.

Työssä kuvataan, että haastaminen on moniulotteinen ilmiö, jota voidaan terapiassa toteuttaa usealla erilaisella vuorovaikutuksellisella teolla. Työssä osoitetaan, että haastaminen toteutuu terapiassa parhaimmillaan yhteistyötä tukevalla tavalla, ja että terapeutti voi onnistua haastavilla vuoroillaan horjuttamaan asiakkaiden uskomuksia tai houkuttelemaan heitä tarkastelemaan vaihtoehtoisia näkökulmia. Haastaminen on yksi keskeinen terapiavuorovaikutuksen keino, ja sen tutkiminen on tärkeää, jotta voidaan tunnistaa niitä tapoja, joilla terapeutit vastaavat asiakkaan puheeseen ja pyrkivät terapian tavoitteisiin.

Riitta RonkainenHaastaminen psykoterapiavuorovaikutuksen resurssina

Kognitiivis-integratiivinen koulutusohjelma 2018-2021