Tunteiden tarkastelua koulutuspsykoterapiassa

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan, miten tunteiden käsittely ilmenee koulutuspsykoterapian alussa, keskivaiheessa ja lopussa ja miten tunteiden käsittelyssä tapahtuu muutosta. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys pohjautuu integratiivisessa koulutuksessa omaksuttuihin teorioihin, etenkin objektisuhdeteorioihin, toimijuuden käsitteeseen ja Leimanin (2012) esittämään psykoterapian muutosprosessiin. Leimanin mukaan yksilön suhtautuminen ongelmalliseen kokemukseen muuttuu havaitsijaposition avulla siirryttäessä objektipositiosta subjektipositioon. Opinnäytetyön aineiston muodostaa terapiaprosessista kerätyt litteroidut ääninauhanäytteet, joissa kuvattu ongelmallinen kokemus esiintyy. Opinnäytetyön tuloksissa ilmenee, että tunteiden ilmaiseminen, kokeminen ja jakaminen lisääntyvät, kun verrataan terapian alkutilannetta keski- ja loppuvaiheeseen. Aluksi asiakas välttelee tuntemista, koska tunteet kertovat heikkoudesta ja epäonnistumisesta, mutta keskivaiheessa alkaa tapahtua muutosta ja lopussa uudenlainen näkökulma tunteisiin tulee mahdolliseksi. Tunteet tulevat merkityksellisiksi, reaktiivisuus vähenee ja mielen reflektoiminen mahdollistuu, mikä tuo joustavuutta toimintaan.

Niina Lappalainen: Tunteiden tarkastelua koulutuspsykoterapiassa

Integratiivinen aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2018-2021