”Totta kai jokainen meistä haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi”. Validointi ja itsen validointi.

Validointi on dialektisen käyttäytymisterapian avainkäsite. Se tarkoittaa tunteen tai kokemuksen oikeaksi, päteväksi tai todeksi vahvistamista. Sen tarkoituksena on vahvistaa ja rakentaa minuuden kokemuksia ja merkityksiä oikeiksi ja aidoiksi. Validoinnin kautta asiakas ja hänen todellisuutensa kohdataan empaattisesti hyväksyen, ymmärtäen sekä näitä aktiivisesti ilmaisten.

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan, miten dialektisen käyttäytymisterapian määrittelemät validoinnin eri tasot toteutuvat pitkän psykoterapiaprosessin aikana sekä lisääntyykö asiakkaan itseä validoiva puhe prosessin edetessä. Hypoteesina on, että eri validointitasot esiintyvät aineistossa, vaikka terapeutti ei ole niiden käyttöön koulutettu.

Tutkimusaineistona on kaksi ja puoli vuotta kestäneen koulutuspsykoterapian kolme istuntoa. Ne valittiin satunnaisesti terapian alku-, keski- ja loppuvaiheesta. Aineisto luokiteltiin viiteen validointitasoon terapeutin validointia ilmentävistä reaktioista. Itseä validoiva puhe luokiteltiin asiakkaan sekä terapeutin reaktioista sekä huomioitiin niissä tapahtuneet muutokset.

Tämä tutkimus osoitti, että hypoteesi piti paikkansa ja aineistosta oli todennettavissa kaikki viisi tutkimuskohteena olevaa validointitasoa. Tuloksista käy ilmi, että validoinnin määrä vaihteli tapaamisesta toiseen. Terapian alkuvaiheessa validointia esiintyi toisiksi eniten, keskivaiheilla eniten ja lopussa kaikista vähiten. Myös käytetyt validointitasot vaihtelivat tapaamisesta toiseen. Asiakkaan itsen validointi lisääntyi ja muuttui prosessin edetessä. Tutkimuksessa käytetty taustateoria esittää, että terapian loppupuolella terapeutin validointi pitäisi vähentyä ja asiakaan alkavan enemmän validoimaan itse itseään. Tulosten perusteella näin tapahtui myös tässä tutkimuksessa.

Sanna Juurakko: ”Totta kai jokainen meistä haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi”. Validointi ja itsen validointi.

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022.